Lieferungen - 193138-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Alexandria: Erdgas

2019/S 081-193138

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Spitalul Județean de Urgență Alexandria
4253650
Str. Libertății nr. 1
Alexandria
140009
Rumänien
Kontaktstelle(n): Gabriela Apostolescu
Telefon: +40 247311836
E-Mail: achizitiipublice.sjua@yahoo.com
Fax: +40 247311836
NUTS-Code: RO317

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.spitalulalexandria.ro/

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spital
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare gaze naturale

Referenznummer der Bekanntmachung: 4253650_2019_PAAPD1062298
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizarea de gaze naturale este solicitata pentru alimentarea a 3 puncte de consum aflate in exploatarea autoritatii contractante „Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria” conform Anexei din caietul de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor — 14.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12 inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf. art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO317
Hauptort der Ausführung:

1) Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, Str. Libertatii nr.1;

2) Serviciul de Medicina Legala, Str. Alexandru Colfescu nr. 62;

3) Sectia Oncologie: Str. Mihaita Filipescu nr. 12–14, Alexandria.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitie gaze naturale de consum:

Cantitate minima acord-cadru: 4 000 MWh.

Cantitate maxima acord-cadru: 16 000 MWh.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerințe referitoare la motivele de excludere.

Cerința nr. 1.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) sau orice persoană care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

Autoritatea contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 166 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, în situații excepționale și pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecția mediului, să nu excludă un operator economic aflat în situațiile de mai sus.

Cerința nr. 2.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

Motivele de excludere pentru încălcarea obligațiilor privind plata taxelor, impozitelor și a contribuțiilor la bugetul de stat [menționate la art. 165 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016] se aplică Operatorilor economici pentru care s-a stabilit această încălcare prin hotărâre judecătorească definitivă sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu Legea statului în care respectivul operator economic este înființat sau pentru care autoritatea contractantă poate demonstra prin mijloace adecvate situația de încălcare a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

Operatorul economic nu este exclus din procedură, dacă a făcut plata acestor obligații sau a stins obligațiile prin alte modalități de stingere ori beneficiază de eșalonare la plată sau alte facilități de stingere a acestor obligații, în condițiile specificate la art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, înainte ca autoritatea contractantă să formuleze decizia de excludere.

Autoritatea Contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, de a menține un operator economic în procedura de atribuire, chiar dacă se găsește în situațiile descrise la art. 165 alin. (1) și (2) când cuantumul acestor obligații de plată sunt sub 10 000 RON sau când sunt peste 10 000 RON, însă reprezintă mai puțin de 5 % din volumul acestor obligații la ultima scadență de plată.

Cerința nr. 3.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Cerința nr. 4.

Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificari si completari ulterioare, privind achizitiile publice. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.

59–60 din Legea nr. 98/2016, cu modificari si completari ulterioare.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: de decizie din cadrul autorității contractante in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— manager — dr. Dobre Alexandru-George,

— director Financiar Contabil – ec. Bădița Mirela,

— director Medical — Marcovici Cristina Lacramioara,

— director Îngrijiri — as. Goicu Badea Elena Violeta,

— șef Birou Achiziții Pub [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra de afaceri media anuala impusa este de 577 180,00 RON (valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent), conform art. 176 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pentru verificarea situatiei financiare a candidatilor se va solicita completarea DUAE. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori. La finalizarea evaluarii ofertelor, documentele suport care se solicita in sustinere cifrei de afaceri: bilantul contabil/extrase de bilant/raport financiar/raport al cenzorilor sau orice alte documente din care sa reiasa situatia economica a ofertantilor vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse similare cu cele ce fac obiectul contractului, respectiv gaze naturale, in ultimii 3 ani, in valoare de minim 577 180,00 RON reprezentand valoarea a maxim 2 contracte.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: Lista principalelor produse livrate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati; cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de catre o autoritate ori de clientul beneficiar (recomandari, documente constatatoare referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale sau echivalente), din care sa reiasa indeplinirea corespunzatoare a contractului. La finalizarea evaluarii ofertelor, documentele de mai sus vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin. (4) din HG 395/2016.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/05/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/09/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/05/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii C.N.S.C./contestatii/note de informare/masuri de remediere, vor fi postate pe site-ul www.elicitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii precum si prin publicare de erate. Acordul-cadru va fi incheiat cu toti operatorii economici clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici mentionat, respectiv 3. In cazul ofertelor clasate la egalitate pe primul loc, in vederea departajarii acestora autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul platformei SEAP, sectiunea „Intrebari”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform prevederilor din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019