Dienstleistungen - 193616-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen im Gartenbau

2019/S 081-193616

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Urząd Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20
Warszawa
00-983
Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Mioduszewska
E-Mail: emioduszewska@targowek.waw.pl
NUTS-Code: PL91

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.targowek.waw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.targowek.waw.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Referenznummer der Bekanntmachung: P-21/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77300000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

2. Szczegółowy zakres usług będący przedmiotem zamówienia określają:

1) zestawienie usług, stanowiące załącznik nr 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ,

2) opis technologii wykonywania usług, stanowiący załącznik nr 5a, 5b, 5c i 5d do SIWZ,

3) wykaz skwerów i zieleńców, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 431 115.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
77313000
77312100
77314100
77342000
77211400
77211500
90511300
90512000
90513200
90620000
90630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91
Hauptort der Ausführung:

Teren dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

2. Szczegółowy zakres usług będący przedmiotem zamówienia określają:

1) zestawienie usług, stanowiące załącznik nr 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ,

2) opis technologii wykonywania usług, stanowiący załącznik nr 5a, 5b, 5c i 5d do SIWZ,

3) wykaz skwerów i zieleńców, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917) osób wykonujących czynności określone szczegółowo w zestawieniu usług, stanowiącym załącznik nr 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ, niezbędne do realizacji zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2) Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników.

13. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy usług, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

14. Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w stosunku

Do wartości zamówienia podstawowego określono na 20 %. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał środki finansowe w ramach przedsięwzięcia opisanego w postanowieniach SIWZ oraz w § 1 ust. 1 i 2 wzoru umowy. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach umowy podstawowej. Zamawiający przewiduje, że ceny jednostkowe usług wskazanych w wycenie usług mogą być wyższe maksymalnie do 20 % cen jednostkowych zamówienia podstawowego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Liczba dni jednokrotnego koszenia trawników z grabieniem / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 431 115.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 35
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają:

— aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy dokonanym na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.9.1996 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454) o kodzie minimum: 20.03.01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

— aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992) lub inne zezwolenia wymienione w przywołanej ustawie o odpadach wydane przez właściwy organ, w zakresie którego uwzględniono odpowiednie wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie minimum: 20.03.01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że:

— posiadają wiedzę i doświadczenie, wyrażające się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usługi lub usług w zakresie urządzania lub/i utrzymania zieleni o łącznej wartości brutto co najmniej 1 200 000,00 PLN. W przypadku zamówienia wykonywanego uznany zostanie zakres już należycie wykonany o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 PLN brutto;

— skierują do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie minimum średnie ogrodnicze lub leśne lub ze specjalnością tereny zieleni/architektura krajobrazu oraz minimum 5 lat doświadczenia przy utrzymaniu i urządzaniu zieleni, odpowiedzialnej za świadczenie usług.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) wykaz usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,

2) dowody, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane,

b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wskazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego,

3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z warunkiem określonym w dziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie ze wzorem umowy

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej http://aukcje.um.warszawa.pl 3. Zamawiający ustala wysokość postąpienia na 10 000,00 PLN brutto. 4. Kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto - 60 %.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. 321

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

4.2022 rok

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca sporządza ofertę poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na platformie zakupowej Zamawiającego i składa ją w postaci elektronicznej. Zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę został określony w dziale XII i XIII SIWZ.

2. Ponadto do oferty należy dołączyć:

1) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium jeśli wniesione jest w formie innej niż pieniężnej. Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać załączony do oferty na platformie zakupowej w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu (gwaranta).

Uwaga! Niezałączenie pliku lub załączenie do oferty pliku będącego skanem dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy.

2) Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, wypełniony zgodnie ze wskazówkami określonymi w ust. 8.

Załączany do oferty dokument JEDZ musi zostać złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwa) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5) Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ. Formularz musi być załączony do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę, wraz z oświadczeniem należy przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Ponadto, na wezwanie Zamawiającego ma dostarczyć - informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019