Dienstleistungen - 193609-2019

25/04/2019    S81    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2019/S 081-193609

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Krawczyk
E-mail: przetargi_warszawa@wody.gov.pl
Tel.: +48 225870360
Faks: +48 225870204

Adresy internetowe:

Główny adres: https://wodypolskie.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://warszawa.rzgw.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pgwwp-wa
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka wodna i utrzymanie wód

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie obiektów piętrzących i wód na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Numer referencyjny: WA.ROZ.281.10.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z obsługą i bieżącą konserwacją obiektów piętrzących (Część 4 i Część 7), konserwacją obiektów piętrzących (Część 1, Część 3 i Część 6), utrzymaniem rzeki i kanału (Część 2), utrzymaniem rzeki (Część 5) na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia zawierających szczegółową lokalizację, zakres i warunki wykonania zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Ciechanowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji obiektów piętrzących zlokalizowanych na trenie działania Nadzoru Wodnego w Ciechanowie. Zakres usług obejmuje konserwację obiektów piętrzących w ramach zadań:

a) utrzymanie obiektu piętrzącego na rzece Wkrze w km 119+750

b) utrzymanie obiektu piętrzącego na rzece Bieżance w km 2+453.

Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia zawierających szczegółową lokalizację, zakres i warunki wykonania zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 56 909.76 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Działdowie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Działdowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem rzeki i kanału zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Działdowie. Zakres usług obejmuje utrzymanie 35,726 km rzeki Wkry i 15,086 km Kanału Młyńskiego w ramach zadań:

a) utrzymanie rzeki Wkry od km 185+670 do km 221+396

b) utrzymanie Kanału Młyńskiego

Prace utrzymaniowe na Kanale Młyńskim będą wykonywane w ramach I konserwacji natomiast na rzece Wkrze będą wykonywane w ramach dwóch konserwacji. Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia zawierających szczegółową lokalizację, zakres i warunki wykonania zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji II konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 173 478.59 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Działdowie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Działdowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z konserwacja obiektów piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Działdowie. Zakres usług obejmuje konserwację obiektów piętrzących w ramach zadań:

a) utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Wkrze od km 185+670 do km 221+396

b) utrzymanie obiektów piętrzących na Kanale Brodowskim

c) utrzymanie obiektów piętrzących na Cieku J (Dopływ spod Petrykoz)

d) utrzymanie obiektów piętrzących na Kanale Młyńskim

e) utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Pierławce

f) utrzymanie obiektów piętrzących na Cieku L

Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia zawierających szczegółową lokalizację, zakres i warunki wykonania zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 129.63 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Mławie

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Mławie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z obsługą i bieżącą konserwacją obiektów piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Mławie.

Zakres usług obejmuje obsługę i bieżącą konserwację obiektów piętrzących w ramach zadań:

a) utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Mławce

b) utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Seracz

Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia zawierających szczegółową lokalizację, zakres i warunki wykonania zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji wykonawcy na każdorazowe wezwanie zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 624.27 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Wkry od km 235+947 do km 262+083

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Nidzicy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem 20,340 km rzeki Wkry zlokalizowanej na terenie działania Nadzoru Wodnego w Nidzicy.

Prace utrzymaniowe w korycie rzeki Wkry zostały podzielone na dwie konserwacje:

— I konserwacja na odcinku od km 239+060 do km 259+400

— II konserwacja na odcinku od km 239+060 do km 244+561

Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia zawierających szczegółową lokalizację, zakres i warunki wykonania zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji II konserwacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 231 384.48 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Nidzicy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja obiektów piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Nidzicy. Zakres usług obejmuje konserwację obiektów piętrzących w ramach zadań:

a) utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Wkrze w km 224+160 oraz w km 226+754

b) utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Wkrze od km 252+932 do km 256+116

c) utrzymanie jazu na rzece Szkotówce w km 4+305

Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia zawierających szczegółową lokalizację, zakres i warunki wykonania zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 51 104.82 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Żurominie

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Nadzoru Wodnego w Żurominie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z obsługą i bieżącą konserwacją obiektów piętrzących zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żurominie.

Zakres usług obejmuje obsługę i bieżącą konserwację obiektów piętrzących w ramach zadań:

a) utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Przylepnicy

b) utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Wkrze od km 126+705 do km 143+695

Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia zawierających szczegółową lokalizację, zakres i warunki wykonania zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji wykonawcy na każdorazowe wezwanie zamawiającego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 32 312.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Oceniając zdolność zawodową wykonawcy, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, zamawiający stawia warunek dotyczący doświadczenia w wykonywaniu podobnych usług. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej 1 usługi polegającej na obsłudze lub konserwacji lub utrzymaniu przynajmniej 2 szt. budowli piętrzących (jazy, zastawki itp.) lub utrzymaniu przynajmniej 2 km wód lub urządzeń wodnych polegających na koszeniu skarp, dna, odmuleniu itp.

Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, warunek udziału będzie spełniony, gdy wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 usługi polegającej na obsłudze lub konserwacji lub utrzymaniu przynajmniej 2 szt. budowli piętrzących (jazy, zastawki itp.) lub utrzymaniu przynajmniej 2 km wód lub urządzeń wodnych polegających na koszeniu skarp, dna, odmuleniu itp.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne Postanowienia Umowy zawiera wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, POLSKA, pokój nr 213

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

I kwartał 2020 roku

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w pkt 4.1.1 SIWZ, zgodnie z art. 22 ust. 1a i ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp; nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.2.

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Formularz ofertowy, zgodny z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ,

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), zgodnie z pkt 4.4 SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ),

c) dokument potwierdzający złożenie w innej formie niż pieniężna lub dowód wpłaty wadium w formie przelewu bankowego,

d) formularze cenowe,

e) zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach tych podmiotów,

f) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych lub dostępnych zamawiającemu (patrz pkt 5.6 SIWZ),

g) pełnomocnictwo, określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy).

4. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości określonej dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.

Wadium dla ofert częściowych ustala się w wysokości:

Część 1 – 1 500,00 PLN

Część 2 – 5 000,00 PLN

Część 3 – 500,00 PLN

Część 4 – 500,00 PLN

Część 5 – 6 000,00 PLN

Część 6 – 1 500,00 PLN

Część 7 – 500,00 PLN

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019