Dienstleistungen - 174080-2021

08/04/2021    S68

Rumänien-Bukarest: Software-Unterstützung

2021/S 068-174080

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Banca Națională a României
Nationale Identifikationsnummer: R 361684
Postanschrift: Str. Doamnei nr. 8
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 030051
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Petre Tudor
E-Mail: elena.ionescu@bnro.ro
Telefon: +40 311323217
Fax: +40 213110162
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bnr.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117167
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Bancă
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Politică monetară

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de suport tehnic tip Microsoft Premier support

Referenznummer der Bekanntmachung: 361684_2021_M13
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72261000 Software-Unterstützung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectivul contractului este acela de a asigura infrastructura software Microsoft din cadrul sistemului informatic al BNR impotriva oricarui tip de defecte si folosirea acesteia la parametrii si indicatorii recomandati de producator. In acest fel se ofera conditii optime de rulare a aplicatiilor informatice critice ce utilizeaza aceasta infrastructura, prin urmare si utilizatorilor acestor aplicatii.

Serviciile necesare, fara a limita lista la cele de mai jos, sunt:

1. servicii de administrare a contului de suport, prestate de un manager tehnic al contului dedicat;

2. servicii de suport pentru remedierea problemelor, incluzând si servicii de suport rapid la sediul beneficiarului;

3. ateliere pe tema tehnologiilor Microsoft;

4. servicii de informare.

Termen-limita solicitare clarificari la documentatia de atribuire: 16 zile anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

Data de raspuns la toate solicitarile de clarificari: 11 zile anterior datei-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 375 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti, Str. Lipscani nr. 25, sector 3.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Conform caietului de sarcini: 1 650 de ore de suport pe an, in total 4 950 ore de suport pentru trei ani de contract.

Servicii de suport tehnic si interventii la solicitarea beneficiarului de tip Microsoft Premier Support vor fi prestate la sediul central (Str. Lipscani nr. 25), sediul de rezerva (Str. Dr. Staicovici nr. 42-48) si la sediul secundar (situat la 300 km de Bucuresti) aparţinând BNR.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Demonstrarea unei abordări și a unei metodologii corespunzătoare pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor în cadrul contractului / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Se va prezenta Formularul DEAU (Partea III – Motive de excludere) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

DEAU se va prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire, respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele ce ar putea fi solicitate:

— cazier judiciar pentru ofertant si pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotit de traducere autorizata în limba româna.

Cerinta nr. 2.

Motive legate de plata impozitelor si a contributiilor la asigurarile sociale.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: se va prezenta formularul DEAU (Partea III – Motive de excludere) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 165 din Legea nr. 98/2016.

DEAU se va prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire, respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele ce ar putea fi solicitate:

— certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat etc., astfel incat sa reiasa lipsa datoriilor restante la data prezentarii documentelor;

— documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 (daca este cazul).

Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotit de traducere autorizata în limba româna.

Cerinta nr. 3.

Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: se va prezenta formularul DEAU (Partea III – Motive de excludere) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 167 din Legea nr. 98/2016. DEAU se va prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire, respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:

— pentru operator economic roman – certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul competent teritorial.

Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

(a) starea ofertantului;

(b) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii.

Informatiile cuprinse în acest document trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC în forma electronica, semnat cu semnatura electronica extinsa;

— pentru operator economic strain: ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse în limba româna de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana fizica/juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si în care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea în relatiile cu tertii, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa cuprinda informatii cu privire la starea ofertantului.

Nota: documentele justificative se vor prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire, respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— consiliul de administratie al BNR:

—— guvernator – Mugur Isarescu;

—— prim-viceguvernator – Florin Georgescu;

—— viceguvernator – Eugen Nicolaescu;

—— viceguvernator – Leonardo Badea;

—— membru – Csaba Bálint;

—— membru – Cristian Popa;

—— membru – Dan Radu Rușanu;

—— membru – Gheorghe Gherghina;

—— membru – Virgiliu Stoenescu;

— conducerea Directiei achizitii:

—— Gabriela Preda – director;

—— Petre Augustin Dutu – director adjunct;

— conducerea Directiei buget si analiza financiara:

—— Ion Paduraru – director;

—— Gabriela Latea – director adjunct;

— conducerea Directiei contabilitate:

—— Iulia Stanciu – director;

—— Daniela Ilie – director adjunct;

— conducerea Directiei juridice:

—— Alexandru Paunescu – director;

— conducerea Directiei servicii informatice:

—— Ovidiu Dragomir – director;

—— Tiberiu Parvulescu – director adjunct.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: informatii privind capacitatea de exercitate a activitatii profesionale.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.

Se va prezenta formularul DEAU (Partea a IV-a – Capacitatea de a corespunde cerintelor) completat cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 173 din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:

— pentru operator economic roman – certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul competent teritorial.

Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

(a) obiectul de activitate principal si obiectele de activitate secundare. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

(b) situatia juridica a ofertantului si starea acestuia;

(c) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii.

Informatiile cuprinse în acest document trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC în forma electronica, semnat cu semnatura electronica extinsa;

— pentru operator economic strain: ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse în limba româna de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana fizica/juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si în care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea în relatiile cu tertii, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa cuprinda informatii cu privire la starea ofertantului.

Nota: documentele justificative se vor prezenta pentru fiecare entitate participanta la procedura de atribuire, respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala: media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2018, 2019, 2020) trebuie sa fie in valoare de minimum 3 300 000 RON.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: bilanţurile contabile pe ultimii trei ani (2018, 2019, 2020), înregistrate la organele competente, conform prevederilor legale in vigoare sau alte documente pe care autoritatea contractantă le consideră adecvate (rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu). În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informaţiile şi documentele prevăzute mai sus, operatorul economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat (rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare. Ofertantul trebuie sa precizeze partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze, procentul din contract ce corespunde activitatilor pe care urmeaza sa le realizeze subcontractantul, pentru fiecare subcontractant in parte, precum si datele de identificare ale subcontractantilor (cel putin denumire, forma juridica – S.R.L., S.A. etc. si cod unic de inregistrare – CUI).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa formularul DUAE – Criterii de selecție – A. Capacitatea de a corespunde cerințelor, cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 179 lit. k) din Legea nr. 98/2016. Formularul electronic DUAE va fi completat in SEAP, de către fiecare entitate participanta la procedura de atribuire, respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator. Dupa completarea si salvarea formularului DUAE din SEAP, acesta va fi exportat in format .pdf, va fi semnat cu semnătură electronică extinsă și va fi încărcat și în secțiunea „Documente de calificare”. Ofertantii vor prezenta, de asemenea, în cadrul secțiunii „Documente de calificare”, daca este cazul: acordul de subcontractare din care sa rezulte cel putin informatiile privind subcontractantul si datele de identificare, partea/partile din contract ce urmeaza sa fie executate de catre subcontractant, procentul din contract ce urmează să fie îndeplinit de către subcontractant si modul efectiv prin care subcontractantul asigura indeplinirea obligatiilor asumate.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/05/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/05/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

In cazul in care se constata existenta a doua sau mai multe oferte, cu punctaje egale, clasate pe primul loc, in vederea departajarii, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP noi oferte de pret, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are cel mai mic pret.

Solicitarile de clarificari se vor adresa in limba romana, prin intermediul SEAP, in sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP (www.e-licitatie.ro).

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea „Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, documente de calificare, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in limba romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Toate cerintele sunt obligatorii.

Pe langa informatiile precizate in cadrul sectiunii III.2) Conditii de participare, ofertantii vor completa in cadrul DUAE si informatiile prevazute in cadrul formularului in Partea II – Informatii referitoare la operatorul economic.

Operatorii economici vor adresa solicitarile de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire, in limba romana, prin intermediul SEAP (SICAP), in sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari” aferenta procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la sectiunea „Lista clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. In calculul termenului aferent solicitărilor de clarificari adresate de operatorii economici cu privire la documentatia de atribuire, data transmiterii solicitării de clarificări în SEAP (SICAP) si data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu se iau in calcul. In calculul termenului de raspuns la solicitarile de clarificari, data publicarii raspunsului la solicitarile de clarificari si data-limita precizata pentru depunerea ofertelor nu se iau in calcul. Daca data-limita pentru raspunsul la solicitarile de clarificari cade intr-o zi nelucratoare, raspunsul la colicitarile de clarificari va fi publicat in prima zi lucratoare, anterioara. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi publicat in mod suplimentar si in cadrul sectiunii „Solicitari de clarificare/Intrebari” numai in masura in care autoritatea contractanta nu identifica in solicitarea de clarificari/informatii suplimentare, informatii care sa conduca la divulgarea identitatii operatorului economic. Recomandam operatorilor economici ca, la introducerea titlului intrebarii, continutului intrebarii, precum si in continutul si proprietatile documentului pe care il vor atasa (daca este cazul) sa evite includerea de informatii ce pot conduce la divulgarea identitatii.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP (SICAP) (www.e-licitatie.ro) ca operator economic si sa se inscrie la procedura de atribuire, ca participant. Detalii privind inregistrarea in SEAP (SICAP) si participarea la proced [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 8, Legea nr. 101/2016.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/04/2021