Bauleistung - 183388-2020

Submission deadline has been amended by:  239206-2020
21/04/2020    S78

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2020/S 078-183388

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 142 A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
E-Mail: przetargi@pkp.pl
Telefon: +48 224749141
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pkp.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://pkp.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://pkp.eb2b.com.pl
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://pkp.eb2b.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka Skarbu Państwa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: spółka Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa dworca kolejowego Kobylnica

Referenznummer der Bekanntmachung: KFZ/2020/WNP-011217
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego Kobylnica zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę).

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. dotychczasowemu Wykonawcy. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego.

3. Zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ.

4. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia.

Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej – „platforma” lub „system” pod adresem: (https://pkp.eb2b.com.pl)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 77 038 277.03 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45213320 Bauarbeiten für Gebäude in Verbindung mit dem Eisenbahngüterverkehr
31000000 Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung
31625200 Brandmeldeanlagen
32000000 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
32323500 Video-Überwachungssystem
32581000 Ausrüstung für Datenübertragung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45261215 Solarzellendachdeckarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311000 Installation von Elektroanlagen
45311100 Installation von elektrischen Kabeln
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45312100 Installation von Brandmeldeanlagen
45312200 Installation von Einbruchmeldeanlagen
45312310 Blitzschutzarbeiten
45314300 Kabelinfrastruktur
45317000 Sonstige Elektroinstallationsarbeiten
45331100 Installation von Zentralheizungen
45331211 Installation von lufttechnischen Anlagen in Außenanlagen
45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
45333000 Installation von Gasanlagen
45343000 Brandschutz-Installationsarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45422100 Holzarbeiten
45443000 Fassadenarbeiten
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
45453000 Überholungs- und Sanierungsarbeiten
45233140 Straßenarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45314000 Installation von Fernmeldeanlagen
92520000 Dienstleistungen von Museen und zugehörige Dienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636 Słupski
Hauptort der Ausführung:

Kobylnica, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy dworca kolejowego Kobylnica.

2. Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę).

Zamawiający podkreśla, iż wszystkie roboty objęte zakresem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wytycznymi Zamawiającego, zaleceniami i wydanymi decyzjami oraz przepisami prawa i normami. Zamawiający wskazuje, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi zamkniętego katalogu opisu robót. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 9 do SIWZ, zwana dalej „umowa” oraz w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy w ramach umowy, która zostanie zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie robót:

1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynności wykonywanych w charakterze pomocnika murarza;

2) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.

4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac, a w szczególności: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie do 5 dni od dnia zażądania przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, do żądania których uprawniony jest Zamawiający w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3) czynności.

6. Wykonawca w związku z żądaniem Zamawiającego określonym w pkt 5) zobowiązany jest do złożenia w szczególności następujących dokumentów: oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie;

2) datę złożenia oświadczenia;

3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób;

4) rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu;

5) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

7. Szczegółowe zasady, warunki oraz sankcje dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zostały określone w rozdziale III SIWZ.

8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumencie JEDZ, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).

11. Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej – „platforma” lub „system” pod adresem: (https://pkp.eb2b.com.pl)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 893 580.87 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 434
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (POIiŚ 2014-2020).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

1. Wartość w sekcji II.1.5) dot. łącznej szacunkowej wartości zamówienia. Przedmiotowe postępowanie jest częścią większego zamówienia.

2. Wartość w sekcji II.2.6) dot. wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

3. Zamawiający wymaga od Wykonawców skutecznego wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie:jeden milion złotych 00/100).

2. W przypadku złożenia przez Wykonawców wszelkich dokumentów zawierających dane finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Uwaga !!!

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – powyższy dokument należy załączyć na platformie w zakładce pytania/informacje.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane (w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) w tym:

a) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publiczne, która swoim zakresem wykonania obejmowała co najmniej:

— roboty budowlane konstrukcyjne,

— roboty budowlane wykończeniowe,

— roboty elewacyjne,

— roboty instalacyjne w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej

o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100), oraz

b) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, która swoim zakresem wykonania obejmowała co najmniej:

— roboty budowlane konstrukcyjne,

— roboty budowlane wykończeniowe,

— roboty elewacyjne,

— roboty instalacyjne w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej

o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Pojęcia wpisu budynku do rejestru lub ewidencji zabytków należy rozumieć zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067);

2. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do pełnionej funkcji (specjalności). Wykonawca musi wskazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r., poz. 1186), zwanej dalej „ustawa Pb” oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 r., poz. 2272 ze zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji – w specjalności:

a) kierownik budowy – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

— doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w realizacji minimum 2 robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej;

b) kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz

— doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych na stanowisku kierownika robót sanitarnych w budynku użyteczności publicznej;

c) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

— doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych na stanowisku kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych w budynku użyteczności publicznej;

d) kierownik robót telekomunikacyjnych – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz

— doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych na stanowisku kierownika robót w branży telekomunikacyjnej w budynku użyteczności publicznej;

e) kierownik robót drogowych – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz

— doświadczenie w realizacji minimum 1 roboty budowlanej, która swoim zakresem obejmowała co najmniej wykonanie chodników, parkingów lub drogi dojazdowej na stanowisku kierownika robót w specjalności inżynierii drogowej;

f) kierownik robót konserwatorskich – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2018 r., poz. 2067) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14.10.2015 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich (...) (Dz.U. z 2015 r., poz. 1789) oraz

— minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi na minimum 2 obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków oraz

— minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi na minimum 1 obiekcie będącym budynkiem użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków;

g) koordynator projektu – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— wykształcenie wyższe oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie polegające na zarządzaniu projektami w tym na co najmniej 2 inwestycjach, polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) (każda z inwestycji).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku osób, o których mowa w lit.a)–g) powyżej, które posiadają uprawnienia/kwalifikacje w więcej niż jednej specjalności.

Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Pojęcia wpisu budynku do rejestru lub ewidencji zabytków należy rozumieć zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ww. warunki mogą spełnić łącznie.

Uwaga !!! Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale IX SIWZ udostępnionej na platformie pod adresem (https://pkp.eb2b.com.pl)

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Określone w załączniku nr 9 do SIWZ – wzór umowy.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy.

5. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Zasady oraz zakres możliwości udzielenia zaliczki, w tym zabezpieczenie zaliczki zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/05/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/05/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie złożonych na platformie ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12.30.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Forma i sposób komunikacji oraz instrukcja korzystania z platformy zakupowej opisane zostały w rozdziale XII SIWZ.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

4. Opis sposobu przygotowania oferty i jej zawartość opisane zostały w rozdziale XVI SIWZ.

Uwaga !!! Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ udostępnionej na platformie zakupowej pod adresem (https://pkp.eb2b.com.pl)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (dalej Wyk.), którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy Pzp.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w rozdz. X SIWZ. Wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z Wyk. występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy Pzp.

3. Wyk. wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w następującym zakresie: część II sekcje A–D, część III sekcje A–D, część IV sekcja α (Wyk. ogranicza się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV) oraz część VI, w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, za pośrednictwem platformy zakupowej, dalej jako „platforma” lub „system”, pod adresem: (https://pkp.eb2b.com.pl) Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wyk. składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający, działając na podst. art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dok. o których mowa w rozdz. X SIWZ oraz w rozporządzeniach, o których mowa w rozdz. II SIWZ, w sprawie rodzajów dok, jakich może żądać Zamawiający od Wyk. w postępowaniu o udzielenie zamówienia § 2 ust. 2 pkt 3) informacji banku lub skok, § 2 ust. 4 pkt 1) wykaz robót, § 2 ust. 4 pkt 10) wykaz osób oraz § 5 pkt 1)–6) i 9) w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednio dokumenty z § 7, § 8 rozporządzenia.

7. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców., dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.

9. Zamawiający żąda od Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdz X ust. 7 pkt 2) SIWZ.

10. Określenie w sekcji IV.2.6 ogłoszenia – min. okres, w którym Wyk. będzie związany ofertą – 2 miesiące = 60 dni.

11. Określenie w sekcji II.2.7 ogłoszenia – okres w dniach 434 = 62 tygodnie. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie wskazanym w rozdz VIII SIWZ.

12. Pozostałe informacje zawarto w SIWZ udostępnionej na platformie pod adresem (https://pkp.eb2b.com.pl)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

2. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/04/2020