Lieferungen - 193233-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Medizinische Geräte

2019/S 081-193233

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
000630161
os. Na Skarpie 66
Kraków
31-913
Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Wolnicka
E-Mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
NUTS-Code: PL213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zeromski-szpital.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.zeromski-szpital.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: https://e-propublico.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://e-propublico.pl/
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://e-propublico.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP 12/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) - nr projektu RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 (grupa 1-3) oraz dotacji z Gminy Miejskiej Kraków (grupa 4). Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Grupa 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213
Hauptort der Ausführung:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup i dostawa 1 sztuki aparatu RTG wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT). Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel medyczny w dwóch terminach (po ok. 10 osób) w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy – od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (vide kryteria oceny ofert).

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych.Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).

Warunki dotyczące serwisu – załącznik nr 3 do specyfikacji

— Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211 ze zm.).

— możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00

— forma zgłoszeń reklamacji i napraw -poczta, fax, poczta elektroniczna

Czas reakcji serwisu max. do 48 godzin

— maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia

— wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie terminu gwarancji / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 42
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

W ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) - nr projektu RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 (dotyczy grupy 1-3)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 1: 3 704,00 PLN (słownie: trzy tysiące siedemset cztery 0/100 PLN)

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Grupa 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213
Hauptort der Ausführung:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup i dostawa zestawu do kruszenia kamieni z torem wizyjnym wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT). Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel medyczny w dwóch terminach (po ok. 10 osób) w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy – od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (vide kryteria oceny ofert).

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych.Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).

Warunki dotyczące serwisu – załącznik nr 3 do specyfikacji

— Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211 ze zm.).

— możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00

— forma zgłoszeń reklamacji i napraw -poczta, fax, poczta elektroniczna

Czas reakcji serwisu max. do 48 godzin

— maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia

— wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie terminu gwarancji / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 42
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

W ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) - nr projektu RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 (dotyczy grupy 1-3)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 2: 1 852,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt dwa 0/100 PLN)

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Grupa 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213
Hauptort der Ausführung:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup i dostawa toru wizyjnego z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych i zestawu narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT). Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel medyczny w dwóch terminach (po ok. 10 osób) w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy – od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (vide kryteria oceny ofert).

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych.Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).

Warunki dotyczące serwisu – załącznik nr 3 do specyfikacji

— Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211 ze zm.).

— możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00

— forma zgłoszeń reklamacji i napraw -poczta, fax, poczta elektroniczna

Czas reakcji serwisu max. do 48 godzin

— maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia

— wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie terminu gwarancji / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 42
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

W ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) - nr projektu RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 (dotyczy grupy 1-3)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 3: 2 963,00 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy 0/100 PLN)

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Grupa 4

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213
Hauptort der Ausführung:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Sp ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup i dostawa 1 sztuki aparatu USG wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT). Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel medyczny w dwóch terminach (po ok. 10 osób) w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy – od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (vide kryteria oceny ofert).

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych.Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).

Warunki dotyczące serwisu – załącznik nr 3 do specyfikacji

— Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211 ze zm.).

— możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00

— forma zgłoszeń reklamacji i napraw -poczta, fax, poczta elektroniczna

Czas reakcji serwisu max. do 48 godzin

— maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia

— wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie terminu gwarancji / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 42
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 4: 7 778,00 PLN (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem 0/100 PLN)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednym zamówieniem, którego przedmiotem była dostawa

Sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż 540 000,00 PLN - w przypadku składania oferty na wszystkie grupy, a w przypadku składania oferty na poszczególne grupy - o wartości nie mniejszej niż:

150 000,00 PLN dla grupy 1

50 000,00 PLN dla grupy 2

90 000,00 PLN dla grupy 3

250 000,00 PLN dla grupy 4

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną grupę warunek podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projekt umowy na dostawę stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.

Przyjęcie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/07/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

W siedzibie Zamawiającego pokój nr w Budynku Działu Technicznego pok. nr 2

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zam. spełnia wymag. ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach med. (Dz.U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiada deklarację zgodności CE producenta, certyfikat jednostki notyfikującej; Oryginalne firmowe katalogi lub ich kopie potwierdz. spełnienie wymaganych parametrów techn.- użytk.w j.polskim. Wzór oferty - zał. 1 do SIWZ; Zest. warunków i parametrów wym. – zał. 2 do SIWZ; Warunki gwarancji i serwisu – zał. 3 do SIWZ; ośw. wg wzoru zał. 5 do SIWZ; upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty; dowód wniesienia wadium; zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzyst. z nich przy wyk.zamówienia –zał. 8 do SIWZ; Informacja z KRK w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewent.odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).W terminie 3 dni po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 - zał. nr 7. Wymagania dot. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RzP Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udziel. zam.zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezent. ich w postępowaniu o udziel. zamówienia albo reprezent. w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publ. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udziel. zam. zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych oświadczeń oraz dokumentów. Szczegółowe wymagania dot. Wykonawców wspólnie ubiegają się o udziel.zam. zawiera SIWZ. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury przewidzianej w art. 24aa.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019