Bauleistung - 183388-2020

Submission deadline has been amended by:  239206-2020
21/04/2020    S78

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2020/S 078-183388

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 142 A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
E-mail: przetargi@pkp.pl
Tel.: +48 224749141
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pkp.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://pkp.eb2b.com.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: spółka Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa dworca kolejowego Kobylnica

Numer referencyjny: KFZ/2020/WNP-011217
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego Kobylnica zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę).

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. dotychczasowemu Wykonawcy. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego.

3. Zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ.

4. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia.

Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej – „platforma” lub „system” pod adresem: (https://pkp.eb2b.com.pl)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 77 038 277.03 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45213320 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31625200 Systemy przeciwpożarowe
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
32581000 Sprzęt do przesyłu danych
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45312310 Ochrona odgromowa
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45317000 Inne instalacje elektryczne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331211 Instalowanie wentylacji zewnętrznej
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45422100 Stolarka drewniana
45443000 Roboty elewacyjne
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45233140 Roboty drogowe
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
92520000 Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kobylnica, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy dworca kolejowego Kobylnica.

2. Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę).

Zamawiający podkreśla, iż wszystkie roboty objęte zakresem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wytycznymi Zamawiającego, zaleceniami i wydanymi decyzjami oraz przepisami prawa i normami. Zamawiający wskazuje, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi zamkniętego katalogu opisu robót. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 9 do SIWZ, zwana dalej „umowa” oraz w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy w ramach umowy, która zostanie zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie robót:

1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynności wykonywanych w charakterze pomocnika murarza;

2) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.

4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac, a w szczególności: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie do 5 dni od dnia zażądania przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, do żądania których uprawniony jest Zamawiający w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3) czynności.

6. Wykonawca w związku z żądaniem Zamawiającego określonym w pkt 5) zobowiązany jest do złożenia w szczególności następujących dokumentów: oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie;

2) datę złożenia oświadczenia;

3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób;

4) rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu;

5) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

7. Szczegółowe zasady, warunki oraz sankcje dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zostały określone w rozdziale III SIWZ.

8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumencie JEDZ, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).

11. Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej – „platforma” lub „system” pod adresem: (https://pkp.eb2b.com.pl)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 893 580.87 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 434
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (POIiŚ 2014-2020).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

1. Wartość w sekcji II.1.5) dot. łącznej szacunkowej wartości zamówienia. Przedmiotowe postępowanie jest częścią większego zamówienia.

2. Wartość w sekcji II.2.6) dot. wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

3. Zamawiający wymaga od Wykonawców skutecznego wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie:jeden milion złotych 00/100).

2. W przypadku złożenia przez Wykonawców wszelkich dokumentów zawierających dane finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Uwaga !!!

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – powyższy dokument należy załączyć na platformie w zakładce pytania/informacje.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane (w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone) w tym:

a) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publiczne, która swoim zakresem wykonania obejmowała co najmniej:

— roboty budowlane konstrukcyjne,

— roboty budowlane wykończeniowe,

— roboty elewacyjne,

— roboty instalacyjne w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej

o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100), oraz

b) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, która swoim zakresem wykonania obejmowała co najmniej:

— roboty budowlane konstrukcyjne,

— roboty budowlane wykończeniowe,

— roboty elewacyjne,

— roboty instalacyjne w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej

o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Pojęcia wpisu budynku do rejestru lub ewidencji zabytków należy rozumieć zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067);

2. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do pełnionej funkcji (specjalności). Wykonawca musi wskazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r., poz. 1186), zwanej dalej „ustawa Pb” oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 r., poz. 2272 ze zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji – w specjalności:

a) kierownik budowy – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

— doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w realizacji minimum 2 robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej;

b) kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz

— doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych na stanowisku kierownika robót sanitarnych w budynku użyteczności publicznej;

c) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych na stanowisku kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych w budynku użyteczności publicznej;

d) kierownik robót telekomunikacyjnych – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz

— doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych na stanowisku kierownika robót w branży telekomunikacyjnej w budynku użyteczności publicznej;

e) kierownik robót drogowych – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz

— doświadczenie w realizacji minimum 1 roboty budowlanej, która swoim zakresem obejmowała co najmniej wykonanie chodników, parkingów lub drogi dojazdowej na stanowisku kierownika robót w specjalności inżynierii drogowej;

f) kierownik robót konserwatorskich – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2018 r., poz. 2067) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14.10.2015 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich (...) (Dz.U. z 2015 r., poz. 1789) oraz

— minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi na minimum 2 obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków oraz

— minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi na minimum 1 obiekcie będącym budynkiem użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków;

g) koordynator projektu – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— wykształcenie wyższe oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie polegające na zarządzaniu projektami w tym na co najmniej 2 inwestycjach, polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) (każda z inwestycji).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku osób, o których mowa w lit.a)–g) powyżej, które posiadają uprawnienia/kwalifikacje w więcej niż jednej specjalności.

Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Pojęcia wpisu budynku do rejestru lub ewidencji zabytków należy rozumieć zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ww. warunki mogą spełnić łącznie.

Uwaga !!! Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale IX SIWZ udostępnionej na platformie pod adresem (https://pkp.eb2b.com.pl)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Określone w załączniku nr 9 do SIWZ – wzór umowy.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy.

5. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Zasady oraz zakres możliwości udzielenia zaliczki, w tym zabezpieczenie zaliczki zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/05/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/05/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie złożonych na platformie ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12.30.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Forma i sposób komunikacji oraz instrukcja korzystania z platformy zakupowej opisane zostały w rozdziale XII SIWZ.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

4. Opis sposobu przygotowania oferty i jej zawartość opisane zostały w rozdziale XVI SIWZ.

Uwaga !!! Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ udostępnionej na platformie zakupowej pod adresem (https://pkp.eb2b.com.pl)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (dalej Wyk.), którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy Pzp.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w rozdz. X SIWZ. Wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z Wyk. występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy Pzp.

3. Wyk. wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w następującym zakresie: część II sekcje A–D, część III sekcje A–D, część IV sekcja α (Wyk. ogranicza się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV) oraz część VI, w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, za pośrednictwem platformy zakupowej, dalej jako „platforma” lub „system”, pod adresem: (https://pkp.eb2b.com.pl) Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wyk. składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający, działając na podst. art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dok. o których mowa w rozdz. X SIWZ oraz w rozporządzeniach, o których mowa w rozdz. II SIWZ, w sprawie rodzajów dok, jakich może żądać Zamawiający od Wyk. w postępowaniu o udzielenie zamówienia § 2 ust. 2 pkt 3) informacji banku lub skok, § 2 ust. 4 pkt 1) wykaz robót, § 2 ust. 4 pkt 10) wykaz osób oraz § 5 pkt 1)–6) i 9) w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednio dokumenty z § 7, § 8 rozporządzenia.

7. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców., dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.

9. Zamawiający żąda od Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdz X ust. 7 pkt 2) SIWZ.

10. Określenie w sekcji IV.2.6 ogłoszenia – min. okres, w którym Wyk. będzie związany ofertą – 2 miesiące = 60 dni.

11. Określenie w sekcji II.2.7 ogłoszenia – okres w dniach 434 = 62 tygodnie. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie wskazanym w rozdz VIII SIWZ.

12. Pozostałe informacje zawarto w SIWZ udostępnionej na platformie pod adresem (https://pkp.eb2b.com.pl)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

2. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2020