Lieferungen - 174061-2021

08/04/2021    S68

România-Iași: Antineoplazice şi imunomodulatoare

2021/S 068-174061

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul Regional de Oncologie Iași
Număr naţional de înregistrare: 29067408
Adresă: Str. General Berthelot nr. 2-4
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700483
Țară: România
Persoană de contact: Ec. Andrei Bulugu
E-mail: achizitii@iroiasi.ro
Telefon: +40 751193776
Fax: +40 374278802
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.iroiasi.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare „medicamente oncologice”

Număr de referinţă: 29067408_2021_PAAPD1289883
II.1.2)Cod CPV principal
33652000 Antineoplazice şi imunomodulatoare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziție prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare „medicamente oncologice”.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 246 400.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Sediul IRO Iasi, Str. General Berthelot nr. 2-4.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziție prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare „medicamente oncologice”.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Achiziție prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare „medicamente oncologice”.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură deschisă
  • Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

Procedura de negociere acopera partial necesitatea achizitiei de urgenta a unor medicamente pentru care exista deja in derulare o licitatie deschisa online, pentru achizitia de medicamente similare, in curs de finalizare (anunt de participare CN 1026555/28.11.2020).

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC 5806/08.03.2021
Titlu:

Achiziție prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare „medicamente oncologice”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/03/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fildas Trading
Număr naţional de înregistrare: RO 4851409
Adresă: Str. Banat nr. 2
Localitate: Pitești
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110406
Țară: România
E-mail: CODRIN.COZMEI@FILDAS.COM
Telefon: +40 212211773/+40 212211774
Fax: +40 212204927
Adresă internet: www.fildas.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 544 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 246 400.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/04/2021