Bauleistung - 192979-2019

25/04/2019    S81    - - Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Straßenausbesserungsarbeiten

2019/S 081-192979

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Polen
Kontaktstelle(n): siedziba zamawiajacego
Telefon: +48 126167000
E-Mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Fax: +48 126167417
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdmk.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III.

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/II/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233142
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na naprawach i remontach dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III.

b) Zakres prac obejmuje m.in.:

• Prace konserwacyjne i naprawcze polegające na bieżącym usuwaniu uszkodzeń na drogach, powstających w wyniku ich eksploatacji, wypadków, awarii, itp. w zakresie:

— jezdni, placów, chodników, poboczy,

— rowów odwadniających drogi, kratek ściekowych i przykanalików (bez utrzymania ich drożności), ścieków przykrawężnikowych,

— przepustów.

• Prace remontowe na drogach mające na celu podnoszenie ich standardu i zapobiegające ich degradacji,

• Prace z zakresu budowy i przebudowy dróg, w tym uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz opracowanie stosownej dokumentacji projektowej jeżeli wyniknie taka potrzeba,

c) Inf. stanowiące tajemnicę przedsięb. zaw. są w cz. VI SIWZ

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 35 065 243.87 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233140
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213
Hauptort der Ausführung:

Miasto Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

a) Przedm. zam. jest robota budowl. poleg. na naprawach i remontach dróg zarządzanych przez ZDMK oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III.

b) Zakres prac obejmuje m.in.:

•Prace konserwacyjne i naprawcze polegające na bieżącym usuwaniu uszkodzeń na drogach, powstających w wyniku ich eksploatacji, wypadków, awarii, itp. w zakresie:

— jezdni, placów, chodników, poboczy,

— rowów odwadniających drogi, kratek ściekowych i przykanalików (bez utrzymania ich drożności), ścieków przykrawężnikowych,

— przepustów.

•Prace remontowe na drogach mające na celu podnoszenie ich standardu i zapobiegające ich degradacji,

•Prace z zakresu budowy i przebudowy dróg, w tym uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń oraz opracowanie stosownej dokumentacji projektowej jeżeli wyniknie taka potrzeba,

c) Szczeg. rodzaj zamawianych prac określają przedmiary zawierające przewidywane ilości planowanych robót.

d) Ponadto Wyk. winien dysp. bazą dyspozytorko-magazynowo-sprzętową na terenie miasta Krakowa lub w odległości do 10 km od granic miasta Krakowa, wyposaż. w tel. stacj. oraz tel. kom. i Internet, czynną 24 godziny na dobę również w dni wolne do pracy. Zam. zastrzega sobie prawo do skontrolowania w/w bazy,

e) Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 1) ustawy Pzp, Zam. zastrzega obowiązek osobistego wyk. kluczowych części zamówienia, tj. wykonania robót brukarskich,

f) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane:

1. Pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych,

2. Pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych,

Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące dział. gosp. lub wspólników spółki prawa handl.

g) Termin wykonania zam.: 36 miesięcy od dnia podpis. umowy.

h) Wym. okres gwarancji:

1) dla prac konserwacyjnych i remontów cząstkowych oraz remontów nawierzchni tłuczniowych: 12 miesięcy,

2) dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów:

— minimalny okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem dla robót remontowych,

— maksymalny okres gwarancji wynosi: 60 miesięcy od daty odbioru robót objętych pojedynczym zleceniem dla robót remontowych.

3) dla prac związanych z kompleksową przebudową drogi: 60 miesięcy,

i) Roboty muszą być wykonywane z następującymi zastrzeżeniami:

• Ilości robót podane w przedmiarze robót są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb stwierdzonych w terenie,

• Wstępny zakres (powierzchnia, rodzaj materiałów oraz grubość warstw konstrukcyjnych), rodzaj zamawianych prac na poszczególnych ulicach i terminy ich realizacji będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w przekazywanym na piśmie zleceniu częściowym,

j) Rozliczenie prac:

• Wykonane na podstawie zlecenia częściowego roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, w oparciu o potwierdzony przez Inspektora Nadzoru obmiar rzeczywiście wykonanych robót oraz ceny jednostkowe brutto zawarte w kosztorysie,

• Roboty nie wymienione w załączniku nr 1 do umowy będą rozliczane na podstawie kalkulacji szczegółowej w oparciu o nośniki cenotwórcze zawarte w „Sekocenbud” za kwartał poprzedzający okres rozliczenia na podstawie obmiaru określającego rzeczywiste ilości wykonanych robót,

• Określona w ofercie cena jednostkowa brutto będzie podstawą do rozliczenia prac.

k) Zam. opisał przedm. zam. za pomocą:

— Spec. tech. - zał. nr 5,

— Przedmiaru robót - zał. nr 7,

— Wykazu ulic dla wyszczeg. obsz. utrzym. - zał. 8,

— Wykazu sprzętu - zał. 9,

— Tabeli oceny stanu ulic i dr. miejskich - zał. 10.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zam. wyznacza następuj. osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Piotr Jarocki, Krzysztof Friedel – tel. 12 616 7163, 12 616 7522 (sprawy meryt.),

Dawid Błasiak - tel. 12 616 7108 (sprawy proced.).

2. W przyp. wystąpienia w którymkolwiek zał. do SIWZ nazw producentów, zn. towar., norm, aprobat, spec. tech. i syst. odniesienia, produkty można zastąpić równoważnymi. C.d. w w cz. I SIWZ ppkt. h)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 030-066000
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na obszary, w tym Obszar I obejmujący Dzielnice I, II, III.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
R.D.M. Śródmieście Sp. o.o.
ul. Nad Strugą 7a
Kraków
31-411
Polen
Telefon: +48 124150410
E-Mail: biuro@rdmsrodmiescie.pl
Fax: +48 124150701
NUTS-Code: PL213
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 45 121 704.92 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 35 065 243.87 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587706
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587706
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019