Bauleistung - 185608-2020

Submission deadline has been amended by:  569282-2020
22/04/2020    S79

Magyarország-Debrecen: Építési munkák

2020/S 079-185608

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: gemne.krisztina@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000269322020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000269322020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Károlyi Mihály utcai Bölcsőde fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000269322020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében „A Károlyi Mihály utcai Bölcsődei tagintézmény infrastrukturális fejlesztése”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4032 Debrecen, Károlyi Mihály utca 4. szám, hrsz.: 21415

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Károlyi Mihály utcai Bölcsőde 5377 m2-es telekterületen lévő 1693,73 m2 nettó hasznos alapterületű, földszintes épületben, összesen 6 gondozási egység 12 csoportszoba található. Jelen beruházás az épület komplex felújításának munkálataira irányul, az épület és környezetének akadálymentesítésével.

Rövid szakmai leírás:

Bölcsődei tagintézmény épületének komplex infrastrukturális fejlesztése energiahatékony módon, akadálymentesítéssel. 2 db akadálymentes mosdó lesz kialakítva. Az északi főbejárattól megközelítve új rámpa kialakítással, 4,66 m2-es helyiségben látogatói akadálymentes női WC kerül kialakításra. Keleti oldali bejáratnál rámpa kialakítással 1 db akadálymentes szülői mosdó kerül kialakításra 5,13 m2-es helyiségben. Az épület pillérvázas, paneles szerkezetű, lapostetővel, nagyobb mértékű felújítás nem történt rajta az építés óta. Jelenlegi nagyfokú hőveszteségének csökkentése és energiahatékonyságának növelése érdekében szükséges az épület külső felújítása, tekintettel arra, hogy a fejlesztéssel érintett épület jelenleg nem éri el a hatályos jogszabály – 176/2008. (IV.30) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról – szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriát. A hőszigeteléssel érintett tető 1662 m2, a homlokzat 2289 m2. A homlokzat nyílászárói faszerkezetűek, hőszigetelő képességük igen rossz. Ezeket ki kell bontani, majd új hőszigetelő üvegezéssel 12 db ajtót és 117 db ablakot kell beépíteni. Az elektromos és gépészeti rendszerek korszerűtlenek, felülvizsgálatra szorulnak, az épületben nincs megújuló energiát hasznosító rendszer kialakítva. A megújuló energiahasznosítás a napelemek felszerelésével teljesül. Az intézmény kulturált környezetének kialakítása érdekében az épületben található padló- és falburkolatok, belső nyílászárók állapota felülvizsgálatra, és felújításra szorulnak. A beltéri felújításokon kívül a játszóudvar fejlesztése elengedhetetlen feltétele a szabadtéri tevékenységek biztonságossá, változatosabbá tételének. Szükséges 2 db 2x3 m-es homokozó kialakítása napvitorlával árnyékolva, 4db 3x3 m-es homokozó kialakítása napvitorlával árnyékolva. Jelenleg 4 db mászóka, 5 db mászóka híddal, 6 db kisház található az óvoda udvarán.

Az épületnél alkalmazott építőanyagok és szerkezetkialakítások nagy része mára elöregedett és elavultnak mondható, feladataikat nem képesek maradéktalanul ellátni, ezek korszerűsítése feltétlen szükséges, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően, a mai hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő rétegrendi szerkezetkialakítással.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kivitelezési munkálatok élő üzem mellett valósulnak meg.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki épület energetikai felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik. (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki akadálymentes környezet kialakításában szerzett tapasztalattal rendelkezik. (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hó) (hónapokban) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 11
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00002 azonosítószámú projekt

II.2.14)További információk

— A II.1.5) pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak,

— A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva,

— Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1.) A VHR 321 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (P1) pontban előírt igazolásait.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi - gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattevő(k) nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó nettó árbevétele nem éri el az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 350 000 000 Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 350 000 000 Ft-ot).

Folyt.: VI. 3. pontnak.

21.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont.

22.) Jelen közbeszerzés feltételes közbeszerzési eljárás. Erre tekintettel jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a még le nem hívott támogatás az Önkormányzat számláján jóváírásra, a támogatási szerződésben szereplő költségvetési sorok közötti átcsoportosítás támogató által elfogadásra kerül, és minderről Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevőt tájékoztatja.

Amennyiben a fenti rendelkezések a Szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

Az eljárás megindítására a Kbt. 53. §. (5) bekezdése alapján került sor.

23.) Az ajánlati biztosíték:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000 HUF

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000 (OTP Bank Nyrt.)

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogyfeleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.

24.)Értékelési szempontrendszer: Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója, (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) alapján a pontozás az alábbiak szerint: Az 1. és 2. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint pontozás (abszolút értékelési módszer). A 3. értékelési részszempont esetében az értékelés módszere az egyenes arányosítás. A 4. ajánlati ár értékelési részszempont esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik.

25. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe..

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) összesen legalább 1200 m2 tető szigetelés, és összesen legalább 1700 m2 homlokzati hőszigetelési munkára vonatkozó referenciával is.

A fenti követelmény több referenciával is teljesíthető!

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban, vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Folyt.: VI.4.3. pontnak: Hibás telj. kötbér legfeljebb 3 alkalommal érv., melyet követően Megr. a szerz. felmondhatja, ill. attól elállhat, mely esetekben Megr. a már érvényesített hibás telj. kötbér össz. csökk. össz. meghiúsulási kötbért érvényesít.

Meghiúsulási kötbér:

Ha a telj. olyan okból, melyért Váll. felelős meghiúsul, illetve a Váll. felelős meghiúsul, ill. Váll. Váll.késedelme vagy hibás telj. miatt Megr. a szerz. megszünteti, Váll. a telj. nettó váll. díj 25 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fiz. köt.

Jótállás: A kötelező jótállási időtartam: 36 hó.

A szerz. súlyos megszeg. minősül és meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre abban az az esetben is ha Váll. nem teljesíti a 9) pontban rögz. szakemberek bev. irányuló köt.

AK tartalékkeretet nem bizt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A hirdetmény karakter-korlátozására tekintettel az ezen pontba tartozó információkat a hirdetmény VI.4.3) „Jogorvoslati kérelmek benyújtása” pontja tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/05/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/05/2020
Helyi idő: 12:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt 68.§-a az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) A felhívás III.1.2) és a III.1.3) szerinti P.1.) M.1.) alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.

5.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett Lajstromszáma: 00176

6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapként a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

7.)A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.

8.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

9.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

10.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.

11.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

12.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.

14.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

15.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 10 millió Ft/esemény, 30 millió Ft/év. Tárgya: építési-szerelési biztosítás.

16.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt.75.§ (6) bek.).

17.) Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül. Az eljárást megindító felhívás II.2.7) pontjában ismertetett szerződés időtartama az építési munkaterület átadásától számítandó, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát.

18.) A jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített 11 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás.átvétel időtartamát.

19.) Az ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).

20.) A Microsoft Excel kerekítéséből eredő eltéréseket Ajánlatkérő nem tekinti számítási hibának.

Folyt.: III.1.2) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Finanszírozás:

AK az ép. beruh. ellenértékét európai uniós tám. felhaszn. (a TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00002 azonosítósz. projekt) bizt. utófinanszírozással. A tám. intenzitása az elszámolható költségek 100 %.

Váll. kérheti a Kbt. 135.§ (7) bek. alapján a szerz. foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes ellenszolg. 5 %-ának megfelelő össz. előlegként történő kifizetését, de legfeljebb 75 000 000 forintot.

Az ép. munkák kiv. során 3 db részsz. és 1 db végsz. benyújtására van lehetőség az alábbiak sz.:

Az 1. részsz. beny. a szerz. érték 25 %-át elérő megvalósult telj.,

A 2. részsz. beny. a szerz. érték 50 %-át elérő megvalósult telj.,

A 3. részsz. beny. a szerz. érték 75 %-át elérő megvalósult telj. esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megf. összeg erejéig.

Váll. a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását köv., a megr. műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes telj. igazoló teljesítésig. kiállítását követően jogosult végsz. benyújtani.

Megrendelő a teljes nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő, de legfeljebb 75 000 000 forint összegű előleget biztosít.

Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a részszámlákban és a végszámlában egyenlő összegben köteles elszámolni oly módon, hogy valamennyi számla értékét az igényelt előleg ¼ részével csökkenti.

AK a nyertes AT által elvégzett tevékenységről telj. igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1)-(3) bekezdése szerint. A telj. akkor megf. és igazolható, ha a vonatkozó jogsz.-nak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító, közb. dok-nak és a nyertes AT ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.

AK az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes AT bankszámlájára történő banki átut., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek. alapján.

Amennyiben nyertes AT a teljesítéshez alváll. vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rend. 32/A-32/B.§-a alkalmazandó a kifizetés során.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Az építési beruházás nem engedély-köteles tevékenység, ezáltal a munkák kivitelezése az egyenes adózás hatálya alá tartozik.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

— Az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.r,

— A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó

Támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közb. dok. részét képező szerződéstervezet tart.

Szerződéses biztosítékok:

Késedelmi kötbér:

A jelen szerz.-ben meghat. telj. határidő késedelmes telj. esetén a Váll. minden késedelmes nap után a teljes nettó váll. díjára vetített naptári naponkénti 0,5 % kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó váll. díj 20 %-a. A késedelmi kötbér max. elérése esetének lehetséges jogköv. a szerződéssz. miatti elállás, ill. a szerz. azonnali hatályú felmondása a Megr. részéről, mely esetben Megr. – a késedelmi kötbér helyett – meghiúsulási kötbért érvényesít.

Hibás teljesítési kötbér:

Amennyiben Váll. telj. hibás, úgy Váll. a nettó váll. díj 5 %-ának megfelelő össz. hibás telj. kötbért köteles fizetni Megr. részére.

Folyt. III.1.3) pontban

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/04/2020