Bauleistung - 185694-2020

Submission deadline has been amended by:  303032-2020
22/04/2020    S79

Polen-Białystok: Abdichtungs- und Dämmarbeiten

2020/S 079-185694

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Białystok
Nationale Identifikationsnummer: PL343
Postanschrift: ul. Słonimska 1
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Aleksandrowicz, Anna Biendzio
E-Mail: zzp@um.bialystok.pl
Telefon: +48 858696280
Fax: +48 858696249

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/

Adresse des Beschafferprofils: www.bialystok.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Inwestycji
Nationale Identifikationsnummer: PL343
Postanschrift: ul. Składowa 11
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-399
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Kurzyna
E-Mail: din@um.bialystok.pl
Telefon: +48 858797404
Fax: +48 858696852

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/

Adresse des Beschafferprofils: www.bialystok.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku, ul. Poleska 27 z przebudową pomieszczeń szkoły i infrastruktury na jej terenie

Referenznummer der Bekanntmachung: DIN-III.271.3.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1) wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz przebudowie budynku szkoły wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu;

2) wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji istniejącej sali gimnastycznej w ramach projektu budżetu obywatelskiego z roku 2019, pt. „Lokalne Centrum Aktywności osiedla Sienkiewicza”;

3) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji sali muzycznej oraz sali plastyczno-technicznej wraz z zapleczem w ramach projektu budżetu obywatelskiego z roku 2020 pt. „Centrum Aktywności Twórczej osiedla Sienkiewicza” – formuła „zaprojektuj i wybuduj”.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający, w zakresie wszystkich prac dot. robót budowlanych w branżach wymienionych w zestawieniu kosztów zadania wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45214210 Bau von Grundschulen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

Białystok, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zakres zamówienia obejmuje:

1) w części dotyczącej pkt 1 ppkt 3) – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji sali muzycznej oraz sali plastyczno-technicznej z zapleczem zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym oraz uwzględnieniem wymagań wskazanych w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, która powinna zawierać:

a) pisemną akceptację Inwestora, przed wykonaniem robót, w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym;

b) projekty wykonawcze (po 3 egz.) – oddzielnie każda branża;

c) przedmiary robót (po 2 egz.) – oddzielnie każda branża;

d) kosztorysy (po 2 egz.) – oddzielnie każda branża;

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (po 3 egz.) – oddzielnie każda branża,

f) wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf*, a przedmiary i kosztorysy w formacie excel*, pdf* i ath* (1 egz.);

g) dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych oraz zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych;

2) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. decyzji, warunków, opinii, uzgodnień wymaganych przepisami);

3) wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt 1 ppkt 1), 2) i 3) wraz z:

a) pełną obsługą geodezyjną (w tym mapę poinwentaryzacyjną w 5 egz. z naniesionymi wymiarami obiektów i urządzeń zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej);

b) organizacją i zabezpieczeniem budowy z zapewnieniem ciągłego dostępu do obiektu w trakcie jej trwania;

c) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy;

d) przeprowadzeniem wymaganych badań;

e) czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji i oddania obiektu do użytkowania wraz z:

— operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatów na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (zagęszczenie gruntu, badanie betonu, badanie geotechniczne gruntu itp.),

— załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykaz aprobat, protokołów, itp., tabelą z ilością wybudowanych środków trwałych, zgodną z inwentaryzacją powykonawczą;

4) uporządkowanie terenu inwestycji po zakończeniu robót.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w zakresie:

1) wykonania robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz przebudowie budynku szkoły wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu – dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

2) wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji istniejącej sali gimnastycznej – dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje tech. wykonania i odbioru robót,

3) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji sali muzycznej oraz sali plastyczno-technicznej wraz z zapleczem – w programie funkcjonalno-użytkowym.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i umieszczenia:

1) tablicy informacyjnej/pamiątkowej (dla części zamówienia dotyczącej termomodernizacji budynku współfinansowanej z RPOWP na lata 2014–2020), której format i treść muszą być zgodne z zasadami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r;

2) tablicy informacyjnej w zakresie 2 projektów w ramach budżetu obywatelskiego: Lokalnego Centrum Aktywności osiedla Sienkiewicza (budżet obywatelski 2019 r.) oraz Centrum Aktywności Twórczej osiedla Sienkiewicza (budżet obywatelski 2020 r.).

4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osoby / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 10 %
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Regionalny program operacyjny województwa podlaskiego na lata 2014–2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5-letniej gwarancji na wykonane roboty (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SIWZ).

2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium 200 000,00 PLN.

3. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

4.Termin z sekcji IV.2.6) liczy się zgodnie z art. 114 Kc – miesiąc liczy się za 30 dni.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca winien przedłożyć:

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, w wysokości nie mniejszej niż: 1 000 000,00 PLN.

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz posiadania doświadczenia podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca winien przedłożyć:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (na lub wg zał. nr 3 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zał. nr 4 do SIWZ).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać:

a) wykonanie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych, o wartości min. 3 000 000,00 PLN brutto każda robota, polegających na budowie i/lub przebudowie budynku wraz z instalacjami i/lub robót polegających na termomodernizacji budynku;

b) osoby, skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności architektonicznej;

c) osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach:

— konstrukcyjno-budowlanej (do pełnienia funkcji kierownika budowy) – osoba winna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 3 000 000,00 PLN brutto każda robota, polegających na budowie i/lub przebudowie budynku wraz z instalacjami i/lub robót polegających na termomodernizacji budynku,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Użyte określenia „budowa”, „przebudowa”, „budynek” - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz posiadania doświadczenia podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/06/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, sala nr 10, POLSKA.

Transmisja on-line z otwarcia będzie dostępna w dniu 02/06/2020r. od godz 12:00 na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCnDEoMRWKfr5zoH1HM9KM5g

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Podstawy wykluczenia:

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5 – 8 ustawy Pzp.

II. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa – do oferty:

1. Jednolity europejski dokument zamówienia/ESPD (zwany dalej „JEDZ”) – na lub wg zał. nr 2 do SIWZ. Dokument należy wypełnić zgodnie z instrukcją, która znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, zakładka: E-Zamówienia/JEDZ. Formularz wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formie elektronicznej (w formacie .xml - do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny

na platformie. Uwaga: W części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca może wypełnić wyłącznie sekcję α (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji).

2. JEDZ dotyczący innych podmiotów – jeżeli dotyczy.

3. Dokumenty, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ (na lub wg załącznika nr 6 do SIWZ) – jeżeli dotyczy.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – dotyczy oferty ocenionej najwyżej:

1. Wykonawca składa dokumenty wymienione w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1–9 SIWZ.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych i Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP – określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy Pzp.

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1–9 SIWZ.

IV. Inne dokumenty:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) JEDZ, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców;

2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1– 9 SIWZ składa na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców;

3) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ składa na wezwanie odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku określonego w rozdz. V.

2. W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (do oferty):

1) JEDZ dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SIWZ;

2) dokumenty (w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – na lub wg zał. nr 6 do SIWZ), które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – załącznik nr 5 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: nie dotyczy
Ort: nie dotyczy
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180 – 198 ustawy Pzp:

1) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

2) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

4) terminy wniesienia odwołania:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) wobec czynności innych, niż określone w lit. a i lit. b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI Rozdziału 2 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Szczegółowe zasady wnoszenia skargi - zgodnie z przepisami art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/04/2020