Lieferungen - 193500-2019

25/04/2019    S81

Polska-Brzeg: Urządzenia medyczne

2019/S 081-193500

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 052-118951)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Brzeskie Centrum Medyczne
Adres pocztowy: ul. Mossora 1
Miejscowość: Brzeg
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 49-301
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu
E-mail: biuro@doradztwo-przetargi.pl
Tel.: +48 774446666
Faks: +48 774446522

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

Adres profilu nabywcy: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalistycznej aparatury w ramach projektu „Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”

Numer referencyjny: PN/UE/14/V/2018
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Pełna nazwa zamówienia: Dostawa specjalistycznej aparatury w ramach projektu „Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej aparatury (dalej zwanej „aparaturą”), przeznaczonego na wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, funkcjonujących w Brzeskim Centrum Medycznym SPZOZ w Brzegu. Zamówienie obejmuje również montaż i przeszkolenie personelu Zamawiającego.

2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamówienie udzielane jest w częściach. Zamówienie obejmuje:

a) parawan przeciw promieniom RTG – 1 szt.

b) aparat RTG przyłóżkowy – 1 szt.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu oferty – załączniku nr 1 do SIWZ.

Procedura składania oferty w wersji elektronicznej została opisana w SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 052-118951

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert; Miejsce:
Zamiast:

Brzeskie Centrum Medyczne SP ZOZ, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, I piętro (główne wejście), Administracja, pokój nr 4, POLSKA.

Powinno być:

Dział Zamówień Publicznych, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn (pokój nr 3), POLSKA

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/04/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 10/05/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/04/2019
Czas lokalny: 09:20
Powinno być:
Data: 10/05/2019
Czas lokalny: 15:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: