Lieferungen - 174035-2021

08/04/2021    S68

Rumänien-Bolintin Vale: Sauerstoff

2021/S 068-174035

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Orașenesc Bolintin Vale
Nationale Identifikationsnummer: 4352689
Postanschrift: Str. Republicii nr. 5
Ort: Bolintin Vale
NUTS-Code: RO314 Giurgiu
Postleitzahl: 085100
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Lucian Horhota
E-Mail: spitalbolintinspitalbolintin@yahoo.com
Telefon: +40 0246/273049
Fax: +40 0246 /273049
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.spitalulbolintin.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117162
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru „Furnizare oxigen medicinal”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4352689202112
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24111900 Sauerstoff
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Spitalul Orașenesc Bolintin Vale a fost inclus prin Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, in anul 2020 in lista unitatilor medicale care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-Cov-2, astfel incat este necesara achizitia oxigenului medicinal in vederea aplicarii protocolului de tratare avand in vedere cresterea semnificativa a consumului in perioada 2020-2021. Se solicita livrarea de oxigen medicinal comprimat sub forma de gaz comprimat pentru inhalare, in butelii de de 50 l (10 m³) special destinate acestui scop. Oxigenul medicinal imbuteliat va fi livrat in butelii proprietatea furnizorului si puse la dispozitia achizitorului, in regim de inchiriere. Furnizorul va asigura intretinerea, verificarea si repararea butellilor pentru conditii normale de functionare. Durata acordului-cadru: 24 de luni.

Se estimeaza incheierea unui numar de opt contracte subsecvente pe toata perioada acordului-cadru, cu o frecventa trimestriala pe toata perioada acordului-cadru, cu maximum trei operatori economici, fără reluarea competiției.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 10.

In conformitate cu prev. OUG 45/2018, termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este cu sase zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 347 650.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO314 Giurgiu
Hauptort der Ausführung:

Spital Orasenesc Bolintin Vale.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Se solicita livrarea de oxigen medicinal comprimat sub forma de gaz comprimat pentru inhalare, in butelii de de 50 l (10 m³) special destinate acestui scop. Oxigenul medicinal imbuteliat va fi livrat in butelii proprietatea furnizorului si puse la dispozitia achizitorului, in regim de inchiriere. Furnizorul va asigura intretinerea, verificarea si repararea butellilor pentru conditii normale de functionare. Cantitatile minime si maxim estimate a fi achizitionate pe durata intregului acord-cadru si unui singur contract subsecvent, specificatiile tehnice si conditiile de livrare se regasesc in caietul de sarcini. Se estimeaza incheierea unui numar de opt contracte subsecvente pe toata perioada acordului-cadru, cu o frecventa trimestriala pe toata perioada acordului-cadru, cu maximum trei operatori economici, fara reluarea competitiei.

Valoarea estimata minima a acordului-cadru este de 40 175 RON (fara TVA), iar valoarea estimata maxima a acordului-cadru este de 1 347 650 RON (fara TVA).

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 20 175 RON (fara TVA), iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 168 450 RON (fara TVA).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 10.

In conformitate cu prev. OUG 45/2018, termenul in care autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare este cu sase zile inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.

Pe durata deru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinţa nr. 1. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

DUAE se va depune, dupa caz si de catre asociati, terti sustinatori si subcontractanti. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Atenționări speciale: in cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei prin prezentarea documentelor justificative, la solicitarea autoritatii contractante, in situatia in care este operatorul economic clasat pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia sau acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Cerinţa nr. 2. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de indeplinire: declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 se va prezenta odata cu oferta, de catre toti operatorii economici (ofertanti, asociati, terti sustinatori si subcontractanti).

Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea autoritatii contractante, precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt:

— dr. Horhota Lucian – manager;

— dr. Dima Aurelian – director medical;

— Cristache Cristea – referent;

— Alexandrescu Mario Iulian – economist;

— Banica Loredana – asistent medical;

— Nastase Iona – referent

Note:

— Pentru persoanele juridice straine se aplica prevederile art. 168 din lege;

— Documentele vor fi depuse cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului de achizitie publica, respectiv activitatea sa fie autorizata in conformitate cu prevederile art. 15 din Legea 359/2004. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor, la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

(a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

(b) starea ofertantului;

(c) persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii.

Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

B. Persoanele juridice straine.

Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului.

Nota: in cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani, calculati până la data-limită de depunere a ofertei, a furnizat produse similare din punct de vedere al utilizarii si complexitatii în valoare cumulată de cel puțin 168 000 RON (fara TVA), la nivelul a maximum trei contracte. Prin produsele similare se întelege produse din domeniul/aria gaze medicinale.

Proportia de subcontractare. Ofertantii vor preciza procentul de subcontractare si denumirea subcontractantilor propusi, daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertelor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, corespunzător cerințelor autorității contractante. Se va menționa în DUAE dacă valoarea raportată include TVA sau nu include TVA. La nivelul DUAE, trebuie precizate urmatoarele informații: numărul și data contractului invocat/e drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, certificări/procese-verbale de recepție/contracte/parti din contracte/alte documente ce indică valorile, datele și beneficiarii produselor livrate emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Lista se va completa la nivelul DUAE si nu ca document distinct, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Documentele justificative pot fi reprezentate de (dar fara a se limita la acestea): procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; recomandări; alte documente echivalente. În situaţia în care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care să reiasă calitatea de subcontractant/asociat, cu indicarea părţii de contract îndeplinite de acesta şi a valorii produselor furnizate aferente fără TVA. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul legal de a verifica informatiile direct la beneficiarii finali ai contractelor prezentate.

Nota 1. Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect livrarea mai multor tipuri de produse, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand acceptanta/receptia produselor, care sunt produsele din domeniul precizat, de natura a indeplini solicitarile autoritatii contractante.

Nota 2. Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie cursul de schimb valutar publicat de Banca Nationala a României www.bnr.ro valabil la data publicarii anuntului de participare in SEAP.

Nota 3. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta copii ale documentelor insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Se va completa in DUAE si in acordul de subcontractare.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Tinand cont de faptul ca:

— Este vitala administrarea oxigenului medicinal pacientilor, conform planului de tratament;

— Obligativitatea asigurarii unui stoc continuu si sigur;

— Cresterea semnificativa pe termen scurt a necesarului si consumului, aplicarea termenului de 30 de zile creste riscul producerii unor intarzieri majore in furnizarea produsului, conducand implicit la afectarea stocurilor necesare de oxigen medicinal.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/04/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/07/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/04/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor ofertate. In situatia in care două sau mai multe oferte au o valoare totală egală a propunerii financiare şi sunt clasate pe acelaşi loc, în vederea departajării, autoritatea contractantă solicită reofertarea prin prezentarea unei noi oferte financiare, fără ca acest lucru să afecteze poziţiile superioare în clasament (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”). Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante.

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare este obligatoriu completarea Documentului Unic de Achziitie European(DUAE) conf. art. 193/Legea 98/2016.

In conformitate cu OUG 45/2018, termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este cu sase zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

În conformitate cu art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23.5.2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/04/2021