Bauleistung - 192975-2019

25/04/2019    S81    - - Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Sosnowiec: Bauarbeiten

2019/S 081-192975

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Sosnowiec - Miasto na prawach powiatu, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec
WZP.271.1.18.2019.MZBM
ul. Korczaka 7
Sosnowiec
41-200
Polen
Kontaktstelle(n): Szczepan Grabowski, Edyta Kozubek
Telefon: +48 323642045
E-Mail: zp@mzbm.sosnowiec.pl
Fax: +48 323642055
NUTS-Code: PL22B

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mzbm.sosnowiec.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie nieruchomościami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.271.1.18.2019.MZBM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego (KRS) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu objęta Decyzją Pozwolenia na budowę nr 203/17 z dnia 13.4.2017 r. znak: WAB.6740.1.10.2017.SM; T-137/R-S.

Adres zamierzenia budowlanego: Teren Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego (KRS) jest położony przy ul. mjr. H. Hubala-Dobrzańskiego i J. Gacka w dzielnicy Klimontów, gmina – miasto Sosnowiec i obejmuje działki nr 407/9, 407/5, 407/4, 407/8 obręb: 0006. Obszar objęty opracowaniem został dodatkowo powiększony o działkę 406/1 należącą do Gminy Sosnowiec i udostępnioną Inwestorowi w celu realizacji chodnika oraz działkę drogową 407/2, na której znajduje się zjazd z ul. J. Gacka podlegający przebudowie.

Rodzaj obiektu albo robót budowlanych: przebudowa, remont.

Funkcja zabudowy: obiekt sportu i rekreacji.

Rodzaj zabudowy: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego MOSIR.

Inwestor: Gmina Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20, POLSKA.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22
Hauptort der Ausführung:

Sosnowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres inwestycji obejmować będzie:

1) rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania terenu;

2) nawierzchnie utwardzone;

3) schody terenowe i trybuna;

4) budowę 3 budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi:

Budynek I – budynek socjalny z częścią gastronomiczną,

Budynek II – wypożyczalnia sprzętu sportowego, punkt I pomocy przed medycznej, pawilon parku linowego,

Budynek III – magazyn sprzętu sportowego;

5) budowę nawierzchni utwardzonych:

Dróg wewnętrznych,

Chodników,

Miejsc postojowych,

Przebudowę zjazdu z drogi publicznej;

6) budowę obiektów sportowych, w tym:

Tor wrotkarski wraz z ogrodzeniem (bandą ochronna),

Boisko do unihokeja,

Piłkochwyty, obrodzenie boiska,

Wiaty dla zawodników rezerwowych,

Maszty oświetleniowe obiektów sportowych;

7) zagospodarowanie i ukształtowanie terenu, w tym:

Schody terenowe, skarpy, murki oporowe,

Pochylnia dla niepełnosprawnych,

Zadaszenie wejścia głównego,

Wiata śmietnikowa,

Ogrodzenia,

Obiekty małej architektury,

Sieci, przyłącza i instalacje zewnętrzne,

Przełożenie odcinka istn. sieci kanalizacji sanitarnej,

Budowa przyłączy instalacyjnych kanalizacji sanitarnej,

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi i przyłączem do sieci KD,

Rozbudowa przyłącza wodociągowego (od istn. studni wodomierzowej do budynków),

Budowa instalacji zewnętrznej wodociągowej i terenowych ujęć wody,

Budowa 2 hydrantów ppoż.,

Budowa przyłączy elektrycznych,

Budowa instalacji oświetlenia terenu,

Budowa instalacji i terenowych punktów zasilających elektrycznych,

Budowa instalacji zewnętrznych niskoprądowych: nagłośnienia i monitoringu wizyjnego,

Wycinkę i nasadzenia drzew i krzewów oraz urządzenie terenów zielonych.

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) dostarczenia i montażu kompletnego sprzętu i wyposażenia na własny koszt;

2) dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi sprzętu i wyposażenia w języku polskim w 3 egzemplarzach;

3) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje (karty gwarancyjne) oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz wykaz najbliższych punktów serwisowych;

4) przeprowadzenia szkoleń personelu Użytkownika w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji zmodernizowanego obiektu;

5) dokonania rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego urządzeń w zakresie wynikającym z projektu wraz z osiągnięciem założonych parametrów technologicznych;

6) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów dot. spełnienia norm dla poszczególnych urządzeń (np. świadectwa zgodność, certyfikaty, itp.) katalogu części zamiennych, instrukcji obsługi/DTR w języku polskim dla maszyn, wyposażenia oraz urządzeń objętych niniejszą umową;

7) dostarczone wyposażenie powinno być nowe i wolne od wad, spełniające wymagania Zamawiającego oraz posiadające wymagane certyfikaty do stosowania;

8) Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni bezpłatny serwis urządzeń, wyposażenia oraz sprzętu dostarczanego w ramach umowy.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię projektową Zoom Projekt Piotr Zawada, 40-175 Katowice, ul. W. Wajdy 5/15, POLSKA (załącznik do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

1. cena brutto – (60 %)

2. długość okresu gwarancji – (20 %)

3. skrócenie terminu wykonania zamówienia – (20 %)

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w trzech kryteriach oceny.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 043-096829
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WZP.271.1.18.2019.MZBM
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podstawa prawna unieważnienia:

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

W w.w. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły trzy oferty, których ceny wykonania całości zamówienia przewyższają wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019