Lieferungen - 193494-2019

25/04/2019    S81

Bulgarien-Sofia: Informationssysteme und Server

2019/S 081-193494

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 071-167452)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Universitet za natsionalno i svetovno stopanstvo (UNSS)
Nationale Identifikationsnummer: 000670602
Postanschrift: Studentski grad, ul. „8-i dekemvri“
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1700
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Samuil Avdala — n-k otdel „Obshtestveni porachki i targove“
E-Mail: avdala@unwe.bg
Telefon: +359 28195516
Fax: +359 28195516
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.unwe.bg
Adresse des Beschafferprofils: www.zop2.unwe.bg

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на специализирана централизирана система под ключ HADOOP за работа с големи данни по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48800000 Informationssysteme und Server
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Специализираната централизирана система под ключ Hadoop трябва да се състои от следните компоненти с посочени минимални конфигурации и минимални версии на програмни продукти, представляващи една цялостна изградена система с всички компоненти интегрирани помежду си, оформящи единен цялостен продукт, който да се достави, инсталира, конфигурира, настрои, тества и пусне в експлоатация:

— централизирана Hadoop система (като част от специализираната централизирана система под ключ Hadoop) — клъстерна система № 1,

— прототипна Hadoop подсистема (като част от специализираната централизирана система под ключ Hadoop) — клъстерна система № 2, която да представлява от една страна отделна Hadoop клъстерна конфигурация и от друга — да бъде част от специализираната централизирана система под ключ Hadoop,

— интегриране на централизираната Hadoop система с Майкрософт SQL Server минимум версия 2017 чрез 2 решения,

— система за тестване пълна функционалност на специализираната централизирана система под ключ Hadoop.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 071-167452

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Условия за изпълнение на поръчката
Anstatt:

При подписването на договор изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора. Сума, представляваща 1 % (едно на сто) от гаранцията за изпълнение, е предназначена по-конкретно за обезпечаване на гаранционното поддържане, предвидено в договора.

При представяне на фактурата — оригинал, от изпълнителя за изплащане на аванса изпълнителят представя на възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размера на цялата сума на авансовото плащане.

muss es heißen:

При подписването на договор изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора. Сума, представляваща 2,5 % (две цяло и пет на сто) от гаранцията за изпълнение, е предназначена по-конкретно за обезпечаване на гаранционното поддържане, предвидено в договора.

При представяне на фактурата — оригинал, от изпълнителя за изплащане на аванса изпълнителят представя на възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размера на цялата сума на авансовото плащане.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

От датата на публикуване на настоящото обявление в ОВ на ЕС в ел. преписка на поръчката в профила на купувача на възложителя се публикува одобрения документ. Промяната се прави във връзка с допусната техническа грешка и разминаване между текста в обявлението, от една страна, и раздел VI.4 „гаранция за изпълнение и гаранция за авансово предоставени средства“ и раздел X „Проект на договор“ от документацията, като не води до промяна на кръга на заинтересованите лица.