Lieferungen - 193494-2019

25/04/2019    S81

България-София: Информационни системи и сървъри

2019/S 081-193494

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 071-167452)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Национален регистрационен номер: 000670602
Пощенски адрес: Студентски град, ул. „8-и декември“
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Лице за контакт: Самуил Авдала — н-к отдел „Обществени поръчки и търгове“
Електронна поща: avdala@unwe.bg
Телефон: +359 28195516
Факс: +359 28195516

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.unwe.bg

Адрес на профила на купувача: www.zop2.unwe.bg

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на специализирана централизирана система под ключ HADOOP за работа с големи данни по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“

II.1.2)Основен CPV код
48800000 Информационни системи и сървъри
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Специализираната централизирана система под ключ Hadoop трябва да се състои от следните компоненти с посочени минимални конфигурации и минимални версии на програмни продукти, представляващи една цялостна изградена система с всички компоненти интегрирани помежду си, оформящи единен цялостен продукт, който да се достави, инсталира, конфигурира, настрои, тества и пусне в експлоатация:

— централизирана Hadoop система (като част от специализираната централизирана система под ключ Hadoop) — клъстерна система № 1,

— прототипна Hadoop подсистема (като част от специализираната централизирана система под ключ Hadoop) — клъстерна система № 2, която да представлява от една страна отделна Hadoop клъстерна конфигурация и от друга — да бъде част от специализираната централизирана система под ключ Hadoop,

— интегриране на централизираната Hadoop система с Майкрософт SQL Server минимум версия 2017 чрез 2 решения,

— система за тестване пълна функционалност на специализираната централизирана система под ключ Hadoop.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 071-167452

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: III.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за изпълнение на поръчката
Вместо:

При подписването на договор изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора. Сума, представляваща 1 % (едно на сто) от гаранцията за изпълнение, е предназначена по-конкретно за обезпечаване на гаранционното поддържане, предвидено в договора.

При представяне на фактурата — оригинал, от изпълнителя за изплащане на аванса изпълнителят представя на възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размера на цялата сума на авансовото плащане.

Да се чете:

При подписването на договор изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора. Сума, представляваща 2,5 % (две цяло и пет на сто) от гаранцията за изпълнение, е предназначена по-конкретно за обезпечаване на гаранционното поддържане, предвидено в договора.

При представяне на фактурата — оригинал, от изпълнителя за изплащане на аванса изпълнителят представя на възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размера на цялата сума на авансовото плащане.

VII.2)Друга допълнителна информация:

От датата на публикуване на настоящото обявление в ОВ на ЕС в ел. преписка на поръчката в профила на купувача на възложителя се публикува одобрения документ. Промяната се прави във връзка с допусната техническа грешка и разминаване между текста в обявлението, от една страна, и раздел VI.4 „гаранция за изпълнение и гаранция за авансово предоставени средства“ и раздел X „Проект на договор“ от документацията, като не води до промяна на кръга на заинтересованите лица.