Lieferungen - 174041-2021

08/04/2021    S68

Rumänien-Bukarest: Brandmeldeanlagen

2021/S 068-174041

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Nationale Identifikationsnummer: 4267230
Postanschrift: Splaiul Independenţei nr. 323A
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 060044
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Anghelina Dragoș
E-Mail: achizitii.publice@stsnet.ro
Telefon: +40 212022710
Fax: +40 212222134
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.stsnet.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117171
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Echipamente și produse pentru sisteme de detecție și avertizare la incendiu și echipamente și produse pentru sisteme de control acces, antiefracție și supraveghere video

Referenznummer der Bekanntmachung: 4267230_2021_PAAPD1179105
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31625200 Brandmeldeanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul achiziţiei constă în furnizarea tuturor echipamentelor/licenţelor/software-ului şi accesoriilor/produselor/materialelor de instalare aferente sistemelor ale căror specificații tehnice sunt detaliate in caietul de sarcini.

Echipamente/licenţele/software-ul şi accesoriile/produselor/materialele de instalare care fac obiectul achiziției vor fi împărțite pe loturi după cum urmează:

— lotul 1: echipamente si produse pentru sisteme de detecție și avertizare la incendiu;

— lotul 2: echipamente si produse pentru sisteme de control acces, antiefracție și supraveghere video.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare până în a 11-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor, pentru clarificarile primite cu cel puțin 18 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 428 755.27 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für nur ein Los
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOTUL 2: Echipamente si produse pentru sisteme de control acces, antiefracție și supraveghere video

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35121000 Sicherheitsausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tipurile de echipamente / licenţe/ software şi accesorii/ produse/ materiale de instalare precum și cantitățile minime și maxime estimate ce vor face obiectul contractelor subsecvente sunt prezentate în Tabelul 1.2 – Cantități estimate LOT 2 din Caietul de Sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 173 981.75 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOTUL 1: Echipamente si produse pentru sisteme de detecție și avertizare la incendiu

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31625200 Brandmeldeanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tipurile de echipamente / licenţe/ software şi accesorii/ produsele/ materiale de instalare precum și cantitățile minime și maxime estimate ce vor face obiectul contractelor subsecvente sunt prezentate în Tabelul 1.1 – Cantități estimate LOT 1 din Caietul de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 254 773.52 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Documentele solicitate la ”SECTIUNEA III INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE” se vor depune separat pentru fiecare lot in parte.

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător), nu trebuie să se afle sub incidenţa prevederilor 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care determină excluderea din procedura de atribuire.

Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa şi prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziţie European) pentru fiecare operator economic participant la procedură (nominalizat la nivelul unei oferte). Se va completa şi prezenta obligatoriu un DUAE separat inclusiv pentru asociaţi, subcontractanţi sau terţi susţinători, dacă aceştia există.

În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) ale aceluiaşi articol, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.

În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din acordul-cadru și implicit din contractele subsecvente, DUAE include şi informaţii privind partea din acordul - cadru care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193, alin. (1) lit. a), din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c), ale aceluiași articol, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Înainte de atribuirea acordului – cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezentării acestora:

1. Documente justificative privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au puterea de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului/Actul constitutiv al operatorului economic;

3. După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (2), art. 166, art. 167 alin.(2), respectiv art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

4. După caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Ofertanții vor prezenta odată cu DUAE o listă cu datele de identificare ale terților susținători/subcontractanților, în vederea respectării prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Persoanele cu funcţii de decizie la nivelul autorităţii contractante, în sensul prevederilor art. 60 și art. 167 lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare:

— dl. BĂLAN Ionel-Sorin – Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

— dl. VASILCA Ionel-Sorinel - Prim Adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

— dl. MIHAI Mădălin-Virgil – Adjunct tehnic al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

— dl. RĂDOI Marian-Cosmin – Adjunct economic al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

— dl. BĂRĂNESCU Mihail – Şeful Direcţiei Achiziţii Publice,

— dl. BAICU Constantin-Lucian – Locţiitor al şefului Direcţiei Achiziţii Publice

— dna PĂUN Monica-Lisette – Locţiitor al şefului Direcţiei Achiziţii Publice.

Dl. ANGHELINA DRAGOȘ – Locţiitor al şefului Direcţiei Achiziţii Publice.

Modalitatea de îndeplinire:

Fiecare operator economic care va participa la procedură va trebui să prezinte, odată cu DUAE, o declaraţie pe propria răspundere în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător) trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, respectiv că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii şi că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul acordului -cadru şi care cad în sarcina sa conform ofertei depuse.

Modalitate de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa şi prezenta DUAE.

Înainte de atribuirea acordului - cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriului.

Se vor solicita următoarele documente justificative din care să reiasă capacitatea fiecărui operator economic participant la procedură (nominalizat la nivelul ofertei) de a executa activităţile care cad în sarcina sa, conform ofertei depuse, pe parcursul implementării acordului - cadru:

1. Pentru persoanele juridice române: se va solicita certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte denumirea completă, sediul social şi punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane împuternicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare şi codurile CAEN aferente acestora.

2. Pentru persoanele juridice străine: se vor solicita documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă a operatorului economic.

3. Pentru persoanele fizice române/străine: se vor solicita documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană fizică autorizată, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă a operatorului economic.

În cazul unei oferte depuse în asociere, documentele se prezintă de către fiecare ofertant asociat, pentru partea de acord - cadru pe care o realizează.

Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării. În cazul în care, potrivit legislaţiei în vigoare din ţara de rezidenţă a operatorului economic, pentru documentele prezentate nu este prevăzută o perioadă de valabilitate (de exemplu, cazul Certificatului constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului), documentele prezentate vor purta menţiunea “Confirm pe propria răspundere că prezentul document conţine informaţii actuale, conforme cu realitatea de la data prezentării”, sub semnătura reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic respectiv sau vor fi însoțite de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic respectiv prin care acesta confirma valabilitatea informațiilor din documentele prezentate.

Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în limba română.

To... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 2 Specificati cifra de afaceri medie anuala Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va solicita ca şi cerinţă minimă de calificare privind capacitatea economică și financiară, ca media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimele trei exerciții financiare (2018, 2019 şi 2020) să fie cel puţin egală cu 1.350.483,00 RON fără TVA pentru LOT 2.

Loturile: 1 Specificati cifra de afaceri medie anuala Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va solicita ca şi cerinţă minimă de calificare privind capacitatea economică și financiară, ca media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimele trei exerciții financiare (2018, 2019 şi 2020) să fie cel puţin egală cu 410.186, 00 RON fără TVA pentru LOT 1.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic participant la procedură va completa şi prezenta DUAE. Înainte de atribuirea fiecărui acord-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriului de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor solicita următoarele documente justificative din care să reiasă capacitatea economică și financiară a operatorului economic, respectiv media cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei exerciții financiare (2018, 2019 şi 2020): bilanţurile contabile sau extrase din bilanţurile contabile aferente exerciţiilor financiare 2018, 2019 şi 2020, validate de organele competente, care să susţină fără echivoc informaţiile din DUAE. Echivalentul în lei al cifrelor de afaceri anuale exprimate în euro va fi determinat pe baza următoarelor cursuri medii anuale comunicate de Banca Națională a României (BNR) pentru anii 2018, 2019 şi 2020: 4,6535 RON/euro pentru anul 2018, 4,7452 RON/euro pentru anul 2019 și 4,8371 RON/euro pentru anul 2020. Pentru conversia altor monede naţionale în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către BNR pentru leu/moneda naţională respectivă, pentru anii de referinţă 2018, 2019 şi 2020 (se va consulta site-ul www.bnr.ro). În situaţia în care publicarea bilanţurilor nu este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic sau bilanţul aferent anului 2020 nu a fost încă întocmit, se pot prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare în ţara de rezidenţă a operatorului economic prin care se pot susţine informaţiile prezentate în DUAE (de exemplu, raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar şi contabil, scrisoare de bonitate din partea unei bănci etc.). Documentele emise într-o altă limbă vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în limba română. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind situaţia economică şi financiară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura îndeplinirea angajamentului, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul invocării susţinerii unui terţ, neprezentarea odată cu oferta a DUAE completat de către respectivul terţ susţinător sau a angajamentului ferm al acestuia, din care să rezulte modul efectiv in care se va materializa susţinerea acordată, va avea drept consecinţă respingerea ofertei în cauză, ca fiind inacceptabilă. În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind situaţia economică şi financiară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind situaţia economică şi financiară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinţei este similară celei aferente ofertei individuale menţionată mai sus, cu precizarea că susţinerea va fi acordată asocierii şi nu unuia dintre asociaţi.

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic participant la procedură va completa şi prezenta DUAE. Înainte de atribuirea fiecărui acord-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriului de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor solicita următoarele documente justificative din care să reiasă capacitatea economică și financiară a operatorului economic, respectiv media cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei exerciții financiare (2018, 2019 şi 2020): bilanţurile contabile sau extrase din bilanţurile contabile aferente exerciţiilor financiare 2018, 2019 şi 2020, validate de organele competente, care să susţină fără echivoc informaţiile din DUAE. Echivalentul în lei al cifrelor de afaceri anuale exprimate în euro va fi determinat pe baza următoarelor cursuri medii anuale comunicate de Banca Națională a României (BNR) pentru anii 2018, 2019 şi 2020: 4,6535 RON/euro pentru anul 2018, 4,7452 RON/euro pentru anul 2019 și 4,8371 RON/euro pentru anul 2020. Pentru conversia altor monede naţionale în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către BNR pentru leu/moneda naţională respectivă, pentru anii de referinţă 2018, 2019 şi 2020 (se va consulta site-ul www.bnr.ro). În situaţia în care publicarea bilanţurilor nu este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic sau bilanţul aferent anului 2020 nu a fost încă întocmit, se pot prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare în ţara de rezidenţă a operatorului economic prin care se pot susţine informaţiile prezentate în DUAE (de exemplu, raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar şi contabil, scrisoare de bonitate din partea unei bănci etc.). Documentele emise într-o altă limbă vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în limba română. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind situaţia economică şi financiară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura îndeplinirea angajamentului, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul invocării susţinerii unui terţ, neprezentarea odată cu oferta a DUAE completat de către respectivul terţ susţinător sau a angajamentului ferm al acestuia, din care să rezulte modul efectiv in care se va materializa susţinerea acordată, va avea drept consecinţă respingerea ofertei în cauză, ca fiind inacceptabilă. În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind situaţia economică şi financiară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind situaţia economică şi financiară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinţei este similară celei aferente ofertei individuale menţionată mai sus, cu precizarea că susţinerea va fi acordată asocierii şi nu unuia dintre asociaţi.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă va solicita ca şi cerință minimă de calificare privind experiența similară ca ofertantul să facă dovada faptului că a livrat în ultimii trei ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, produse similare celor care fac obiectul achizitiei în valoare cumulată de minim 1.350.483,00 RON fără TVA pentru LOT 2, la nivelul unui contract sau al mai multor contracte. Prin sintagma „produse similare” se înțelege: centrală stingere incendiu, detector de fum, sirenă compatibilă cu centralele de stingere incendiu, software de administrare a centrale de stingere incendiu, controllere pentru acces uși, yală electromagnetică, centrală antiefracție, NVR, DVR, cameră video etc.). Echivalentul în lei al valorilor livrărilor exprimate în euro va fi determinat pe baza următoarelor cursuri medii anuale comunicate de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru anii 2018, 2019 şi 2020: 4,6540 RON/euro pentru anul 2018, 4,7453 RON/euro pentru anul 2019 și 4,8383 RON/euro pentru anul 2020. Pentru conversia altor monede naţionale în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către BCE pentru lei/moneda naţională respectivă, pentru anii de referinţă 2018, 2019 şi 2020 (se va consulta site-ul www.ecb.europa.eu). Experiența similară solicitată nu reprezintă experiență similară identică cu ceea ce urmează a se achiziționa ci se referă la categorii/tipuri de produse de complexitate comparabilă cu a celor care fac obiectul acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, fiind utilizată o descriere generală raportată la domeniul în care se încadrează, care să garanteze că ofertantul are capacitate de a înțelege cerințele autorității contractante.

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă va solicita ca şi cerință minimă de calificare privind experiența similară ca ofertantul să facă dovada faptului că a livrat în ultimii trei ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, produse similare celor care fac obiectul achizitiei în valoare cumulată de minim 410.186,00 RON fără TVA pentru LOT 1la nivelul unui contract sau al mai multor contracte. Prin sintagma „produse similare” se înțelege: centrală stingere incendiu, detector de fum, sirenă compatibilă cu centralele de stingere incendiu, software de administrare a centrale de stingere incendiu, controllere pentru acces uși, yală electromagnetică, centrală antiefracție, NVR, DVR, cameră video etc.). Echivalentul în lei al valorilor livrărilor exprimate în euro va fi determinat pe baza următoarelor cursuri medii anuale comunicate de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru anii 2018, 2019 şi 2020: 4,6540 RON/euro pentru anul 2018, 4,7453 RON/euro pentru anul 2019 și 4,8383 RON/euro pentru anul 2020. Pentru conversia altor monede naţionale în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către BCE pentru lei/moneda naţională respectivă, pentru anii de referinţă 2018, 2019 şi 2020 (se va consulta site-ul www.ecb.europa.eu). Experiența similară solicitată nu reprezintă experiență similară identică cu ceea ce urmează a se achiziționa ci se referă la categorii/tipuri de produse de complexitate comparabilă cu a celor care fac obiectul acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, fiind utilizată o descriere generală raportată la domeniul în care se încadrează, care să garanteze că ofertantul are capacitate de a înțelege cerințele autorității contractante.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator economic (OE) participant la procedură a cărui experienţă similară se doreşte a fi luată în calcul la analiza experienţei similare a ofertantului. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinţei minimale de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor solicita ca şi documente justificative documente suport relevante: certificate/ documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, recomandări, certificate constatatoare sau orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste livrarea efectivă a produselor specificate în DUAE, a căror valoare, fără TVA, să fie cel puțin egală cu pragul valoric minim solicitat. (de adaugat FD) Pentru a-și demonstra capacitatea de furnizare, ofertantul trebuie să facă dovada faptului că aceste produse au fost recepționate. Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare respective, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind experienţa similară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinţei este similară celei aferente ofertei individuale menţionată mai sus, cu precizarea că susţinerea va fi acordată asocierii şi nu unuia dintre asociaţi. Neprezentarea odată cu oferta a DUAE completat de către terţul susţinător sau a angajamentului ferm al acestuia va avea drept consecinţă respingerea ofertei in cauză, ca fiind inacceptabilă. Numărul contractelor prin care se demonstrează experienţa similară nu este limitat.

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator economic (OE) participant la procedură a cărui experienţă similară se doreşte a fi luată în calcul la analiza experienţei similare a ofertantului. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinţei minimale de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor solicita ca şi documente justificative documente suport relevante: certificate/ documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, recomandări, certificate constatatoare sau orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste livrarea efectivă a produselor specificate în DUAE, a căror valoare, fără TVA, să fie cel puțin egală cu pragul valoric minim solicitat. Pentru a-și demonstra capacitatea de furnizare, ofertantul trebuie să facă dovada faptului că aceste produse au fost recepționate. Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare respective, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind experienţa similară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinţei este similară celei aferente ofertei individuale menţionată mai sus, cu precizarea că susţinerea va fi acordată asocierii şi nu unuia dintre asociaţi. Neprezentarea odată cu oferta a DUAE completat de către terţul susţinător sau a angajamentului ferm al acestuia va avea drept consecinţă respingerea ofertei in cauză, ca fiind inacceptabilă. Numărul contractelor prin care se demonstrează experienţa similară nu este limitat.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/05/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/05/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Confidenţialitate: OE vor elabora ofertele în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi vor indica, motivat, în cuprinsul acestora, care informaţii din propunerea tehnică şi/sau propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală conform legislaţiei aplicabile.

2. AC are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă.

3. Documentelor transmise prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică (Legea nr. 455/2001, cu modificările și completările ulterioare). Astfel, documentele ofertei, DUAE, documentele de calificare, orice alte documente justificative, precum şi, după caz, răspunsurile la solicitările de clarificări, se transmit conform solicitării AC, prin intermediul SEAP, în mod obligatoriu semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate documente originale. Documentele emise de instituţii/ organisme oficiale abilitate trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale, urmând ca semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, aparţinând OE să fie aplicată de acesta asupra copiei respectivului document.

4. DUAE va fi completat conform Instructiunilor prezentate in anexa nr. 1 din Ordinul Presedintelui ANAP nr.1017/ 2019.

5. Datele cu caracter personal solicitate în prezenta procedură, sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este cel stabilit de îndeplinirea obligațiilor instituite de legislatia privind achizițiile publice, iar durata de prelucrare a acestora este perioada derulării procedurii, cât și cea ulterioră acesteia, în conformitate cu actele normative in vigoare.

6. Departajarea ofertelor cu punctaje egale. Dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor, doi sau mai mulţi ofertanţi sunt clasaţi pe primul loc, având acelaşi punctaj total, oferta declarată câştigătoare va fi cea care a obţinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare “Preţul ofertei” (are preţul cel mai scăzut).

Dacă și pentru acest factor de evaluare “Preţul ofertei” punctajul este egal, deci implicit și pentru ultimul factor de evaluare “Durata perioadei suplimentare de garanţie”, Achizitorul va solicita numai ofertanţilor aflați în această situație depunerea de noi propuneri financiare în SEAP. Ofertanţii în cauză nu au decât dreptul de a îmbunătăţi propunerea financiară depusă anterior, urmând ca oferta declarată câştigătoare să fie cea al cărei nou preţ, reofertat, este cel mai scăzut.

Dacă şi în urma reofertării în SEAP, ofertanţii nu vor putea fi departajaţi, vor deveni incidente prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, iar procedura de atribuire va fi anulată, fiind imposibilă încheierea acordului-cadru.

ATENŢIE: Pentru a fi declarată conformă, oferta trebuie să respecte fiecare cerinţă minimă şi obligatorie, specificată ca atare în caietul de sarcini.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenul de exercitare a căilor de atac este cel prevăzut la art. 8 din Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – Direcţia achiziţii publice
Postanschrift: Splaiul Independenţei nr. 323A
Ort: București
Postleitzahl: 060044
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii.publice@sts.ro
Telefon: +40 212022305
Internet-Adresse: www.sts.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/04/2021