Bauleistung - 172982-2020

Submission deadline has been amended by:  242523-2020
10/04/2020    S72

Kroatien-Novalja: Bau von Anlandevorrichtungen

2020/S 072-172982

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lučka uprava Novalja
Nationale Identifikationsnummer: 62485993187
Postanschrift: Dalmatinska bb
Ort: Novalja
NUTS-Code: HR032 Ličko-senjska županija
Postleitzahl: 53291
Land: Kroatien
Kontaktstelle(n): Igor Vidas
E-Mail: lucka.uprava.novalja@gs.ht.hr
Telefon: +385 993146250
Fax: +385 53663230
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lucka-uprava-novalja.com
Adresse des Beschafferprofils: www.lucka-uprava-novalja.com
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0014007
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Haupttätigkeit(en)
Hafeneinrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Izvođenje radova na izgradnji trajektnog pristaništa Žigljen, otok Pag

Referenznummer der Bekanntmachung: 04/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45241500 Bau von Anlandevorrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet ove nabave je izvođenje radova na izgradnji trajektnog pristaništa Žigljen na otoku Pagu.

Planirani zahvat na izgradnji trajektnog pristaništa Žigljen predviđa rekonstrukciju i dogradnju postojećeg trajektnog pristaništa Žigljen i to kroz ulaganje u produljenje i rekonstrukciju obale 1, obale 2 i obale 3, s osiguranjem prihvata plovila maksimalne dužine 120 m, zatim pristajanja plovila pri lošijim vremenskim uvjetima, te noćenja plovila u trajektnom pristaništu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 54 811 302.58 HRK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45241500 Bau von Anlandevorrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR032 Ličko-senjska županija
Hauptort der Ausführung:

Mjesto izvođenja radova je trajektno pristanište Žigljen, otok Pag.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmet ove nabave je izvođenje radova na izgradnji trajektnog pristaništa Žigljen na otoku Pagu. Planirani zahvat na izgradnji trajektnog pristaništa Žigljen predviđa rekonstrukciju i dogradnju postojećeg trajektnog pristaništa Žigljen i to kroz ulaganje u produljenje i rekonstrukciju obale 1, obale 2 i obale 3, s osiguranjem prihvata plovila maksimalne dužine 120 m, zatim pristajanja plovila pri lošijim vremenskim uvjetima, te noćenja plovila u trajektnom pristaništu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jamstveni rok na izvedene radove (dodatno trajanje razdob-lja odgovornosti za skrivene nedostatke) / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Cijena ponude / Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 54 811 302.58 HRK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije o nabavi, ponuditelj u ponudi dostavlja ispunjeni eESPD obrazac; Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni registar / Upis u obrtni registar.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Svi gospodarski subjekti koji će sudjelovati u izvršenju ugovora, obvezni su zadovoljiti uvjete iz područja djelatnosti koju će obavljati, u skladu s važećim zakonima Republike Hrvatske koji se odnose na tu djelatnost.

Odabrani ponuditelj (gospodarski subjekt sa sjedištem u RH; strani gospodarski subjekt) dužan je, nakon izvršnosti odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora, na zahtjev naručitelja dostaviti adekvatan dokaz kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti građenja. Ukoliko adekvatan dokaz nije dostavljen u danom roku, smatrat će se da je odabrani ponuditelj, sukladno čl. 307. st. 7. t. 2 odustao od svoje ponude te će naručitelj postupiti sukladno članku 307. stavku 7. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) odnosno pristupiti ponovnom rangiranju ponuda i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Jamstvo za ozbiljnost ponude.

Na iznos od 1 000 000,00 HRK u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - u vrijednosti 10 % (deset posto) ugovorenog iznosa bez PDV-a, u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - u visini 10 % (deset posto) ukupno izvedenih radova (bez PDV-a), s rokom važenja minimalno jednakom ponuđenom jamstvenom roku u ponudi.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Izvedeni radovi plaćaju se na temelju privremenih situacija i okončane situacije u roku od 60 dana od dana primitka i ovjere privremenih i okončane situacije od strane Nadzornog inženjera (vidi točku 7.15 DON-a).

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

NP

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

U svrhu praćenja rokova izvođenja, Izvođač je dužan a najkasnije u roku od 45 dana od izvršnosti odluke o odabiru izraditi i dostaviti naručitelju Plan izvođenja radova sa detaljno razrađenim terminskim i financijskim planom izvedbe ugovorenih radova za sve aktivnosti koje se planiraju u tijeku rekonstrukcije građevine. Radovi se smatraju završenim kada su izvedene sve ugovornim troškovnikom propisane stavke. Po završetku radova, naručitelj i Izvođač će bez odlaganja pristupiti primopredaji u roku ne duljem od 15 dana o čemu se sastavlja Zapisnik a potpisuju ga nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici naručitelja i izvođača. Ugovorna kazna se utvrđuje u visini 1‰ (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne može biti veća od 10 % (deset posto) od ugovorene vrijednosti radova. Za više vidi točku 7.14

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/05/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Kroatisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/05/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Lučka uprava Novalja, Dalmatinska 18, HR-53291 Novalja, HRVATSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Elektronički račun se dostavlja sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine”, br. 94/18) i ostalih podzakonskih propisa donesenih na temelju navedenog Zakona.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Koturaška cesta 43/IV
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet-Adresse: www.dkom.hr
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Koturaška cesta 43/IV
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/04/2020