Bauleistung - 192918-2019

25/04/2019    S81

Rumänien-Dej: Straßenbauarbeiten

2019/S 081-192918

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Dej
Nationale Identifikationsnummer: 4349179
Postanschrift: Str. 1 Mai nr. 2
Ort: Dej
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 405200
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Nicolae Tohaneanu
E-Mail: nicolae.tohaneanu@dej.ro
Telefon: +40 264212799
Fax: +40 264212388

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariadej.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală şi Ocna Dej — străzile Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Tibleșului, Eroilor, Pinticului”

Referenznummer der Bekanntmachung: : 4349179_2019_PAAPD1076447
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului este reprezentat de execuție lucrări de infrastructura inclusiv furnizare stații de transport public în comun și furnizare sistem inteligent de management al traficului. pentru investiţia „Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală şi Ocna Dej — strazile Mihai Viteazu, Minerilor, Albastrelelor, Tiblesului, Eroilor, Pinticului”.

Valoarea estimată a achiziției este de 16 820 845,38 RON fara TVA echivalent a 3 532 158,53 EUR, la cursul BNR din data de 17.4.2019, adică 1 EUR = 4,7622 RON.

Operatorii economici interesati pot solicita clarificari asupra documentatiei de atribuire cu cel putin 20 zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor. Termenul limita, pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, venite din partea operatorilor economici, este cu 10 zile inainte data l [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 16 820 845.38 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34996100 Ampeln
45000000 Bauarbeiten
45316212 Installation von Verkehrsampeln
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

„Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală şi Ocna Dej — străzile Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Tibleșului, Eroilor, Pinticului”.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectivul investitiei este reprezentat de modernizarea străzilor Mihai Viteazul, Minerilor, Albăstrelelor, Țibleșului, Eroilor și Pinticului din Municipiul Dej.

Străzile au o lungime de 9 774 m după cum urmează:

— Str. Mihai Viteazul – 1 648 m,

— Str. Minerilor – 1 208 m,

— Str. Albăstrelelor – 115 m,

— Str. Țibleșului – 1 293 m,

— Str. Eroilor – 174 m,

— Str. Pinticului – 6 336 m.

Amplasamentul stațiilor de autobuz propuse pentru amenajarea cu structura pentru îmbarcare/debarcare călători este după cum urmează:

— Str. Mihai Viteazul – km 0+775 — 1 structură,

— Str. Mihai Viteazul – km 1+275 — 2 structuri,

— Str. Minerilor – km 1+200 — 1 structură,

— Str. Minerilor – km 0+550 — 1 structură,

— Str. Pintic – km 5+325 — 1 structură,

— Str. Țibleșului –km 0+025 — 1 structură,

— Str. Țibleșului –km 1+281 — 1 structură.

Amplasamentul intersecțiilor/trecerilor pentru pietoi propuse pentru amenajarea cu echipamente aferente sistemului de management trafic:

— Str. Mihai Viteazul – km 1+275 – trecere de pietoni semnaforizată,

— Str. Minerilor – km 0+550 – trecere de pietoni semaforizată,

— Str. Țibleșului – km 0+000 – intersecție cu str. Eroilor – semaforizare intersecție.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală şi Ocna Dej - Strazile Mihai Viteazu, Minerilor, Albastrelelor, Tiblesului, Eroilor, Pinticului” – cod SMIS 118103

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

A)Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

— Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor (ofertanți/asociați/subcontractanți/terți susținători).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente se vor preciza în cadrul acestei secțiuni și pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul emis de ONRC/actul constitutiv;

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin.(2), art.167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4) alte documente edificatoare, după caz.

B) Evitarea conflictului de interese în conformitate cu art. 59 și art. 60 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

— declarația privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, prezentată de ofertanți, terții susținători și subcontractanții (declaratia se va depune odată cu DUAE),

— persoanele cu funcții de decizie implicate în procedură sunt:

—— Morar Costan — primar,

—— Muncelean Teodora — viceprimar,

—— Pop Cristina-Sabina — secretar al mun. Dej,

—— Zegrean Călin — director tehnic,

—— Gherman Alexandru — sef serviciu,

—— Cuzdriorean Gabriela — sef serviciu,

—— Sandor Vasile — consilier,

—— Tohăneanu Nicolae — referent de specialitate,

—— Misca Florin — consilier,

—— Tecar Dorina-Tudorica — referent de specialitate,

—— Pop Emil-Gabriel — sef birou,

—— Cristian Clinciu — consilier,

—— Iosip Horatiu — consilier juridic,

—— Salajan Lenuta — consilier,

—— Postevca Valentin — consilier juridic,

—— Teodorescu Gabriel — consilier,

—— Serban Mihaela — consilier,

—— Luciana Mihaela Tocaciu — Expert cooptat.

— Consilieri locali:

—— Bradea Andrei — consilier local,

—— Boian Laura-Petria – consilier local,

—— Malyarcsuc Adrian — consilier local,

—— Lazar Nicolae — consilier local,

—— Mihaestean Jorgeta-Irina — consilier local,

—— Husa Lucian-Ioan — consilier local,

—— Torpenyi Francisc-Albert — consilier local,

—— Cupșa Ioan — consilier local,

—— Giurgiu Gheorghe — consilier local,

—— Filip Dorin-Cristian — consilier local,

—— Muresan Aurelian-Calin — consilier local,

—— Buburuz Simion-Florin — consilier local,

—— Petrean Mihaela — consilier local,

—— Alexandru Adrian-Viorel — consilier local,

—— Butuza Marius-Cornel — consilier local,

—— Kovrig Anamaria Magdalena — consilier local,

—— Varga Lorand-Iuliu — consilier local,

—— Mureșan Traian — consilier local.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele solicitate în cadrul acestei secțiuni pot fi depuse/prezentate în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” și vor conține informații reale/actuale la momentul prezentării [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Cerința referitoare la lista principalelor lucrări executate în mod corespunzător. Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertei a executat lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentului contract de achizitie, în valoare de minim 15 000 000,00 RON. Pentru scopul acestei proceduri:

(i) referința la ultimii 3 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul limită de depunere a ofertei, așa cum este indicat în Anunțul de participare sau orice eventuală erată publicată de către Autoritatea Contractantă,

(ii) „lucări executate în mod corespunzător” trebuie să fie înțelese drept lucrări executate în limitele acordului dintre ofertant și beneficiarul lucrărilor menționate,

(iii) „lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentului contract de achizitie” trebuie să fie înțelese drept lucrări de construcție/reabilitate/modernizare infrastructură rutieră.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

În cazul unei asocieri, îndeplinirea cerințelor minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională trebuie demonstrată prin luarea în considerare a resurselor cumulative ale membrilor asocierii. Detalii referitoare la oferta comună sunt disponibile la paragraful III.1.8) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul. Dacă un operator economic (ofertant) își exercită dreptul de a participa în comun cu alți operatori economici la procedura de atribuire, conform art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, acesta trebuie:

(i) să depună împreună cu oferta, până la termenul limită de depunere a Ofertelor, următoarele:

(a) acordul de asociere,

(b) câte un DUAE (răspuns) separat pentru fiecare operator economic (ofertant individual, membrii asocierii, subcontractanți, terți susținători), cu care participă în comun la procedura de atribuire, completând informațiile solicitate in Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, rubrica „Pentru contractele de achiziție de lucării: executarea de lucării de tipul specificat” completat și semnat de fiecare operator economic cu care participa în comun la procedura de atribuire,

(ii) să bifeze „Da” în propriul DUAE (răspuns), Partea II: Informații referitoare la operatorul economic, Secțiunea A: Informații privind operatorul economic, „Operatorul economic participă la procedura de achiziție publică împreună cu alții?” și să completeze informațiile suplimentare solicitate în acest sens. Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității tehnice și/sau profesionale, operatorii economici (ofertant individual, membru al asocierii, subcontractant, terț susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Informații detaliate privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt prezentate în cadrul Sectiunii A – Instrucțiuni către ofertanți, paragraful III.1.3) Capacitatea tehnică și profesională.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/06/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/10/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/06/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi propuneri de pret imbunatatite, pana cand departajarea va fi posibila;

2) Clauzele contractuale obligatorii si cele specifice se regasesc in modelul de contract anexat (vezi clauze contractuale). Daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt defavorabile, poate solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, cu cel putin 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor (termenul de solicitare a clarificarilor);

3) Autoritatea contractanta poate accepta modificari ale clauzelor contractuale prezentate în proiectul de contract in urma solicitarilor motivate ale operatorilor economici, pe care le va aduce la conostinta tuturor celor interesati in termenul stabilit pentru clarificari la documentatia de atribuire, care este a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

4) Pentru deschiderea si vizualizarea documentelor semnate electronic postate sau transmise prin intermediul SEAP este necesara utilizarea aplicatiilor speciale de validare oferite de furnizorii de servicii de certificare acreditati, in mod gratuit;

5) Operatorul economic câstigator are obligatia ca pâna la data semnarii contractului sa aiba sau sa-si deschida cont la trezoreria statului, în conformitate cu O.M.F. 2254/2006;

6) Operatorii economici pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire, online prin intermediul SEAP, dupa ce se inscriu in procedura, prin rubrica „Intrebari”;

7) Raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici, notificari/instiintari referitoare la procedura de achizitie vor fi publicate in SEAP, atasat anuntului de participare. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta, au obligatia de a urmari/accesa website-ul www.e-licitatie.ro pe toata perioada de desfasurare a prezentei proceduri;

8) DUAE (Document Unic de Achizitie European).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019