Fournitures - 187316-2020

Ogranskad maskinöversättning

22/04/2020    S79

Frankrike-Paris: Stöldskyddsmärken

2020/S 079-187316

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: La Poste
Postadress: 9 rue du Colonel Pierre Avia
Ort: Paris 15
Nuts-kod: FR
Postnummer: 75015
Land: Frankrike
E-post: valentin.foucault@laposte.fr
Telefon: +33 155440000

Internetadress(er):

Allmän adress: https://e-sourcing.extra.laposte.fr

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: https://e-sourcing.extra.laposte.fr
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://e-sourcing.extra.laposte.fr
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Posttjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av RFID-taggar

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30199763
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Val av en leverantör av RFID-taggar för tryckerisystemen inom pakettjänsterna La Poste.

Trycket är av direkt värme till märkmaskiner ZT410.

Klistermärken ska vara självhäftande och tillhandahållas i form av en rulle som ska vara integrerad i det utrymme som anges med de etiketter som används.

Märkningarna är konfigurerade i Peel/OFF.

I detta sammanhang måste La Poste kunna generera RFID-taggar som motsvarar det format som validerats av Världspostföreningen (UPU) och de så kallade Reflexticage-märkena, så att även produkter som redan har en så kallad UPU-märkning kan läsas med RFID-teknik.

Den uppskattade årliga volymen är 2 500 000 UPU-märken och 1 560 000 tickecketiketter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79716000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Val av en leverantör av RFID-taggar för tryckerisystemen inom pakettjänsterna La Poste.

Trycket är av direkt värme till märkmaskiner ZT410.

Klistermärken ska vara självhäftande och tillhandahållas i form av en rulle som ska vara integrerad i det utrymme som anges med de etiketter som används.

Märkningarna är konfigurerade i Peel/OFF.

I detta sammanhang måste La Poste kunna generera RFID-taggar som motsvarar det format som validerats av Världspostföreningen (UPU) och de så kallade Reflexticage-märkena, så att även produkter som redan har en så kallad UPU-märkning kan läsas med RFID-teknik.

Den uppskattade årliga volymen är 2 500 000 UPU-märken och 1 560 000 tickecketiketter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Avtalet kommer att ingås för en fast period på 36 månader, som kan förlängas med en tidsfrist på 12 månader, dock högst två gånger.

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
högsta antal: 10
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Antalet anbudssökande som får lämna anbud är tio, med ett totalt betyg på minst 10/20.

De sökande kommer att rangordnas på grundval av de kriterier som anges i avsnitt III.1.1 – III.1.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Alternativ är förnyanden i enlighet med avsnitt II.2.7).

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Om Provigis plattform (https://www.provigis.com/), de handlingar som förtecknas nedan:

1/Un (extrakt)

2/Sit är föremål för rekonstruktion, kopian av den eller de domar som har meddelats,

3/Une, vederbörligen daterad och undertecknad på leverantörens brevpapper, för att motivera att den inte går in i något av de fall som avses i artikel L. 2141–1 samt 1° och 3° i artikeln.

L.2141 i lagen om allmän ordning,

4/Les intyg utfärdade av behöriga myndigheter och organ som intygar att sökanden inte är i ett sådant upphandlingsförbud som avses i artikel

L.2141–2 i lagen om allmän ordning, dvs.

Ett intyg om säkerhetsövervakning utfärdat av Urssaf,

— ett intyg om att hans skattesituation är korrekt (betalning av mervärdesskatt, inkomstskatt för juridiska personer eller inkomstskatt).

Ett intyg om att personens situation är korrekt i fråga om skyldigheten att anställa personer med funktionshinder.

5/Le, i förekommande fall, en förteckning över namnen på de utländska arbetstagare som är anställda av den sökande och som är föremål för det arbetstillstånd som avses i artikel L. 5221–2 i lagen om arbete, med angivande av varje arbetstagare, i enlighet med artikel D. 8254–2 i lagen om arbete, personens födelsedatum, nationalitet och typ samt numret på det uppdrag som utgör arbetstillståndet. Sökande som är etablerade utomlands ska lämna de handlingar som föreskrivs i artiklarna D. 8222–7 och D. 8254–3 i arbetslagen.

6/Le, i förekommande fall, de handlingar som föreskrivs i artikel R. 1263–12 i lagen om arbete vid utstationering av arbetstagare.

Om kandidaten är en grupp kommer han att utfärda en skrivelse om bildandet av konsortiet, som undertecknats av var och en av medlemmarna, med uppgift om namn, adress, telefonnummer och e-postadress till var och en av avtalsparterna, namnet på företrädaren och dennes befogenheter. Om sökanden förlitar sig på leverantörernas kapacitet, kommer den att specificera underentreprenörens identitet och kontaktuppgifter och lämna en försäkran på heder och samvete om att de är i besittning av dem. Dessutom ska varje avtalspart (er) och/eller underleverantör (er) lämna in alla de handlingar som anges ovan.

Sökanden ska styrka sin eller sina underleverantörers eller underleverantörers kapacitet. Det anges att en kandidat inte får ansöka om eller lämna in flera anbud både som en enskild kandidat och som medlem i en eller flera grupper.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Finansiell hållbarhet (viktad till 30 %).

Sökanden ska lämna följande uppgifter för åren 2017, 2018 och 2019: HÖGSPÄNNINGSKOMMISSIONEN;

— Konsoliderad värmebehandling.

Konsoliderade resultat% ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN för forskning och utveckling.

Antalet anställda i företaget.

Antal anställda i gruppen.

Till stöd för sin deklaration ska sökanden bifoga olika skatter (även kallade Cerfa) eller motsvarande dokument, dvs. balansräkningar, resultaträkningar och bilagor som är numrerade från 2050 till och med 2059, och förvaltningsberättelserna för de tre senaste avslutade räkenskapsåren.

Den finansiella hållbarheten kommer att bedömas på grundval av ovanstående information.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

1/Moyens tekniskt (kriterium viktat på 30 %)

— ange det genomsnittliga årsantalet under de tre senaste åren,

Fördelning av antalet anställda (antal anställda som avdelats för att hantera order, antal anställda som arbetar med logistik/lager, antal anställda som är avsatta för SAV, annan information som krävs för att visa deras erfarenhet).

Sökanden ska ange de kvalitets- och miljöledningsintyg han förfogar över.

Sökanden ska beskriva den industriorganisation som han har till sitt förfogande och/eller att han kan tillhandahålla etiketter som liknar den som gäller för kontraktet, särskilt när det gäller hans kapacitet att dela upp de årliga etiketter som ska distribueras. samt kandidatpartnerskap med tillverkare av märken och/eller RFID-chips.

Kundreferenser (kriterium viktat med 30 %).

Den sökande kommer att beskriva dessa tre huvudsakliga liknande kontrakt under de senaste tre åren, med uppgift om följande:

— kund,

Datum för kontraktet.

Beloppet för kontraktet.

En beskrivning av den etikett eller de märkningar som tagits fram av kunden.

Startdatum för avtalet med kunden.

Antal levererade etiketter.

Tidsfrist för framställning och leverans av seriella etiketter eller etiketter.

Fördelar förknippade med försäljning av etiketter (t.ex. garantier, spårbarhet).

Kundens kontaktuppgifter (namn, befattning, telefonnummer, e-post).

För vart och ett av kontrakten ska ett intyg utfärdas av kunden (namn, kvalitet, kontaktuppgifter). Om detta inte är möjligt ska sökanden lämna en försäkran på heder och samvete med samma upplysningar, och la Poste förbehåller sig rätten att kontrollera denna information med kunden.

Miljöledningsåtgärder (10 % viktat kriterium)

Sökanden ska beskriva de miljöledningsåtgärder som kan vidtas vid genomförandet av kontraktet:

Miljöledningssystem.

Tre huvudsakliga miljöeffekter som identifierats på denna marknad, de tillhörande minskningsmålen och de styrsystem som införts för att uppnå dessa mål.

— Den kolbalans som den utför för den marknadsrelaterade verksamheten och som anger de viktigaste resultaten av koldioxidbalansen, den tillhörande handlingsplanen och dess genomförandenivå (som för närvarande inte har inletts eller pågår i detta skede).

Med hänsyn till den hållbara utvecklingen när det gäller de inköp som kommer att genomföras för avtalet genom att specificera vilka åtgärder som genomförs, vilka mål som ska uppnås och vilket system som ska användas för att uppnå dessa mål.

III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:

Sökanden ska före avtalet förse La Poste med ett försäkringsintyg (ett företag, en yrkeskategori, ett produktbolag).

III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:

La Postes finansiering av marknaden.

Postverket ska göra betalningen, om inte annat anges i lag eller i ett särskilt avtal mellan parterna, inom 60 dagar från och med dagen för utfärdandet av fakturan.

— Euron är den monetära enhet som valts för betalning av tjänster, varor eller byggentreprenader,

Underleverantörer kommer att erhålla direktstöd i enlighet med bestämmelserna i lag nr 75–1334 av den 31.12.1975, i dess ändrade lydelse.

III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:

Gemensam grupp med gemensamma och flera företrädare.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/05/2020
Lokal tid: 18:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

De dokument som krävs enligt rubrik III.1.1) skickas till plattformen (Provigis) (https://www.provigis.com/). Begäran om att få delta tillsammans med de begärda uppgifterna och handlingarna enligt rubrikerna III.1.2 och III.1.3 (i form av ett frågeformulär eller i ett gratis format) ska lämnas in till leverantörsportalen.

(https://e-sourcing.extra.laposte.fr/web/login.html).

Alla de handlingar som krävs enligt rubrikerna III.1.1 – III.1.3) ska lämnas in före det datum och den tid som anges under rubrik IV.2.2).

Den sökande som vill svara genom det enhetliga upphandlingsdokumentet kommer att leverera det i pdf-format och i xml-format i en zip-fil.

Alla handlingar som inte kan skannas ska skickas med rekommenderat brev med mottagningsbevis eller skickas mot kvitto till kontaktpunkten före samma tidsfrister och tidsfrister.

I enlighet med artikel 53 i dekret nr 2016–360 från 25.3. 2016 Den sökande ska inte vara skyldig att tillhandahålla de handlingar och uppgifter som begärs i samband med detta meddelande, vilket kan erhållas med hjälp av ett elektroniskt system för tillhandahållande av information som administreras av ett offentligt organ eller av ett digitalt lagringsutrymme kostnadsfritt av La Poste och dess dotterbolag.

I detta fall ska sökanden i svaret ange all den information som behövs för att få tillgång till systemet eller utrymmet.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunal de grande instance de Paris
Postadress: parvis du Tribunal de Paris
Ort: Paris Cedex 17
Postnummer: 75859
Land: Frankrike
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Médiateur des entreprises
Postadress: 98 rue de Richelieu
Ort: Paris
Postnummer: 75002
Land: Frankrike
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunal de grande instance de Paris
Postadress: parvis du Tribunal de Paris
Ort: Paris Cedex 17
Postnummer: 75859
Land: Frankrike
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/04/2020