Services - 184431-2021

14/04/2021    S72

Danemark-Copenhague: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 072-184431

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Landbrugsstyrelsen
Numéro national d'identification: 20814616
Adresse postale: Nyropsgade 30
Ville: København V
Code NUTS: DK0 Danmark
Code postal: 1780
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Jeppe Jensen
Courriel: kiu@lbst.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://lbst.dk/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Kontrakt om rettigheder til TAP-standardprogrammel

Numéro de référence: Kontrakt om rettigheder til TAP
II.1.2)Code CPV principal
72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Bekendtgørelsen vedrører en kontrakt om rettigheder til TAP-standardprogrammel, som Landbrugsstyrelsen påtænker at indgå.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 30 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
72267000 Services de maintenance et de réparation de logiciels
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK0 Danmark
II.2.4)Description des prestations:

Bekendtgørelsen vedrører en kontrakt om rettigheder til TAP-standardprogrammel, som indgår i Landbrugsstyrelsens samlede it-system til tilskudsadministration. Landbrugsstyrelsen opnår ved kontrakten pr. august 2021 en brugsret, der muliggør, at Landbrugsstyrelsen kan ændre, vedligeholde og videreudvikle TAP-standardprogrammel samt opnår adgang til kildekoden og dokumentation. Der henvises i øvrigt til bilag D1.

Opnåelsen af rettigheder skal muliggøre, at Landbrugsstyrelsen kan genudbyde og konkurrenceudsætte driften, support, vedligeholdelsen og videreudviklingen af TAP-Standardprogrammel og det samlede systemkompleks (CAP TAS), som TAP-Standardprogrammel er en del af. En sådan konkurrenceudsættelse er ikke mulig uden de pågældende rettigheder.

Anskaffelsen af rettighederne sker således for at muliggøre et udbud af Landbrugsstyrelsens behov i relation til TAP-standardprogrammellet og for at sikre mest mulig konkurrence til det kommende udbud.

Forberedelsen af udbuddet igangsættes snarest muligt, og udbuddet forventes offentliggjort primo 2022.

Indgåelsen af kontrakten om rettigheder til TAP-standardprogrammel er betinget af indgåelsen af en kontrakt angående support og vedligeholdelse af TAP-Standardprogrammel med Formpipe Software A/S, som tillige skal sikre, at ydelserne kan bringes i udbud, dels gennem en stabilisering af systemet og dels gennem support og vedligehold, indtil den kommende leverandør kan overtage ydelserne. Der henvises i øvrigt til bilag D1.

II.2.5)Critères d’attribution
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte, og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée sans publication préalable
  • Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour la raison suivante:
    • protection de droits exclusifs, y compris des droits de propriété intellectuelle
Explication:

Formpipe Software A/S har den eksklusive ophavsret til TAP-standardprogrammellet. Formpipe Software A/S har på nuværende tidspunkt hverken givet nogen anden adgang til kildekoden eller ret til at foretage ændringer i TAP-standardprogrammellet. Det indebærer, at Landbrugsstyrelsen kun kan erhverve rettighederne til at ændre, vedligeholde og videreudvikle TAP-standardprogrammellet, samt opnå den nødvendige adgang til kildekoden af Formpipe Software A/S. Aftalen kan således alene indgås med Formpipe Software A/S på grund af beskyttelsen af de eksklusive rettigheder, som Formpipe Software A/S har. Landbrugsstyrelsen vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene.

Landbrugsstyrelsen ønsker at erhverve rettighederne med henblik på at muliggøre, at Landbrugsstyrelsen snarest muligt kan genudbyde og konkurrenceudsætte driften, support, vedligeholdelsen og videreudviklingen af TAP-Standardprogrammel og det samlede systemkompleks (CAP TAS), som TAP-Standardprogrammel er en del af.

Indgåelsen af kontrakten om rettigheder til TAP- standardprogrammel er betinget af indgåelsen af en kontrakt angående support og vedligeholdelse af TAP-Standardprogrammel med Formpipe Software A/S. Det er ikke muligt at indgå aftalen om rettighederne uden samtidig at indgå kontrakten om support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel. De 2 aftaler er således indbyrdes forbundne og kan alene indgås med Formpipe Software A/S som følge af de eksklusive rettigheder, som Formpipe Software A/S har.

På den baggrund har Landbrugsstyrelsen vurderet, at den påtænkte kontrakt om rettigheder til TAP- standardprogrammel kan indgås med Formpipe Software A/S uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i medfør af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif

Section V: Attribution du marché/de la concession

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date d'attribution du marché:
26/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Formpipe Software A/S
Numéro national d'identification: 86631628
Adresse postale: Laustrupvej 1
Ville: Ballerup
Code NUTS: DK0 Danmark
Code postal: 2750
Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 30 000 000.00 DKK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Adresse internet: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Landbrugsstyrelsen følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/04/2021