Lieferungen - 172449-2022

Submission deadline has been amended by:  234377-2022
01/04/2022    S65

die Slowakei-Bratislava: Gleisbaumaterial und -teile

2022/S 065-172449

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Železnice Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 31364501
Postanschrift: Klemensova 8
Ort: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 81361
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Michal Šimek
E-Mail: simek.michal@zsr.sk
Telefon: +421 220292247
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zsr.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437982
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/437982
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Upevňovadlá a drobné koľajivo

Referenznummer der Bekanntmachung: 418/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34946000 Gleisbaumaterial und -teile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky s názvom "Upevňovadlá a drobné koľajivo" je dodávka tovaru - konštrukčných prvkov železničného zvršku slúžiacich k upevneniu koľajníc na podvaly a k vzájomnému spojeniu koľajníc (podkladnice, zvierky, spojky, podložky a vložky) a k vzájomnému spájaniu jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku (spojkové a zvierkové skrutky, podvalové skrtutky, čelusťové skrutky, opornicové skrutky, matice, vložky M a pružné krúžky), ktorých hlavnou funkciou je zabezpečenie správnej polohy koľajnicových pásov a zachovanie tuhosti koľajového roštu v priečnom a pozdĺžnom smere, vrátane dopravy do jednotlivých pracovísk obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 635 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 1 - Upevňovadlá

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44531510 Bolzen und Schrauben
44531520 Flachrundschrauben und Schrauben
44531600 Muttern
44532200 Unterlegscheiben
44532400 Stahllaschen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Pracoviská obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky s názvom "Upevňovadlá a drobné koľajivo" je dodávka tovaru - konštrukčných prvkov železničného zvršku slúžiacich k upevneniu koľajníc na podvaly a k vzájomnému spojeniu koľajníc (podkladnice, zvierky, spojky, podložky a vložky) a k vzájomnému spájaniu jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku (spojkové a zvierkové skrutky, podvalové skrtutky, čelusťové skrutky, opornicové skrutky, matice, vložky M a pružné krúžky), ktorých hlavnou funkciou je zabezpečenie správnej polohy koľajnicových pásov a zachovanie tuhosti koľajového roštu v priečnom a pozdĺžnom smere, vrátane dopravy do jednotlivých pracovísk obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov.

Predpokladané množstvá odberu tovaru v časti č. 1 predmetu zákazky: Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 1 - Upevňovadlá sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 740 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je dvanásť (12) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, pričom účinnosť rámcovej dohody nastane v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 2 - Drobné koľajivo

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34946100 Gleisbaumaterial
34946121 Schienenlaschen und Schienenunterlagsplatten
44532400 Stahllaschen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Pracoviská obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky s názvom "Upevňovadlá a drobné koľajivo" je dodávka tovaru - konštrukčných prvkov železničného zvršku slúžiacich k upevneniu koľajníc na podvaly a k vzájomnému spojeniu koľajníc (podkladnice, zvierky, spojky, podložky a vložky) a k vzájomnému spájaniu jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku (spojkové a zvierkové skrutky, podvalové skrtutky, čelusťové skrutky, opornicové skrutky, matice, vložky M a pružné krúžky), ktorých hlavnou funkciou je zabezpečenie správnej polohy koľajnicových pásov a zachovanie tuhosti koľajového roštu v priečnom a pozdĺžnom smere, vrátane dopravy do jednotlivých pracovísk obstarávateľa uvedených v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov.

Predpokladané množstvá odberu tovaru v časti č. 2 predmetu zákazky: Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 2 - Drobné koľajivo sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 895 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je dvanásť (12) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, pričom účinnosť rámcovej dohody nastane v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo len "ZoVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ uvádza, že obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní z informačných systémov verejnej správy a teda uchádzač je povinný na účely preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložiť doklady podľa § 32 ods. 2, ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak nepreukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie dodávať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

neuplatňuje sa

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

neuplatňuje sa

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnej súťaži:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam dodaných tovarov za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní;

2. podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní: ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to obstarávateľ vyžaduje.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PODMIENKAM ÚČASTI TÝKAJÚCIM SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI:

1. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3. V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v eurách, obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v eurách, pričom uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom za dodávanie tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje dodávanie upevňovadiel a drobného koľajiva - konštrukčných prvkov železničného zvršku slúžiacich k upevneniu koľajníc na podvaly a k vzájomnému spojeniu koľajníc (podkladnice, zvierky, spojky, podložky a vložky) a k vzájomnému spájaniu jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku (spojkové a zvierkové skrutky, podvalové skrtutky, čelusťové skrutky, opornicové skrutky, matice, vložky M a pružné krúžky).

Zoznam dodaných tovarov musí obsahovať:

a) identifikáciu odberateľa,

b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, s dôrazom na charakter dodaných tovarov (dodávanie tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky),

c) cenu dodaných tovarov v EUR bez DPH,

d) termín dodania tovarov,

e) meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.

V prípade dodávania tovarov v dlhšom časovom období ako sa požaduje, uchádzač alikvotne vyčísli ceny dodaných tovarov v EUR bez DPH za sledované obdobie. V prípade, ak uchádzač dodával tovary ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem tovarov dodaných ním samotným.

Obstarávateľ stanovil finančný objem dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky pre jednotlivé samostatné časti predmetu zákazky nasledovne:

Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 1 - Upevňovadlá: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 400.000 EUR bez DPH (slovom: štyristotisíc eur bez DPH);

Upevňovadlá a drobné koľajivo - Časť 2 - Drobné koľajivo: finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 200.000 EUR bez DPH (slovom: dvestotisíc eur bez DPH).

Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač predloží (platí pre všetky jednotlivé samostatné časti predmetu zákazky): technický list alebo iný ekvivalentný doklad osobitne k všetkým jednotlivým položkám predmetu zákazky tak, ako sú tieto uvedené obsahom týchto súťažných podkladov, z obsahu ktorého bude zreteľne a jasne možné identifikovať, že uchádzačom ponúkané výrobky spĺňajú všetky technické parametre tak, ako sú uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. Technický list alebo iný ekvivalentný doklad osobitne k všetkým jednotlivým položkám predmetu zákazky tak, ako sú tieto uvedené obsahom týchto súťažných podkladov musí obsahovať:

- nákres výrobku s rozmerovými parametrami v mm;

- výrobnú normu;

- akosť ocele;

- identifikáciu výrobcu; a

- podpis osoby oprávnenej konať za výrobcu.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške:

Časť 1: 50.000,00 EUR

Časť 2: 25.000,00 EUR

Spôsob zloženia zábezpeky:

- zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet obstarávateľa, alebo

- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo

- poistením záruky.

V prípade, ak uchádzač zvolí spôsob zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za uchádzača alebo formou poistenia záruky, obstarávateľ požaduje, aby uchádzač najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk doručil obstarávateľovi originál záručnej listiny banky, resp. originál záruky vystavenej poisťovňou na základe poistenia záruky predloženej v ponuke uchádzača na adresu obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania, Klemensova, 8, 813 61 Bratislava, I. poschodie, číslo miestnosti: 158 - sekretariát.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa vyčlenených na tento účel.

Obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Predmet zákazky bude uhrádzaný na základe predložených faktúr, ktorých splatnosť bude do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. Ostatné platobné podmienky sú uvedené v Kapitole B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok uvedených v rámcovej dohode a jej riadneho plnenia prostredníctvom písomných objednávok, pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu, predmetom ktorej bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov. Požiadavky na obsah zmluvy sú uvedené obsahom súťažných podkladov.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/05/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/05/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

I. poschodie

Číslo miestnosti: 149 - zasadačka

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky podľa Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 19., bod 19.1.8 súťažných podkladov v nadväznosti na Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov: uchádzač za účelom preukázania naplnenie požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky obsahom ponuky predloží (platí rovnako pre všetky dve (2) samostatné časti predmetu zákazky):

1.1. zoznam výrobných závodov uchádzača, kde bude vykonávaná kvalitatívna prebierka tovaru v minimálnom rozsahu: označenie výrobného závodu, adresa;

1.2. čestné vyhlásenie uchádzača, obsahom ktorého uchádzač vyhlási, že dodávaný tovar bude v súlade s príslušnými uplatňovanými technickými predpismi a uplatňovanými internými predpismi obstarávateľa Predpis ŽSR TS 3 - Železničný zvršok a Všeobecné technické dodacie podmienky pre materiál železničného zvršku 1. Časť;

1.3. čestné vyhlásenie uchádzača, obsahom ktorého uchádzač vyhlási, že súčasťou každej jednotlivej dodávky tovaru bude aj inšpekčný certifikát typu 3.2 podľa STN EN 10204 k príslušným dodaným tovarom a v prípade, ak bude inšpekčný certifikát typu 3.2 podľa STN EN 10204 vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predloží ho úspešný uchádzač spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka.

2. V súlade s ust. § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ (prostredníctvom zriadenej komisie) vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.

3. V súlade s ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.0 (ďalej len "IS EVO") (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437982). Obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

5. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

6. Obstarávateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr šesť (6) kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

7. Ďalšie podmienky obstarávateľa sú uvedené obsahom súťažných podkladov.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/03/2022