Lieferungen - 193298-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Alkmaar: Stadsverwarming

2019/S 081-193298

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HVC Groep
Nationaal identificatienummer: 37061260
Postadres: Jadestraat 1
Plaats: Alkmaar
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1812 RD
Land: Nederland
Contactpersoon: Ton Schoen
E-mail: t.schoen@hvcgroep.nl
Telefoon: +31 610013555

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hvcgroep.nl

Adres van het kopersprofiel: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193388

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Warmte afleverstations & regelstations regio Alkmaar en Dordrecht

Referentienummer: Warmte beheer BU-DE
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09323000 Stadsverwarming
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Leverantie warmte afleverstations en regelstations ten behoeve van het warmtetransportnet HVC regio Alkmaar en regio Dordrecht.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 100 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09323000 Stadsverwarming
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alkmaar, Dordrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leverantie warmte afleverstations en regelstations ten behoeve van het warmtetransportnet HVC regio Alkmaar en regio Dordrecht.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-464314
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Warmte afleverstations & regelstations regio Alkmaar en Dordrecht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kropman Installatietechniek B.V.
Nationaal identificatienummer: 10013830
Postadres: Lagelandseweg 84
Plaats: Nijmegen
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Postcode: 6503 GE
Land: Nederland
E-mail: angelien.willems-elemans@kropman.nl
Telefoon: +31 883344084

Internetadres: http://www.kropman.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 100 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: HVC
Postadres: Jadestraat 1
Plaats: Alkmaar
Postcode: 1812 RD
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019