L’Office des publications de l’Union européenne met actuellement à jour une partie du contenu de ce site, dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. L’éventuel maintien de contenus ne tenant pas encore compte de ce retrait est involontaire et les corrections nécessaires seront apportées.

Services - 182102-2019

17/04/2019    S76    Services - Avis de marché - Procédure négociée 

Tchéquie-Prague: Services de conseil juridique

2019/S 076-182102

Services sociaux et autres services spécifiques – secteurs spéciaux

Avis de marché

Services

Base juridique:

Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: ČEZ, a.s.
Numéro national d'identification: 45274649
Adresse postale: Duhová 2/1444
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ01
Code postal: 140 53
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Lucie Kalíková
Courriel: lucie.kalikova@cez.cz
Téléphone: +420 211042629

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.cez.cz

Adresse du profil d’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: ČEZ Distribuce, a.s.
Numéro national d'identification: 24729035
Adresse postale: Teplická 874/8
Ville: Dečín IV, Podmokly
Code NUTS: CZ042
Code postal: 405 02
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Lucie Kalíková
Courriel: lucie.kalikova@cez.cz
Téléphone: +420 211042629

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://www.cezdistribuce.cz/

Adresse du profil d’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/DSO

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: ČEZ ESCO, a.s.
Numéro national d'identification: 03592880
Adresse postale: Duhová 2/1444
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ01
Code postal: 140 53
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Lucie Kalíková
Courriel: lucie.kalikova@cez.cz
Téléphone: +420 211042629

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://www.cezesco.cz/

Adresse du profil d’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/ESCO

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: ČEZ Prodej, a.s.
Numéro national d'identification: 27232433
Adresse postale: Duhová 425/1
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ01
Code postal: 140 53
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Lucie Kalíková
Courriel: lucie.kalikova@cez.cz
Téléphone: +420 211042629

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.cez.cz

Adresse du profil d’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/CPR

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Elektrárna Dukovany II, a. s.
Numéro national d'identification: 04669207
Adresse postale: Duhová 2/1444
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ01
Code postal: 140 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Lucie Kalíková
Courriel: lucie.kalikova@cez.cz
Téléphone: +420 211042629

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.cez.cz

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Elektrárna Temelín II, a.s.
Numéro national d'identification: 04669134
Adresse postale: Duhová 2/1444
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ01
Code postal: 140 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Lucie Kalíková
Courriel: lucie.kalikova@cez.cz
Téléphone: +420 211042629

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.cez.cz

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00009796
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: ČEZ, a.s.
Adresse postale: Duhová 2/1444
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ01
Code postal: 140 53
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Mgr. Lucie Kalíková
Courriel: lucie.kalikova@cez.cz
Téléphone: +420 211042629

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.cez.cz

Adresse du profil d’acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Právní služby

II.1.2)Code CPV principal
79111000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Předmětem tohoto Zadávacího řízení je uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s vybranými Dodavateli. S každým vybraným Dodavatelem uzavře každý člen sdružení zadavatelů dle odst. 3.1 této části 1 ZD samostatnou Smlouvu.

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, a to:

- Část 1 – Právní služby v rámci ČR,

- Část 2 – Právní služby v Evropském hospodářském prostoru.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Právní služby v rámci ČR

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79111000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ
Lieu principal d'exécution:

Česká republika

II.2.4)Description des prestations:

Pro plnění této Veřejné zakázky bude uzavřena pro každou část Veřejné zakázky Smlouva, na základě které budou jednotlivé právní služby zadávány po dobu 6 let. Pro část 1 této Veřejné zakázky uzavřou členové sdružení zadavatelů samostatné Smlouvy s maximálně 10 Účastníky a pro část 2 této Veřejné zakázky uzavřou členové sdružení zadavatelů samostatné Smlouvy rovněž s maximálně 10 Účastníky.

II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du contrat ou de l'accord-cadre
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Právní služby v rámci EHP

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79111000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ
Lieu principal d'exécution:

EHP, v rámci Ruské federace, Turecké republiky, Švýcarska a po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU nadále i ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

II.2.4)Description des prestations:

Pro plnění této Veřejné zakázky bude uzavřena pro každou část Veřejné zakázky Smlouva, na základě které budou jednotlivé právní služby zadávány po dobu 6 let. Pro část 1 této Veřejné zakázky uzavřou členové sdružení zadavatelů samostatné Smlouvy s maximálně deseti Účastníky a pro část 2 této Veřejné zakázky uzavřou členové sdružení zadavatelů samostatné Smlouvy rovněž s maximálně deseti Účastníky.

II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du contrat ou de l'accord-cadre
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

Zadavatel bude, ve smyslu § 111 ZZVZ, snižovat počet Účastníků před podáním Nabídek. Detailní popis snižování Účastníků je uveden v Kvalifikační dokumentaci.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, pro obě části Veřejné zakázky.

III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Forme de la procédure
Procédure impliquant des négociations
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.10)Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11)Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:

Zadávací řízení ve zjednodušeném režimu.

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d’intérêt
Date: 22/05/2019
Heure locale: 12:00
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
tchèque

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

V případě této veřejné zakázky se jedná o zadávací řízení ve zjednodušeném režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v platném znění. Nejprve dodavatelé podávají žádost o účast v daném zadávacím řízení, kterou podají zadavateli ve lhůtě dle bodu IV.2.2) tohoto oznámení spolu s doklady prokazujícími splnění kvalifikace prostřednictvím NEN. Následně budou dodavatelé, kteří splní kvalifikaci, a kteří projdou procesem snižování účastníků dle § 111 ZZVZ, vyzváni k podání nabídek zpracovaných dle zadávací dokumentace. Počet Účastníků, kteří budou vyzváni k podání Nabídky, stanoví Zadavatel na maximální počet 12 (dvanáct) účastníků pro část 1 VZ a na maximální počet 12 (dvanáct) účastníků pro část 2 VZ (v souladu s Kvalifikační dokumentací).

Lhůta pro podání nabídek bude stanovena ve výzvě k podání nabídek uvedených v NEN. Zadavatel si vyhrazuje právo nejednat o Nabídkách a zadat Veřejnou zakázku na základě předběžného hodnocení Nabídek.

Komunikace mezi Zadavatelem a Dodavateli, vyjma ústních jednání o nabídkách, probíhá výlučně prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN). Zadavatel upozorňuje, že na jakoukoli jinou formu komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem, vyjma ústních jednání o nabídkách, nebude brán zřetel. Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Adresse internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Adresse internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
12/04/2019