Bauleistung - 181432-2020

20/04/2020    S77

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie teatrów

2020/S 077-181432

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 042-098242)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
Adres pocztowy: ul. Fredry 9
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Szymanowski
E-mail: sekretariat@opera.poznan.pl
Tel.: +48 616590200
Faks: +48 616393989
Adresy internetowe:
Główny adres: https://opera.poznan.pl/pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu

Numer referencyjny: 332/01/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45212322 Roboty budowlane w zakresie teatrów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia, składają się:

roboty budowlane podstawowe część A – modernizacja sceny Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 042-098242

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

i) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

Powinno być:

i) w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 19/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/05/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 19/05/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: