Lieferungen - 193183-2019

25/04/2019    S81

Polska-Wisznice: Lampy i oprawy oświetleniowe

2019/S 081-193183

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wisznice
Adres pocztowy: ul. Rynek 35
Miejscowość: Wisznice
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-580
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Gębka
E-mail: gmina@wisznice.pl
Tel.: +48 833782011
Faks: +48 833782039

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jabłoń
Adres pocztowy: ul. Augusta Zamoyskiego 27
Miejscowość: Jabłoń
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-205
Państwo: Polska
E-mail: ugjablon@jablon.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ugjablon.bip.lubelskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Milanów
Adres pocztowy: ul. Kościelna 11a
Miejscowość: Milanów
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-210
Państwo: Polska
E-mail: gmina@milanow.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ugmilanow.bip.lubelskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rossosz
Adres pocztowy: ul. Lubelska 8
Miejscowość: Rossosz
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-533
Państwo: Polska
E-mail: gmina@rossosz.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://rossosz.e-biuletyn.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łomazy
Adres pocztowy: Plac Jagielloński 27
Miejscowość: Łomazy
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-532
Państwo: Polska
E-mail: ug@lomazy.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://uglomazy.bip.lubelskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rokitno
Adres pocztowy: Rokitno 39A
Miejscowość: Rokitno
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-504
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@rokitno.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ugrokitno.bip.lubelskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Terespol
Adres pocztowy: ul. Czerwonego Krzyża 26
Miejscowość: Terespol
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-550
Państwo: Polska
E-mail: um@terespol.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://umterespol.e-biuletyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Zamawiającym wyznaczonym do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz wskazanych w pkt. 1.1 SIWZ Zamawiających jest Gmina Wisznice

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w gminach: Wisznice, Jabłoń, Milanów, Rossosz, Łomazy, Rokitno, Miasto Terespol

Numer referencyjny: FE.271.01.2019.DG
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w gminach: Wisznice, Jabłoń, Milanów, Rossosz, Łomazy, Rokitno, Miasto Terespol, która jest realizowana w ramach projektu „Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gminy Wisznice, Jabłoń, Milanów, Rossosz, Łomazy, Rokitno oraz Miasto Terespol.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w gminach: Wisznice, Jabłoń, Milanów, Rossosz, Łomazy, Rokitno, Miasto Terespol, która jest realizowana w ramach projektu „Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Dostawę 3045 szt. nowych opraw typu LED w tym:

a) Gmina Wisznice – 612 szt. opraw LED, w tym oświetlenie: zwykłe (576 szt.) i sterowane (36 szt.),

b) Gmina Jabłoń – 446 szt. opraw LED zwykłych,

c) Gmina Milanów – 469 szt. opraw LED zwykłych

d) Gmina Rossosz – 120 szt. opraw LED zwykłych,

e) Gmina Łomazy – 491 szt. opraw LED zwykłych,

f) Gmina Rokitno – 345 szt. opraw LED zwykłych,

g) Miasto Terespol – 562 szt. opraw LED zwykłych,

2) Demontaż i utylizację starych rtęciowych i sodowych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach w ilości 3 045 szt.

3) Montaż 3 045 szt. nowych opraw typu LED

4) Wymianę przewodów zasilających opraw 3 045 kpl.

5) Wymiana zacisków prądowych AI/Cu dla wszystkich opraw

6) Wymiana zabezpieczeń wszystkich opraw na zabezpieczenie typu BZO-01 i zabezpieczenie typu SV

7) Wymiana ograniczników przepięć.

8) Wykonanie pomiarów obciążeń dla wszystkich szaf oświetleniowych oraz pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiarów współczynnika mocy tg dla mocy nominalnej opraw oświetlenia ulicznego i dla mocy opraw obniżonej o 50 %.

9) Dostawę i montaż 15 latarni LED zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi w tym:

a) Gmina Wisznice – 10 szt. latarni LED,

b) Gmina Łomazy – 5 szt. latarni LED,

10) Dostarczenie i zainstalowanie systemu zarządzania i monitoringu oświetlenia drogowego w ciągu ulicy głównej przez gm. Wisznice.

11) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej w geodezyjnym układzie odniesienia „1992”, „2000/5” – format zapisu *.SHP zawierającą szczegółową inwentaryzację istniejącego oświetlania, stacji zasilających, szaf oświetleniowych oraz linii drogowego oświetlenia zawierającego warstwy i atrybuty według poniższego schematu:

Warstwa tematyczna Latarnie /jako punkt/

W formacie .SHP opisaną następującymi atrybutami:

— jednolity, niepowtarzalny numer latarni

— lokalizacja latarni (współrzędne X,Y)

— rodzaj słupa (stalowy, aluminiowy, betonowy, inny)

— wysokość słupa oświetleniowego (w metrach)

— odległość słupów (w metrach z dokładnością 1,0 m)

— odległość słupa od krawędzi drogi (w metrach z dokładnością 0,5 m)

— długość wysięgnika (w metrach)

— wysokość zamontowanej oprawy

— rodzaj i typ oprawy

— moc rzeczywista oprawy

— ilość opraw na słupie

— właściciel oprawy (Gmina, Zakład Energetyczny)

— rodzaj linii (napowietrzna, kablowa)

— typ linii (AL., ASXSN, YAKY ...)

Warstwę tematyczną Skrzynki sterujące (jako punkt)

W formacie .SHP opisaną następującymi atrybutami:

— jednolity, niepowtarzalny numer skrzynki sterującej SON,

— lokalizację skrzynki sterującej (współrzędne X,Y)

— rodzaj skrzynki,

— moc umowna skrzynki,

— wartość zabezpieczeń przedlicznikowych,

— oznaczenie transformatora, z którym powiązany jest punkt zasilania

— ilość obwodów

W formacie .SHP opisaną następującymi atrybutami:

— oznakowanie stacji trafo

— lokalizację stacji (współrzędne X,Y)

— konstrukcja (murowana, napowietrzna, kontenerowa, inna)

3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ - Dokumentacji projektowej oraz Projekcie umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji na diody LED / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji na układ zasilający / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji na obudowę oprawy / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji na lampy hybrydowe / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPLU.05.05.00-06-0024/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

— 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,

— 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

— 6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

—7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp,

—7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy,

—8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

—8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg. załącznika 4 do SIWZ,

—8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji,o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ,

—9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ,

—9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów,

—10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.8.7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:

−w pkt. 8.7.1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.2 SIWZ,

−w pkt. 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

−w pkt. 8.7.3 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

—6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

—6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

1) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: co najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na dostawie wraz z instalacją (montażem) opraw oświetlenia ulicznego LED, w ilości nie mniejszej niż 500 opraw oświetleniowych LED (przy czym dostawa z montażem opraw oświetlenia ulicznego LED, może być wykonana w ramach roboty budowlanej jako jej integralna część).

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówieniai skierują do jego realizacji:

a) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, która:

− w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika robót w branży elektrycznej na przynajmniej jednej inwestycji obejmującej wykonanie montażu opraw oświetleniowych LED o wartości prac związanych montażem opraw LED minimum 2 000 000,00 PLN brutto lub obejmującej minimum 1 500 opraw LED,

− posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru D do 1 kV,

b) min. dwiema osobami, którzy będą pełnili funkcje nadzoru nad montażem opraw posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru D do 1 kV.

—8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

—8.7. Na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

—8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.3. ppkt. 1) SIWZ.

Przy czym dostawa z montażem opraw oświetlenia ulicznego LED w zakresie wykazania warunku udziału w postępowaniu może być wykonana w ramach roboty budowlanej jako jej integralna część.

—Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

—Ciąg dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):

a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.3. ppkt. 2) SIWZ.

a)

—8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 8 do SIWZ.

—8.7.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) deklarację własności użytkowych pozwalającą na umieszczenie przez producenta znaku CE dla oprawy oświetleniowej oraz źródeł światła;

b) certyfikat ENEC Plus lub równoważny wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp potwierdzający, że oferowany produkt spełnia wymagania dla trzymania certyfikatu ENEC Plus* dla oprawy oświetleniowej oraz źródeł światła.

Uwaga: Dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji VI.3).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 1.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 15 Projektu Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, woj. lubelskie, sala konferencyjna, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

c) kart katalogowych, specyfikacji technicznych lub innych dokumentów równoważnych podpisanych przez przedstawiciela producenta oprawy oświetleniowej i producenta zasilacza oprawy, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla niej parametrów i cech, określonych odpowiednio w dokumentacji technicznej pkt. 3 załącznika nr 1 do SIWZ;

d) kart katalogowych, specyfikacji technicznych lub innych dokumentów równoważnych producenta słupa lampy hybrydowej, które posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla niego parametrów i cech, określonych odpowiednio w dokumentacji technicznej pkt 1 „Słup lampy hybrydowej” załącznika nr 1 do SIWZ;

—8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

b) pkt 8.7.2 lit. b) - d) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

• nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

—8.11.Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 lit. b) tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,

—8.12.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 8.11 SIWZ stosuje się

—Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ,

—12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 75 000,00 PLN,

—13.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx). Składając ofertę Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z systemu miniPortalu,

—Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,

—Termin 2 miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert,

—Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl w zakładce Zamówienia publiczne/Oferty przetargowe z SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

—24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

—24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

—24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

—24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,

—24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

—24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

—24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

—24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

—24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

—a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

—b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

—c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

—24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

—24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

—24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019