Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 171484-2021

Submission deadline has been amended by:  239406-2021
06/04/2021    S66

Polen-Radom: Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2021/S 066-171484

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 670209356
Postanschrift: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-617
Land: Polen
E-Mail: dzp@wss.com.pl
Telefon: +48 483614969
Fax: +48 483613023
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://wss.com.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Ludwika Kondratowicza 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 03-242
Land: Polen
E-Mail: dzp@wss.com.pl
Telefon: +48 483614969
Fax: +48 483613023
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://brodnowski.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Specjalistyczny Szpital w Ciechanowie
Postanschrift: ul. Powstańców Wielkopolskich 2
Ort: Ciechanów
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 06-400
Land: Polen
E-Mail: dzp@wss.com.pl
Telefon: +48 483614969
Fax: +48 483613023
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://szpital.siedlce.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://mss.ezamawiajacy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.341.12.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu wspierającego funkcjonowania aptek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. i Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39180000 Labormöbel
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72212517 Entwicklung von IT-Software
72300000 Datendienste
80500000 Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu wspierającego funkcjonowania aptek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. i Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 (RPO WM 2014–2020), nr wniosku RPMA.02.01.01-14-c704/19 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin realizacji zamówienia dla każdej części zamówienia – do dnia 30 września 2022 r. od daty zawarcia umowy (zastrzeżenie do pkt II 2.7),

2. Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

3. Postępowanie zostało poprzedzone przeprowadzeniem dialogu technicznego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, dotyczący podmiotów udostępniających zasoby, celem tymczasowego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

6. Wykaz usług, o których mowa w sekcji III.1.3 rubryka „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” niniejszego ogłoszenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

7. Dowody określające, że usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 6 powyżej, zostały wykonane wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał łącznie należycie co najmniej dwie dostawy systemu aptecznego wraz z wdrożeniem dla placówki medycznej lub farmaceutycznej, realizującego automatyzację logistyki lekowej (w aptece centralnej lub na oddziałach) obejmujące dostawę urządzeń (centralny automat magazynująco wydający leki lub oddziałowe automaty magazynująco wydające tzw. szafy lekowe) wraz z oprogramowaniem ich obsługującym o wartości łącznej nie mniejszej niż 8 000 000 PLN brutto, odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Uwaga I – Zamawiający uzna, że dostawa odpowiada zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia w sytuacji, gdy co najmniej:

a) wdrożony system apteczny był systemem zdarzeniowym działającym w czasie rzeczywistym;

b) rozwiązanie było do zamawiania odbioru magazynowania i dystrybucji oraz inwentaryzacji leków;

c) jedna z nich była zrealizowana w placówce medycznej o wielkości nie mniejszej niż 500 łóżek w placówce.

Uwaga II – Dostawy wraz z wdrożeniem określone niniejszym warunku były zrealizowane w oparciu o ten sam system, który Wykonawca oferuje w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający przez „ten sam system” rozumie, że wykazywane dostawy wraz z wdrożeniem realizowane były w oparciu o:

— te same pod względem funkcjonalnym, skutecznie wdrożone lub bazujące na nich nowe rozwiązania realizujące automatyzacje logistyki lekowej (w aptece centralnej lub na oddziałach) obejmujące urządzenia (centralny automat magazynująco – wydający leki lub oddziałowe automaty magazynująco - wydające, tzw. szafy lekowe),

— wraz z tym samym pod względem funkcjonalnym, skutecznie wdrożonym lub bazującym na nim nowszym oprogramowaniu obsługującym ww. rozwiązania realizujące automatyzację logistyki lekowej.

Uwaga III – W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca nie może sumować więcej niż pięć wykonanych dostaw systemu aptecznego wraz z wdrożeniem dla placówek medycznych lub farmaceutycznych.

2. Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej dwa wdrożenia elektronicznej karty znieczulenia (EKZ) wraz z dostawą sprzętu komputerowego, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie EKZ w tym jedno zakończone z dostawą sprzętu komputerowego, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie EKZ o łącznej wartości licencji w/w wdrożeń oprogramowania EKZ nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto, odpowiadającej swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Uwaga I – Zamawiający uzna, że dostawa odpowiada zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia w sytuacji, gdy co najmniej:

a) rozwiązanie EKZ umożliwiało monitorowanie zapewniające automatyczny ciągły zapis przebiegu znieczulenia z uwzględnieniem realizowanych procedur medycznych, podawanych leków, preparatów krwi i płynów infuzyjnych;

b) rozwiązanie EKZ integrowało się z HIS w zakresie: importu do EKZ danych demograficznych pacjentów wraz wynikami badań, exportu do HIS raportu z wykonanej operacji (np. w postaci pliku pdf). Przynajmniej jedna integracja realizowana była z wykorzystaniem protokołu HL7;

c) rozwiązanie EKZ automatycznie odczytywało dane hemodynamiczne pacjenta, parametry wentylacji i pomiary gazów anestetycznych z posiadanych przez klienta stanowisk do znieczulenia i kardiomonitorów;

d) rozwiązanie EKZ automatyczne gromadziło w jednym systemie dane z urządzeń różnych producentów co najmniej takich jak: GE, Philips, Mindray.

Uwaga II – Dostawy wraz z wdrożeniem określone niniejszym warunku były zrealizowane w oparciu o ten sam system, który Wykonawca oferuje w niniejszym postępowaniu. Zamawiający przez „ten sam system” rozumie, że wykazywane dostawy wraz z wdrożeniem realizowane były w oparciu o to samo pod względem funkcjonalnym, skutecznie wdrożone lub bazujące na nim nowsze oprogramowanie obsługujące elektroniczną kartę znieczuleń.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone w SWZ.

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na sumę stanowiącą 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 wzoru umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 247-612951
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/05/2021
Ortszeit: 11:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/05/2021
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert bezpośrednio po upływie terminu do ich składania na platformie Marketplanet OnePlace → https://mss.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=mss

I dokonywane jest przez Zamawiającego.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Aleksandrowicza 5, pok. nr 62, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zgodnie z art. 139 Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę, na podstawie art.108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

3. Oświadczenia i dokumenty składane z ofertą:

a) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;

b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;

c) dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej;

d) JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

e) JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, dotyczący podmiotów udostępniających zasoby, celem tymczasowego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;

f) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty określone w pkt 12 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/04/2021