Services - 187857-2022

Afficher la vue résumée

08/04/2022    S70

Hongrie-Budapest: Services de gardiennage

2022/S 070-187857

Avis de marché

Services

Directive 2009/81/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Nom officiel: Fővárosi Törvényszék
Adresse postale: Markó u. 27.
Ville: Budapest
Code postal: 1055
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Veress Tibor
E-mail: veresst@birosag.hu
Téléphone: +36 13546520
Fax: +36 13546059

Adresse(s) internet:

Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/

Adresse du profil d’acheteur: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
Nom officiel: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda
Adresse postale: Balaton utca 25. IV/4.
Ville: Budapest
Code postal: 1055
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: dr. Molnár Judit
E-mail: drmolnar@mugyved.axelero.net
Téléphone: +36 13023323
Fax: +36 13541535

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
Nom officiel: dr. Molnár Judit Ügyvédi iroda
Adresse postale: Balaton utca 25. IV/4.
Ville: Budapest
Code postal: 1055
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: dr. Molnár Judit
E-mail: drmolnar@mugyved.axelero.net
Téléphone: +36 13023323
Fax: +36 13541535

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
Nom officiel: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda
Adresse postale: Balaton utca 25. IV/4.
Ville: Budapest
Code postal: 1055
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: dr. Molnár Judit
E-mail: drmolnar@mugyved.axelero.net
Téléphone: +36 13023323
Fax: +36 13541535

I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Autre: igazságszolgáltatás
I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
A Fővárosi Törvényszék szervezeti egységei elhelyezésére szolgáló épületek élőerős személy-, és vagyonvédelmi feladatai
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 4: Services d'enquête et de sécurité
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Budapest

Code NUTS HU110 Budapest

II.1.3)Information sur l’accord-cadre
II.1.4)Information sur l’accord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions:
Az Ajánlatkérő szervezeti egységei elhelyezésére szolgáló épületeiben élőerős személy-, és vagyonvédelmi feladatok ellátása az alábbiak szerint:
- élőerős őrzés-védelem
- csomagvizsgáló röntgenberendezés működtetése
- fémkereső kapu működtetése
- kézi fémkereső működtetése
- vagyonvédelmi- jellegű kamerarendszer figyelése
- veszélyhelyzeti tervek működtetése
- felvonók veszélyhelyzeti felügyelete
- vagyonvédelmi, tűzvédelmi támadásjelző rendszerek éjszakai felügyelete
- épületen belüli járőrszolgálat
- robbantással történő fenyegetés kockázatát csökkentő intézkedés megtétele
- rendkívüli eseményekkel (pl. kiemelt tárgyalásokkal) kapcsolatos feladatok ellátása.
A csomagvizsgáló röntgenberendezéseket, a fémkereső kapukat és a kézi fémkeresőket az Ajánlatkérő biztosítja.
Az őrszolgálat ellátásához szükséges személyi felszerelés, egyenruházat biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

79713000 Services de gardiennage

II.1.7)Information sur la sous-traitance
Le soumissionnaire doit indiquer dans son offre toute partie du marché qu’il envisage de sous-traiter à des tiers et tout sous-traitant proposé ainsi que l’objet des contrats de sous-traitance pour lesquels ces derniers ont été proposés
Le soumissionnaire doit indiquer tout changement survenu en ce qui concerne les sous-traitants au cours de l'exécution du contrat
II.1.8)Lots
Division en lots: non
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
A részvételi felhívás II.1.5) szerinti valamennyi feladatra, épületre összesítve 210.000 óra/év, azaz a 36 hónapos szerződéses időtartamra 630.000 óra.
A szerződéses időtartam alatt 63.000 óra igényelhető opcionálisan a többletfeladatokra.
A feladat elvégzése Budapesten 19 helyszínen (szolgálati helyen), minimum 54 őrhelyen történik.
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 36 (à compter de la date d’attribution du marché)

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A részletes fizetési feltételeket a későbbiekben kiadandó Ajánlattételi Felhíváshoz kapcsolódó ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Ajánlatkérő nem írja elő a nyertes ajánlattevő(k) részére gazdasági társaság alapítását.
III.1.4)Autres conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché, notamment eu égard à la sûreté de la fourniture des prestations et à la sécurité de l'information:
A szerződés teljesítésében kizárólag a Vbt. 116. § (1) bekezdése alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett jegyzéken szereplő gazdasági szereplő vehet részt részvételre jelentkezőként, ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy kiemelt alvállalkozóként és egyéb közreműködőként.
Minősített adatok védelmét szolgáló szerződéses kötelezettségek:
A gazdasági szereplő a minősített adatot keletkeztető, annak megismerését igénylő vagy minősített adatokat tartalmazó szerződések esetében a biztonsági célú beszerzési eljárás során bizonyítani köteles, hogy alkalmas az ilyen adatoknak a Mavtv-ben foglalt előírásoknak megfelelő feldolgozására, felhasználására, tárolására és továbbítására. (Vbt. 130. § (2) bek.)
Minden olyan gazdasági szereplőnek, ahol minősített adatot kezelnek, meg kell teremtenie a minősített adat védelméhez szükséges adat minősítési szintjének megfelelő személyi, fizikai és adminisztratív feltételeit. Minden olyan helyiséget, épületet, építményt, ahol minősített adatot kezelnek, fizikai biztonsági intézkedésekkel kell védeni az arra nem jogosult személyeknek a minősített adathoz történő hozzáférése ellen.
Az adminisztratív biztonsági intézkedésekkel gondoskodni kell a minősített adat nyomon követhetőségéről, bizalmasságáról, sérthetetlenségéről, rendelkezésre állásáról. A „Korlátozott terjesztésű” minősítési szintű adat felhasználása esetén a felhasználónak titoktartási nyilatkozattal és felhasználói engedéllyel kell rendelkeznie. A felhasználói engedély csak akkor adható ki, ha a közreműködő megfelel a személyi biztonsági feltételeknek.
Ajánlatkérő a minősített adatokat csak papír alapon adja át (a minősített adatok kezelésére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági feltételeinek történő megfelelés esetén), illetve a székhelyén lévő erre kialakított irodában teszi azt megismerhetővé.
(Mavtv. 10. §, 13. § (2) bek., 15. §; 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 11. § (2) bek., 90/2010.(III.26.) Korm. rend.)
Az egyéb további szerződéses feltételeket az ajánlattételi felhívás ajánlattételi dokumentációjának részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5)Habilitation de sécurité:
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre

Critères relatifs à la situation personnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion), y compris exigences relatives à leur inscription à un registre professionnel ou du commerce

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akivel szemben:
- a Vbt. 45. §-ban felsorolt kizáró okok fennállnak,
- a Vbt. 128. § (1) bek. felsorolt kizáró okok fennállnak,
- a Vbt. 129. § (1)-(3) és (5) bek.-ben felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akinek az alvállalkozója, kiemelt alvállalkozója nem szerepel a Vbt. 116. § (1) bek. (AH jegyzék) szerinti jegyzéken (Vbt. 117. § (1) bek.).
Megkövetelt igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben kell igazolnia, illetve írásban nyilatkoznia, hogy nem állnak fenn vele, illetve alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezettel szemben a Vbt. 45. §-ban és a Vbt. 128. § (1) bek. és 129. § (1)–(3) és (5) bek.-ben meghatározott kizáró okok.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Vbt. 46. § (5) bekezdése szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el, illetve ha a kizáró ok fenn nem állása az Ajánlatkérő számára ingyenesen elérhető, közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásból is megállapítható, a kizáró ok fenn nem állását az Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban szereplő adatok alapján. (Vbt. 46. § (6) bek.)
Részvételre jelentkező köteles az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani hozzájáruló nyilatkozatát a kizáró okok ellenőrzése során az Ajánlatkérő tudomására jutó, a kizáró okokkal összefüggő adatok kezeléséhez.
(Vbt. 128. § (5) bek.)

Critères relatifs à la situation personnelle de sous-traitants (susceptibles d'entraîner leur rejet), y compris exigences relatives à leur inscription à un registre professionnel ou du commerce

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Az eljárásban nem lehet alvállalkozó és nem vehet részt részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában, akivel szemben:
- a Vbt. 45. §-ban felsorolt kizáró okok fennállnak,
- a Vbt. 128. § (1) bek. felsorolt kizáró okok fennállnak,
- a Vbt. 129. § (2) – (3) bek. felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, kiemelt alvállalkozó, aki nem szerepel a Vbt. 116. § (1) bek. (AH jegyzék) szerinti jegyzéken (Vbt. 117. § (1) bek.).
Megkövetelt igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben kell igazolnia, illetve írásban nyilatkoznia, hogy nem állnak fenn alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezettel szemben a Vbt. 45. §-ban és Vbt. 128. § (1) bek-benés 129. § (2) – (3) bek.-ben meghatározott kizáró okok.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Vbt. 46. § (5) bekezdése szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el, illetve ha a kizáró ok fenn nem állása az Ajánlatkérő számára ingyenesen elérhető, közhiteles hatósági vagy bírósági nyilvántartásból is megállapítható, a kizáró ok fenn nem állását az Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban szereplő adatok alapján. (Vbt. 46. § (6) bek.)
Az eljárásba alvállalkozóként bevonni kívánt gazdasági szereplő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő köteles az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani hozzájáruló nyilatkozatát a kizáró okok ellenőrzése során az Ajánlatkérő tudomására jutó, a kizáró okokkal összefüggő adatok kezeléséhez.
(Vbt. 128. § (5) bek.)
III.2.2)Capacité économique et financière

Critères relatifs à la situation économique et financière d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion)

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: P1.)A Vbt. 48. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Részvételi Felhívás feladásának időpontjától (a Részvételi felhívás VI.5. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított, előző 3 (három) lezárt üzleti évben a beszerzés tárgyából (élőerős személy és vagyonvédelmi feladatok ellátásából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatának csatolása, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha a részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Vbt. 48. § (3) bek.)
P2.) A Vbt. 48. § (1) bekezdés d) pontja alapján a beszerzés tárgya (élőerős személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása) szerinti szolgáltatásra vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítás fennállására vonatkozó igazolás.
Az igazolás történhet:
- a biztosítási kötvény(ek) másolatának csatolásával azzal, hogy amennyiben a biztosítási kötvény(ek) alapján a biztosítási díj fedezettsége nem állapítható meg, csatolandó az utolsó biztosítási díj megfizetésére vonatkozó okirat (pl. csekkmásolat, átutalási bizonylat stb.) is,
- biztosítótól származó igazolással.
Az igazolásnak egyértelműen tartalmaznia kell a biztosított tevékenység/tevékenységek körét, a biztosítás mértékét és biztosítás időtartamát.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): P1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha Részvételi felhívás feladásának időpontjától (a Részvételi felhívás VI.5. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított, előző 3 lezárt üzleti év átlagában a beszerzés tárgyából (élőerős személy és vagyonvédelmi feladatok ellátása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – éves átlagos árbevétele - amennyiben tevékenységét, működését később kezdte meg, úgy a tevékenységének, működésének megkezdésétől a Részvételi felhívás feladása időpontjáig terjedő időtartama alatti éves átlagos árbevétele - nem érte el a nettó 200 000 000,- HUF-ot.
P2.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgya szerinti (élőerős személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása) szolgáltatásra vonatkozó legalább 100 000 000 HUF/év, ezen belül 50 000 000 HUF/ káresemény értékű, érvényes szakmai felelősségbiztosítással.

Critères relatifs à la situation économique et financière de sous-traitants (susceptibles d'entraîner leur rejet)

III.2.3)Capacité technique et/ou professionnelle

Critères relatifs à la capacité technique et/ou professionnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion)

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
M1.)A Vbt. 49. § (2) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az Részvételi felhívás feladásától (a Részvételi felhívás VI.5. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított, előző 5 év legjelentősebb szolgáltatásait.
A Vbt. 49. § (4) bekezdése szerint a Részvételi Felhívás III.2.3. M1.) pontjában előírt alkalmassági minimum követelménynek való megfelelést az ajánlattevőnek saját nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az ismertetéshez csatolni kell a Vbt. 49. § (2) bekezdés a) pontja alapján az elvégzett szolgáltatásra vonatkozó igazolást, illetve nyilatkozatot, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év/hónap/nap – megjelölésével),
- a teljesítés helyét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szolgáltatás tárgyát,
- őrhelyek számát, továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- a szerződés teljesítéséről információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét (e-mail, telefonszám, faxszám).
Ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (%-ban) vett részt.
Nem HUF-ban történő referencia esetében ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítés utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.
M2.-M4.) A Vbt. 49. § (2) bekezdés d) pontja alapján nyújtsa be azon szakemberek (szervezetek), illetve vezetők megnevezését, képzettségének és végzettségének ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek.
Az ismertetéshez csatolni kell:
a) M2-M4) pontokban meghatározott valamennyi szakember esetében
- a szakemberek saját kezűleg aláírt és két tanú aláírásával ellátott, a rendelkezésre állásról és a szakmai gyakorlatról szóló nyilatkozat, továbbá
- a személy-, és vagyonvédelmi tevékenység ellátására feljogosító érvényes igazolványok (a személy-, és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény előírásainak és a végrehajtására kiadott 22/2006. (IV.25.) BM rendelet hatályos rendelkezéseinek megfelelő személyre szóló, rendőrség által kiadott, személy-, és vagyonvédelmi tevékenység ellátására feljogosító érvényes igazolvány) egyszerű másolatát.
A rend.-re állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyil.-át, hogy a beszerzési eljárásba történt bevonásáról tudomással bír és az ajánlattevő nyertessége esetén a telj.-ben a szerz. teljes időtartamára rend.-re áll;
b) az M2.) pontban meghatározott szakemberek esetében az előírt szakmai végz.-et igazoló dok.-ok másolatát;
c) az M2.) és az M3.) pontban meghatározott szakemberek esetében a sugárvédelmi képz.-et igazoló dok.-ok másolatát.
Az alkalmasság igazolása során a Vbt. 50. § (4)–(6), és (8) bekezdései alkalmazandók.
Az M1.)-M2.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az M1.)-M2.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és a Részvételi Felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 48. §-a és a 49. §-a szerint előírt, meghatározott képzettséggel, végzettséggel rendelkező szakemberek rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azokat az építési beruházásokat, szolgáltatásokat, vagy szállításokat, amelyekhez e kapacitásokra szükség van.
M5.) A Vbt. 49. § (2) bekezdés f) pontja alapján a minőségbiztosítási intézkedéseinek igazolása az MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó, független szervezet által kiállított tanúsítvány egyszerű másolatának benyújtásával, vagy a Vbt. 50. § (10) bekezdése szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentum benyújtásával.
M6.) A Vbt. 49. § (2) bekezdés f) pontja alapján az információ biztonság irányítási rendszernek való megfelelés igazolása független szervezet által kiállított MSZ EN ISO 27001 szabv.- tanúsítvány egyszerű másolatának, vagy a Vbt. 50. § (11) bekezdése szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentum benyújtásával.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s)
M1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező ha a Részvételi Felhívás feladásától (a Részvételi Felhívás VI.5. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított 5 (öt) évben nem rendelkezik legalább 1 (egy) darab, legalább 1 (egy) éves egybefüggő időtartamra szólóan teljesített, csomagvizsgáló röntgen berendezés üzemeltetését is tartalmazó, és legalább 40 őrhelyet magában foglaló, szerződésszerűen teljesített a jelen beszerzés tárgya (élőerős személy és vagyonvédelmi feladatok ellátása) szerinti szolgáltatásra vonatkozó referenciával.
M2.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésbe bevonni kívánt 2 (kettő) fő biztonságszervező I. (OKJ 5286101) vagy azzal egyenértékű szakmai végzettséggel, és legalább 36 hónap őrzés-védelmi tevékenység ellátás területén szerzett szakmai vezetői gyakorlattal rendelkező, a szakmai irányítást végző személlyel, akik rendelkeznek az ajánlattételi határidő napján érvényes, vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvánnyal, továbbá közülük legalább az egyik rendelkezik bővített fokozatú sugárvédelmi képzettséggel.
M3.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt legalább 10 (tíz) fő, a Részvételi Felhívás IV.3.4) pontja szerinti részvételi határidő lejártának napján érvényes, személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvánnyal rendelkező és az alábbi feltételeknek megfelelő szakemberrel:
- személy-, és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító szakképesítés,
- alapfokozatú sugárvédelmi képzettség,
- legalább 12 (tizenkettő) hónap, csomagvizsgáló röntgenberendezés üzemeltetésében szerzett szakmai gyakorlati idő.
M4.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt legalább 20 (húsz) fő őrzés-védelem területén szerzett, legalább 36 (harminchat) hónapos szakmai gyakorlattal, továbbá a Részvételi Felhívás IV.3.4) pontja szerinti részvételi határidő lejártának napján érvényes, személy-, és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvánnyal rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 1 (egy) szakemberrel legfeljebb 1 (egy) alkalmassági követelmény igazolható.
M5.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a Részvételi Felhívás IV.3.4) pontja szerinti részvételi határidő lejártának napján érvényes, az MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő, a jelen beszerzés tárgyára (élőerős személy és vagyonvédelmi feladatok ellátása) vonatkozó szolgáltatások nyújtására vonatkozó minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a Vbt. 50. § (10) bekezdése szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentummal.
M6.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a Részvételi Felhívás IV.3.4) pontja szerinti részvételi határidő lejártának napján érvényes, az MSZ EN ISO 27001 szabványnak megfelelő, a jelen beszerzés tárgya (élőerős személy és vagyonvédelmi feladatok ellátása) szerinti szolgáltatások nyújtására vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a Vbt. 50. § (11) bekezdése szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentummal.

Critères relatifs à la capacité technique et/ou professionnelle de sous-traitants (susceptibles d'entraîner leur rejet)

III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : oui
références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: A személy-, és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet.
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: oui

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Restreinte
IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: Ajánlatkérő a Vbt. 68. § (3) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján keretszámot nem határoz meg.
IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous

1. Nettó rezsióradíj (HUF-ban). Pondération 70

2. Az M2.) pontban alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont 2 fő szakember alkalmassági követelményen (36 hónap) felüli többlet szakmai vezetői gyakorlata hónapjainak száma (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap vehető figyelembe 1 fő szakember esetében az alkalmassági feltételként előírt 36 hónapon felül, azaz mindösszesen 120 hónap). Az Ajánlattételi Felhívás Felolvasólapján a szakemberek összesített, az alkalmassági követelményen, azaz a 36 hónapon felüli többlet szakmai vezetői gyakorlati idejét kell hónapban megadni.. Pondération 10

3. Az M3.) pontban alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont 10 fő szakember csomagvizsgáló röntgenberendezés üzemeltetésére vonatkozó alkalmassági követelményen (12 hónapon) felüli többlet szakmai gyakorlata hónapjainak összesített száma (10 fő szakember vonatkozásában minimum 0 hónap/fő, maximum 36 hó/fő mindösszesen 360 hó vehető figyelembe). Az Ajánlattételi Felhívás Felolvasólapján a szakemberek összesített, az alkalmassági követelményen felüli gyakorlati idejét kell hónapban megadni.. Pondération 20

IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
2022.El.XV.C.9
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
6.5.2022 - 10:00
IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
hongrois.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2025. április
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3)Informations complémentaires:
1. Ajánlatkérő beszerzése a Vbt. 4. § (1) bek. b) pontja alapján biztonsági beszerzés.
2. Minősített adatok köre és minősítési szintje: A Vbt. 126. §-a alapján Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívás dokumentációjában határozza meg a minősített adatok körét. Ajánlatkérő a minősített adatok körét módosíthatja, kiegészítheti az eljárás során. A minősítés szintje: „Korlátozott terjesztésű”.
3. Részvételi jelentkezést bármely érdekelt gazdasági szereplő benyújthat, aki legkésőbb a részvételi jelentkezés benyújtásakor az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) jegyzéken szerepel (Vbt. 116. § (1) bek.).
4. A részvételi szakaszban ajánlatot nem lehet benyújtani. (Vbt.51. § (3) bek.) A részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz (Vbt. 58. § (3) bek.).
5. A részvételi szakaszban Ajánlatkérő – a Vbt. 35. § (1) bekezdésében biztosított lehetőségre figyelemmel – dokumentációt nem, hanem a részvételi jelentkezés elősegítése érdekében Kiegészítő Iratokat bocsát a részvételre jelentkezők rendelkezésére.

Részvételre jelentkező a Kiegészítő Iratokat a drmolnar@mugyved.axelero.net e-mail címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával:

Részvételre jelentkező, vagy a részvételre jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, székhelye, adószáma, levelezési címe, email címe, telefon és fax száma, a cégjegyzésre jogosult neve. Ajánlatkérő a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a Kiegészítő Iratok részvételi jelentkezésenként legalább 1 (egy) részvételre jelentkező vagy alvállalkozó általi átvétele.
A kiegészítő iratok letöltését kérjük, szíveskedjenek a kiegészítő iratok részét képező átvételi elismervény kitöltésével és megküldésével visszaigazolni.
6. A részvételi jelentkezést 1 (egy) db eredeti papír alapú, és 1 (egy) db, arról készült, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf formátumot tartalmazó elektronikus adathordozón kell benyújtani a Részvételi Felhívás A. melléklet III) pontjában megjelölt helyre. Ha az eredeti példány és az elektronikus adathordozón olvasható példányok között eltérés van, az eredeti papír alapú példány az irányadó. A részvételi jelentkezések benyújtásával kapcsolatos további formai követelményeket a kiegészítő iratok tartalmazzák.
7. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell:
7.1. nyilatkozatot, hogy rendelkezik a részvételi határidő napján érvényes csomagvizsgáló röntgenberendezések üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységi engedéllyel. Az engedély megléte a részvételi jelentkezés érvényességének feltétele.
7.2. a személy és vagyonvédelmi tevékenység folytatására történő jogosultságot igazoló, a 2005.CXXXIII.tv.5.§(1)bek.-ben meghatározott, a részvételi határidő napján érvényben lévő működési engedély másolatát.
7.3. nyilatkozatot, hogy rendelkezik a lőfegyverrel történő szolgálatellátáshoz szükséges, lőfegyverek kezelésére és használatára feljogosító rendőrhatósági határozattal, ahol a közbiztonságra veszélyes eszközök elvételére sor kerül;
7.4. nyilatkozatot, hogy rendelkezik lőfegyverrel történő szolgáltatásképességet biztosító rendőrhatósági engedéllyel, illetve a felhasználók számára alkalmazotti engedéllyel;
7.5. nyilatkozatot, hogy a szolgáltatásban részt vevő személyek az érvényes vagyonőri igazolvány meglétén túl rendelkeznek a 2012. évi XCC. tv-ben foglalt, és a végrehajtását szabályozó 68/2012.(XII.14.)BM rend-ben meghatározott kiegészítő képzés eredményes elvégzését igazoló tanúsítvánnyal,vagy a rend.5.sz. mellékletében meghatározott mentességi igazolással.
8. Részvételre jelentkező(k), valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők esetén csatolni kell a részvételi jelentkezést, vagy abban bármely iratot aláíró képviselő aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját egyszerű másolatban.
9. Ha meghatalmazott személy írja alá a részvételi jelentkezést, abban az esetben a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását és szignóját is.
10. A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely a Vbt. 53. § (5) bek-e szerinti információkat tartalmazza és a részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetésre kerülnek. (Vbt. 51. § (5) bek.)
11. A Vbt. 51. § (6) bek. alapján a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni:
- a beszerzésnek azt a részét, részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő, részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint
- a fentiek szerint megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat.
A Vbt. 51. § (6) bek. szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. Amennyiben részvételre jelentkező nem vesz igénybe alvállalkozót, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot kell kitölteni.
12. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia szükséges az alábbiakról is:
- a részvételi jelentkezés benyújtásakor van-e folyamatban a cégbíróságon változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a változásbejegyzési kérelem és megküldés igazolása. Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot kell csatolni.
- a kis-, és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Vbt. 51. § (4) bek.)
13. A részvételi jelentkezés összeállításával kapcsolatos költségek a részvételre jelentkezőt terhelik. A részvételi jelentkezés határidőben történő beérkezése a részvételre jelentkező felelőssége.
Ajánlatkérő az olyan részvételi jelentkezést, melyet az általa előírt részvételre jelentkezési határidőn túl kap meg, érvénytelennek nyilvánít. (Vbt. 58. § (1) bek. a) pont)
14. A részvételi jelentkezés felbontásának helye, ideje: a Részvételi Felhívás A. melléklet III) pontjában megjelölt hely, a Részvételi Felhívás IV.3.4) pontjában megjelölt időpontban (Vbt. 53. § (1) bek. szerint).
15. Az ajánlattétel feltétele ajánlati biztosíték benyújtása, melynek mértéke 2.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték megfizetésének módját, határidejét az Ajánlattételi Felhívás fogja tartalmazni.
16. Az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló írásbeli Összegezést a részvételi jelentkezőknek a Vbt. 133. § (1) bekezdésében meghatározott időpontban küldi meg. Ajánlatkérő a szerződést a Vbt. 95. § (6)-(8) bekezdésben megjelölt határidőben tervezi megkötni.
17. Az ajánlatok értékelési szempontja a Vbt. 61. § (2) bek. b) pontja szerint. Az egyes részszempontokra adható pontszám: 0-10.
Az ajánlatok értékelésének Vbt. 61.§ (3) bek. d) pontja szerinti módszere: a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2020.03.25. 60.száma) 1. sz. mell. A.1. pont. arányosítás.
18. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Vbt. 56. § rendelkezéseinek megfelelően a Vbt. 131. §-ban foglalt eltérésekkel.
19. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
20. Jelen Részvételi Felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Vbt. és az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások az irányadóak.
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó utca 5.
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Adresse internet: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: A Vbt. 141. § (3) – (4) bek-ben foglaltak szerint.
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
4.4.2022