Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 189790-2022

11/04/2022    S71

België-Gent: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2022/S 071-189790

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16710
Postadres: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: team aanbesteding
E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442530
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442530
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV-WOV%2FOND%2FD415%2F2021%2F3-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Groen- en netheidsonderhoud op de gewestwegen in district Aalst (D415) in de provincie Oost Vlaanderen

Referentienummer: AWV-WOV/OND/D415/2021/3-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanneming heeft tot doel om in district Aalst (D415) in de provincie Oost Vlaanderen langsheen de gewestwegen en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan het bestaande groenpatrimonium en de uitvoering van periodiek netheidsonderhoud.

De totale lengte van de te behandelen wegvakken is weergegeven in de gedetailleerde inventaris die gevoegd is bij dit bestek.

De opdracht omvat hoofdzakelijk:

- het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande grasbermen en beplanting (maaien van bermen, scheren van hagen, onderhoud van plantvakken, …);

- het snoeien en vellen van lijnbomen langs de gewestwegen;

- beperkte (her)aanplantingswerken en het onderhoud van deze aanplantingen gedurende de waarborgtermijn;

- het oprapen en verwijderen van zwerfvuil;

- het uitvoeren van netheidsonderhoudswerkzaamheden van de verhardingen van wegen en fietspaden (vegen van verhardingen, reinigen van vluchtheuvels en verhoogde verharde inrichtingen);

- het reinigen van straatkolken, aquadrains en onderzoeksputten;

- het ruimen van sloten;

- het profileren van bermen door afgraving;

- het herstellen van schadegevallen aan het groenpatrimonium (na ongevallen) en inzake netheidsonderhoud (sluikstortingen e.d.);

- het uitvoeren van regiewerken (vb. na stormschade, …) voor zover deze werken niet kunnen worden vergoed volgens de overige posten van het borderel en geen aannemingslast zijn;

- het plaatsen, instandhouden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken;

- het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE231 Arr. Aalst
Voornaamste plaats van uitvoering:

Deze aanneming heeft tot doel om in district Aalst (D415) in de provincie Oost Vlaanderen langsheen

de gewestwegen en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te

verzekeren door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan het bestaande

groenpatrimonium en de uitvoering van periodiek netheidsonderhoud.

De totale lengte van de te behandelen wegvakken is weergegeven in de gedetailleerde inventaris die

gevoegd is bij dit bestek.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze aanneming heeft tot doel om in district Aalst (D415) in de provincie Oost Vlaanderen langsheen

de gewestwegen en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te

verzekeren door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan het bestaande

groenpatrimonium en de uitvoering van periodiek netheidsonderhoud.

De totale lengte van de te behandelen wegvakken is weergegeven in de gedetailleerde inventaris die

gevoegd is bij dit bestek.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze raamovereenkomst heeft een duur van maximaal 4 jaar. Deze termijn vangt aan op de dag na

verzending van de sluiting van de opdracht, tevens algemeen aanvangsbevel van de opdracht.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid aan met de volgende referenties:

- Een referentielijst van gelijkaardige of vergelijkbare werkzaamheden, die door de inschrijver

werden uitgevoerd, op autosnelwegen, gewestwegen of gemeentewegen, minimaal, tijdens de

laatste 3 jaar.

De referenties worden gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering ondertekend door de

opdrachtgever. Deze getuigschriften vermelden:

- de inhoud van de opdracht;

- het bedrag van de opdracht;

- de uitvoeringsperiode van de opdracht;

- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de

organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;

- of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige

wijze tot een goed einde werden gebracht.

De totale aannemingssom van alle referenties samen bedraagt minimum 4.500.000 EUR (incl.

btw).

Als vergelijkbare werkzaamheden kunnen worden beschouwd: algemene onderhoudswerken

aan wegen en/of aan kunstwerken, diensten voor netheidsonderhoud (borstelen,

zwerfvuilverwijdering, ...), diensten voor groenonderhoud, ...

De inschrijver verklaart op het UEA of hij al dan niet voldoet aan de selectiecriteria.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid aan met de volgende referenties:

- Een referentielijst van gelijkaardige of vergelijkbare werkzaamheden, die door de inschrijver

werden uitgevoerd, op autosnelwegen, gewestwegen of gemeentewegen, minimaal, tijdens de

laatste 3 jaar.

De referenties worden gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering ondertekend door de

opdrachtgever. Deze getuigschriften vermelden:

- de inhoud van de opdracht;

- het bedrag van de opdracht;

- de uitvoeringsperiode van de opdracht;

- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de

organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;

- of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige

wijze tot een goed einde werden gebracht.

De totale aannemingssom van alle referenties samen bedraagt minimum 4.500.000 EUR (incl.

btw).

Als vergelijkbare werkzaamheden kunnen worden beschouwd: algemene onderhoudswerken

aan wegen en/of aan kunstwerken, diensten voor netheidsonderhoud (borstelen,

zwerfvuilverwijdering, ...), diensten voor groenonderhoud, ...

De inschrijver verklaart op het UEA of hij al dan niet voldoet aan de selectiecriteria.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

e-tendering

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: BRUSSEL
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/04/2022