Dienstleistungen - 193585-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Personensonderbeförderung (Straße)

2019/S 081-193585

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35
Katowice
40-514
Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Klata
Telefon: +48 323581332
E-Mail: bzp@uck.katowice.pl
Fax: +48 323581432
NUTS-Code: PL22A

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.uck.katowice.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.uck.katowice.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/uck
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi transportu sanitarnego

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP/381/36A/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60130000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi transportu sanitarnego .Zamówienie składa się z 3 pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Pakiet nr 1 – transport sanitarny z zespołem specjalistycznym (skład karetki: lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny, kierowca)

Pakiet nr 2 – transport sanitarny ze średnim personelem medycznym (skład karetki: pielęgniarka lub ratownik medyczny, kierowca)

Pakiet nr 3 – transport sanitarny bez opieki medycznej (skład karetki: kierowca)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Transport sanitarny z zespołem specjalistycznym (skład karetki: lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny, kierowca)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60130000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pacjenta bezpośrednio z oddziału lub innego miejsca wskazanego w zleceniu, przetransportowania pacjenta oraz doprowadzenia go do miejsca wskazanego w zleceniu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Transport sanitarny lekarski skład karetki: lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny, kierowca maks liczba km 12 000, maks liczba godz 960

Usługa transportowa będzie zamawiana z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zlecenia będą składane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem do godz. 14:30. W razie konieczności wykonania usługi transportu sanitarnego, której nie można było przewidzieć wcześniej, Zamawiający ma prawo całodobowo (wliczając w to także soboty, niedziele i święta) zlecić usługę. Dokumentem zlecenia transportu jest zlecenie na transport sanitarny. Czas i odległość zleconej usługi transportu sanitarnego liczone będą od chwili przyjazdu Wykonawcy do wskazanej w zleceniu lokalizacji Zamawiającego lub innego wskazanego miejsca do chwili powrotu pacjenta do miejsca wskazanego w zleceniu lub w przypadku, gdy zlecenie nie zawiera konieczności powrotu, do dostarczenia pacjenta do wskazanego miejsca. Transport pacjentów będzie zlecany w systemie całodobowym, wliczając w to soboty, niedziele i święta. Wykonawca zobowiązany będzie realizować transport sanitarny najkrótszą trasą, która zapewnia najkrótszy czas dojazdu. Pojazdy sanitarne, którymi dysponuje wykonawca muszą odpowiadać:

a) warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz.2022) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

b) warunkom określonym w rozdziale 5 oddział 4 art. 53 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w rozumieniu której są samochodami uprzywilejowanymi;

c) wymaganiom określonym w ustawie o Działalności leczniczej (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 2190)

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca zatrudniania na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności dyspozytora.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wymagane przepisami prawa, stwierdzone polisą. Kopię opłaconej polisy należy dostarczyć w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195) i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie

Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: czas dojazdu / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: ilość posiadanych pojazdów / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Transport sanitarny ze średnim personelem medycznym (skład karetki: pielęgniarka lub ratownik medyczny, kierowca)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60130000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pacjenta bezpośrednio z oddziału lub innego miejsca wskazanego w zleceniu przetransportowania pacjenta oraz doprowadzenia go do miejsca wskazanego w zleceniu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Transport sanitarny ze średnim personelem medycznym (skład karetki: pielęgniarka lub ratownik medyczny, kierowca) maks liczba km 55 200, maks. liczba godz 4 320

Usługa transportowa będzie zamawiana z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zlecenia będą składane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem do godz. 14:30. W razie konieczności wykonania usługi transportu sanitarnego, której nie można było przewidzieć wcześniej, Zamawiający ma prawo całodobowo (wliczając w to także soboty, niedziele i święta) zlecić usługę. Dokumentem zlecenia transportu jest zlecenie na transport sanitarny. Czas i odległość zleconej usługi transportu sanitarnego liczone będą od chwili przyjazdu Wykonawcy do wskazanej w zleceniu lokalizacji Zamawiającego lub innego wskazanego miejsca do chwili powrotu pacjenta do miejsca wskazanego w zleceniu lub w przypadku, gdy zlecenie nie zawiera konieczności powrotu, do dostarczenia pacjenta do wskazanego miejsca. Transport pacjentów będzie zlecany w systemie całodobowym, wliczając w to soboty, niedziele i święta. Wykonawca zobowiązany będzie realizować transport sanitarny najkrótszą trasą, która zapewnia najkrótszy czas dojazdu. Pojazdy sanitarne, którymi dysponuje wykonawca muszą odpowiadać:

a) warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 2022) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

b) warunkom określonym w rozdziale 5 oddział 4 art. 53 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w rozumieniu której są samochodami uprzywilejowanymi;

c) wymaganiom określonym w ustawie o Działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190)

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca zatrudniania na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności dyspozytora.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wymagane przepisami prawa, stwierdzone polisą. Kopię opłaconej polisy należy dostarczyć w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195) i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie

Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: czas dojazdu / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: ilość posiadanych pojazdów / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Transport sanitarny bez opieki medycznej (skład karetki: kierowca)

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60130000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pacjenta bezpośrednio z oddziału lub innego miejsca wskazanego w zleceniu, przetransportowania pacjenta oraz doprowadzenia go do miejsca wskazanego w zleceniu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Transport sanitarny bez opieki medycznej (skład karetki: kierowca) maks. liczba km 15 000

Usługa transportowa będzie zamawiana z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zlecenia będą składane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem do godz. 14:30. W razie konieczności wykonania usługi transportu sanitarnego, której nie można było przewidzieć wcześniej, Zamawiający ma prawo całodobowo (wliczając w to także soboty, niedziele i święta) zlecić usługę. Dokumentem zlecenia transportu jest zlecenie na transport sanitarny. Czas i odległość zleconej usługi transportu sanitarnego liczone będą od chwili przyjazdu Wykonawcy do wskazanej w zleceniu lokalizacji Zamawiającego lub innego wskazanego miejsca do chwili powrotu pacjenta do miejsca wskazanego w zleceniu lub w przypadku, gdy zlecenie nie zawiera konieczności powrotu, do dostarczenia pacjenta do wskazanego miejsca. Transport pacjentów będzie zlecany w systemie całodobowym, wliczając w to soboty, niedziele i święta. Wykonawca zobowiązany będzie realizować transport sanitarny najkrótszą trasą, która zapewnia najkrótszy czas dojazdu. Pojazdy sanitarne, którymi dysponuje wykonawca muszą odpowiadać:

a) warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002 r. (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 2022) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

b) warunkom określonym w rozdziale 5 oddział 4 art. 53 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w rozumieniu której są samochodami uprzywilejowanymi;

c) wymaganiom określonym w ustawie o Działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190)

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca zatrudniania na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności dyspozytora.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wymagane przepisami prawa, stwierdzone polisą. Kopię opłaconej polisy należy dostarczyć w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195) i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie

Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: czas dojazdu / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: ilość posiadanych pojazdów / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— wykażą że będą dysponować przynajmniej dwoma pojazdami dla każdego z Pakietów (jeden Pakiet – co najmniej 2 samochody), sprawnymi technicznie, które posiadają ważne badania techniczne, wyposażone są w środki łączności bezprzewodowej, kompletny zestaw leków, aparaturę medyczną, w sygnalizację świetlno-dźwiękową dla pojazdów uprzywilejowanych używaną na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pojazdy winny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

— dysponuje osobą zdolną do wykonywania zamówienia, tj. dyspozytorem. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 1 osoby wykonującej czynności dyspozytora w trakcie realizacji zamówienia na świadczenie usług transportu sanitarnego

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35, POLSKA w pokoju E055 poprzez ich odszyfrowanie na Platformie SmartPZP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/uck Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy przesłać za pośrednictwem Platformy elektronicznej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/uck. Wykonawca celem złożenia oferty rejestruje się na Platformie pod adresem:https://portal.smartpzp.pl/uck klikając przycisk „Załóż konto”. Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany. Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/uck/elearning Zamawiający wymaga, złożenia oferty zawierającej dokumenty:

1) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ.

2) pełnomocnictwo w formie oryginału podpisanego przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza - w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy,

3) oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według załącznika nr 3a lub 3b do SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań zgodnie z pkt VI.5 SIWZ Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium - wadium wynosi:

Pakiet nr 1 – 8 067,00 PLN

Pakiet nr 2 – 15 139,00 PLN

Pakiet nr 3 – 6 750,00 PLN

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019