Dienstleistungen - 193582-2019

25/04/2019    S81

Polen-Poznań: Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen

2019/S 081-193582

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Postanschrift: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-529
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Danuta Urbańska
E-Mail: danuta.urbanska.poznan@rdos.gov.pl
Telefon: +48 616396400
Fax: +48 616396447

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.poznan.rdos.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.poznan.rdos.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa wykonania ekspertyzy bobra europejskiego i wydry poza terenami administrowanymi przez PGL LP Lasy Żerkowsko-Czeszewskie; ekspertyza bobra europejskiego Jezioro Kaliszańskie

Referenznummer der Bekanntmachung: WOP.261.51.2019.DU
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonaniu ekspertyz przyrodniczych. Zamówienie jest podzielone na II części:

1) Część I – Ekspertyza przyrodnicza dotycząca bobra europejskiego i wydry

w obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053;

2) Część II – Ekspertyza przyrodnicza dotycząca bobra europejskiego w obszarze Natura 2000 Jezioro Kaliszańskie PLH300044.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ekspertyza przyrodnicza dotycząca bobra europejskiego i wydry w obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko – Czeszewskie PLH300053

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dla części I: Rozpoznanie występowania bobra europejskiego i wydry w obszarze Natura 2000, oszacowanie liczebności gatunku w obszarze Natura 2000 oraz rozpoznanie występowania istniejących oraz potencjalnych ich siedlisk w obszarze Natura 2000. Wykonawca jest zobowiązany do oceny stanu ochrony na reprezentatywnej liczbie stanowisk i punktów monitoringowych. Reprezentatywność należy rozumieć jako liczbę stanowisk odpowiednią do łącznej liczby i wielkości stanowisk oraz dostępności siedliska gatunku w obszarze Natura 2000. Rozmieszczenie stanowisk musi być rozproszone po całym areale występowania gatunków w obszarze. Za stanowisko i punkt monitoringowy należy przyjąć powierzchnie zgodnie z definicją zamieszczoną w części IV przewodnika metodycznego opracowanego dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska (dostępny pod adresem internetowym http://siedliska.gios.gov.pl/pl/publikacje/przewodniki-metodyczne).

Prace terenowe w zakresie rozpoznania występowania gatunków i ich siedlisk oraz oceny stanu ochrony należy przeprowadzić w optymalnych terminach dla przedmiotów zamówienia zgodnie z opracowanymi dla nich metodykami w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej PMŚ).

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć formularze obserwacji terenowych dla wszystkich kontrolowanych punktów monitoringowych, nawet tych, na których nie odnotowano ich występowania podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wzory formularzy obserwacji terenowych stanowią załącznik nr 2 do OPZ.

Przeprowadzenie oceny stanu ochrony gatunków i ich siedlisk w obszarze Natura 2000 – dotyczy części I i II, na co składają się następujące elementy:

a) Ocena stanu ochrony na stanowiskach – wyniki oceny stanu ochrony na poszczególnych stanowiskach monitoringowych z zastosowaniem odpowiednich wskaźników i parametrów w formie kart obserwacji gatunku opisanych w przewodnikach metodycznych PMŚ. W nazwie stanowiska należy dodatkowo podać kod GUID, zgodny z zastosowanym w odpowiedniej warstwie wektorowej. Wszystkie wskaźniki do oceny stanu siedliska gatunku oraz częściowo stanu populacji są opisywane na poziomie punktu monitoringowego i dopiero w dalszej kolejności analizowane są dla całego stanowiska.

b) Lista aktualnych zagrożeń oraz lista zagrożeń przyszłych i potencjalnych;

c) Łączna ocena stanu ochrony gatunków w obszarze Natura 2000

Określenie celów działań ochronnych i działań ochronnych dla gatunków i ich siedlisk w obszarze Natura 2000.

Sporządzenie liniowej warstwy wektorowej (plik .shp) z lokalizacją wszystkich punktów monitoringowych.

Prace terenowe – niezbędne informacje przy sporządzaniu ekspertyzy:

Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu harmonogram prac terenowych wraz z lokalizacją potencjalnych stanowisk i punktów monitoringowych.

Sporządzenie śladów GPS przedstawiających przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej.

Wykonanie co najmniej trzech (3) fotografii dla każdego punktu monitoringowego, w miejscu i dniu przeprowadzenia kontroli.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń, w tym dotyczących rezerwatów przyrody i ochrony gatunkowej, wymaganych do prowadzenia badań terenowych.

Przygotowanie dokumentacji przedmiotu zamówienia

Wyniki badań należy przedstawić w postaci opracowania tekstowego zawierającego następujące elementy:

a) skład zespołu wykonującego prace terenowe oraz analizę danych, ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób;

b) szczegółową metodykę prac terenowych;

c) wyniki prac terenowych;

d) wnioski z przeprowadzonych badań terenowych.

Elementem składowym przedmiotu zamówienia są:

a) warstwy wektorowe przedstawiające lokalizacje stanowisk monitoringowych gatunków i ich siedlisk z rozróżnieniem na istniejące i potencjalne;

b) ślady GPS przedstawiające przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia;

c) co najmniej 3 fotografie każdego stanowiska monitoringowego.

d) pozostałe dane.

Pozostały opis w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 18/11/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ekspertyza przyrodnicza dotycząca bobra europejskiego w obszarze Natura 2000 Jezioro Kaliszańskie PLH300044

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90712400 Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Rozpoznanie występowania bobra europejskiego w obszarze Natura 2000, oszacowanie liczebności gatunku w obszarze Natura 2000 oraz rozpoznanie występowania istniejących oraz potencjalnych ich siedlisk w obszarze Natura 2000. Wykonawca jest zobowiązany do oceny stanu ochrony na reprezentatywnej liczbie stanowisk i punktów monitoringowych. Reprezentatywność należy rozumieć jako liczbę stanowisk odpowiednią do łącznej liczby i wielkości stanowisk oraz dostępności siedliska gatunku w obszarze Natura 2000. Rozmieszczenie stanowisk musi być rozproszone po całym areale występowania gatunków w obszarze. Za stanowisko i punkt monitoringowy należy przyjąć powierzchnie zgodnie z definicją zamieszczoną w części IV przewodnika metodycznego opracowanego dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska (dostępny pod adresem internetowym http://siedliska.gios.gov.pl/pl/publikacje/przewodniki-metodyczne).

Prace terenowe w zakresie rozpoznania występowania gatunków i ich siedlisk oraz oceny stanu ochrony należy przeprowadzić w optymalnych terminach dla przedmiotów zamówienia zgodnie z opracowanymi dla nich metodykami w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej PMŚ).

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć formularze obserwacji terenowych dla wszystkich kontrolowanych punktów monitoringowych, nawet tych, na których nie odnotowano ich występowania podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wzory formularzy obserwacji terenowych stanowią załącznik nr 2 do OPZ.

Przeprowadzenie oceny stanu ochrony gatunków i ich siedlisk w obszarze Natura 2000 – dotyczy części I i II, na co składają się następujące elementy:

a) Ocena stanu ochrony na stanowiskach – wyniki oceny stanu ochrony na poszczególnych stanowiskach monitoringowych z zastosowaniem odpowiednich wskaźników i parametrów w formie kart obserwacji gatunku opisanych w przewodnikach metodycznych PMŚ. W nazwie stanowiska należy dodatkowo podać kod GUID, zgodny z zastosowanym w odpowiedniej warstwie wektorowej. Wszystkie wskaźniki do oceny stanu siedliska gatunku oraz częściowo stanu populacji są opisywane na poziomie punktu monitoringowego i dopiero w dalszej kolejności analizowane są dla całego stanowiska.

b) Lista aktualnych zagrożeń oraz lista zagrożeń przyszłych i potencjalnych;

c) Łączna ocena stanu ochrony gatunków w obszarze Natura 2000.

Określenie celów działań ochronnych i działań ochronnych dla gatunków i ich siedlisk w obszarze Natura 2000.

Sporządzenie liniowej warstwy wektorowej (plik .shp) z lokalizacją wszystkich punktów monitoringowych.

Prace terenowe – niezbędne informacje przy sporządzaniu ekspertyzy:

Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu harmonogram prac terenowych wraz z lokalizacją potencjalnych stanowisk i punktów monitoringowych.

Sporządzenie śladów GPS przedstawiających przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej.

Wykonanie co najmniej trzech fotografii dla każdego punktu monitoringowego, w miejscu i dniu przeprowadzenia kontroli.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń, w tym dotyczących rezerwatów przyrody i ochrony gatunkowej, wymaganych do prowadzenia badań terenowych.

Przygotowanie dokumentacji przedmiotu zamówienia

Wyniki badań należy przedstawić w postaci opracowania tekstowego zawierającego następujące elementy:

a) skład zespołu wykonującego prace terenowe oraz analizę danych, ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób;

b) szczegółową metodykę prac terenowych;

c) wyniki prac terenowych;

d) wnioski z przeprowadzonych badań terenowych.

Elementem składowym przedmiotu zamówienia są:

a) warstwy wektorowe przedstawiające lokalizacje stanowisk monitoringowych gatunków i ich siedlisk z rozróżnieniem na istniejące i potencjalne;

b) ślady GPS przedstawiające przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia;

c) co najmniej trzy (3) fotografie każdego stanowiska monitoringowego.

d) pozostałe dane.

Pozostały opis w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 18/11/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy to w tym okresie, sporządził przynajmniej jedną inwentaryzację przyrodniczą bobra europejskiego lub wydry wraz z oceną stanu ochrony tych gatunków lub wykaże się, iż dysponuje minimum jedną osobą, która: sporządziła ww. inwentaryzację lub jest autorem/współautorem co najmniej jednej recenzowanej publikacji z zakresu badań bobra europejskiego lub wydry.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tj. możliwość przedłużenia terminu wykonania Zadania lub zapłaty za wykonanie Zadania w przypadkach niezależnych od Zamawiającego, w szczególności uzyskania przez Zamawiającego zmiany harmonogramu realizacji zadania, umożliwiającej przesunięcie środków finansowych niezbędnych do sfinansowania Zadania, na kolejny rok budżetowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 09:15
Ort:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Do oferty Wykonawca dołączy aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (JEDZ), dotyczące tych podmiotów.

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

5) Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

6) Wykaz ekspertyz w ramach kryteriów oceny ofert na formularzu ofertowym.

7) Potwierdzenia należytego wykonania ekspertyz w ramach kryteriów oceny ofert.

8) Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

9) Dowód wniesienia wadium

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi

Załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

5) oświadczenia Wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr

7 do SIWZ),

6) wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca do spełnienia warunków

udziału w postępowaniu,

7) wykaz usług wykonanych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019