Dienstleistungen - 193617-2022

Submission deadline has been amended by:  272599-2022
12/04/2022    S72

Bulgarien-Sofia: Überwachung von Alarmanlagen

2022/S 072-193617

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MREZhOVI EKSPLOATATsIONEN RAYON - SOFIYa GRAD
Nationale Identifikationsnummer: 1752013040100
Postanschrift: bul. SIMEONOVSKO ShOSE No.156A
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1434
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Desislava Lachezarova Koleva-Ivanova
E-Mail: Desislava.Koleva@sfg.eso.bg
Telefon: +359 29691364
Fax: +359 29951337
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.eso.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/16025
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/190774
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/190774
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Охрана с технически средства и реакция с жива сила в обекти експлоатирани от ЕСО ЕАД и МЕР София град

Referenznummer der Bekanntmachung: МЕР-СФГ/2022/003
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79711000 Überwachung von Alarmanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на поръчка е охрана с техн. средства и реакция с жива сила на п/ст Камбаните, п/ст Княжево, п/ст Банкя, п/ст Бухово, п/ст Искър Индустрия, п/ст Военна Рампа п/ст Връбница, п/ст Красно село, п/ст Димитър Димитров, п/ст Хаджи Димитър, п/ст Модерно предградие, п/ст Курило, Админ сграда ИКПО и ЦЛЕМ в едно с ДРСТ. В съответствие с програмата на ЕСО за поетапно преминаване на всички п/ст на дистанц. управл. се предвижда през 2022 г. да се изградят видеонабл., СОТ в п/ст Красно село и п/ст Димитър Димитров, през 2023 г. в п/ст Хаджи Димитър, п/ст Модерно предградие, и през 2024 г. в п/ст Курило. Същите ще бъдат включени в договора за охрана от момента на провеждане на 72-часови проби на изградените системи за СОТ, ПИ и ВН.

Обектите се намират на територията на Столична община и се експлоатират от ЕСО ЕАД и МЕР София град.

Срок за изпълнение на поръчката – 30 (тридесет) месеца, но не по-късно от 12.11.2024 г., считано от датата на влизане на договора в сила.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 60 500.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

На територията на Столична община.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предмет на настоящата поръчка е охрана с технически средства и реакция с жива сила на п/ст „Камбаните“, п/ст „Княжево“, п/ст „Банкя“, п/ст „Бухово“, п/ст „Искър Индустрия“, п/ст „Военна Рампа“, п/ст „Връбница“, п/ст „Красно село“, п/ст „Димитър Димитров“, п/ст „Хаджи Димитър“, п/ст „Модерно предградие“, п/ст „Курило“, Административна сграда ИКПО и Централна лаборатория за енергетични масла (ЦЛЕМ) в едно с Група за диагностика и ремонт на силова трансформатори (ДРСТ). В съответствие с програмата на ЕСО за поетапно преминаване на всички п/ст на дистанционно управление се предвижда през 2022 г. да се изградят видеонаблюдение, сигнално-охранителна техника в п/ст „Красно село“ и п/ст „Димитър Димитров“, през 2023 г. в п/ст „Хаджи Димитър“, п/ст „Модерно предградие“, и през 2024 г. в п/ст „Курило“. Същите ще бъдат включени в договора за охрана от момента на провеждане на 72-часови проби на изградените системи за СОТ, ПИ и ВН и издаване на заповед за преминаване на съответната п/ст на телеуправление и освобождаване на дежурния персонал.

Обектите се намират на територията на Столична община и се експлоатират от Електроенергиен системен оператор ЕАД и Мрежови Експлоатационен Район (МЕР) София град.

Срок за изпълнение на поръчката – 30 (тридесет) месеца, но не по-късно от 12.11.2024 г., считано от датата на влизане на договора в сила - от датата, на която е съставен протокол за предаване на обектите от Възложителя на Изпълнителя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 60 500.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Участникът да притежава валидно удостоверение или лиценз, за извършване на частна охранителна дейност за територията на цялата страна и/или за територията гр. София.

Доказва се с представяне на заверено от участника копие на валидно удостоверение или лиценз, за извършване на дейности по охрана на имущество на физически или юридически лица за територията на цялата страна и/или за територията, на град София.

При промяна на обстоятелствата, свързани с валидността на удостоверението или лиценза за извършване на частна охранителна дейност съгласно ЗЧОД, изпълнителят е длъжен писмено да уведоми възложителя в рамките на 3 работни дни.

2. Участникът да разполага с разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за територията на цялата страна и/или за територията, на град София.

Доказва се с представяне на заверено от участника копие на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за територията на цялата страна и/или за територията, която се обхваща от областите включени в съответната обособена позиция и/или с договор за комуникационни услуги.

При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП в електронен формат. Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица(ако е приложимо), ако има такива.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

няма поставени критерии

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

няма поставени изисквания

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът да е изпълнил услуги, включващи дейности с предмет, идентичен или сходен* с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Доказва се с представянето на декларация, съдържаща списък на услугите, които са идентични или сходни* с предмета на поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите (оригинал по образец). Към списъка се прилагат доказателства за извършената услуга (заверено от участника копие). При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел в ЕЕДОП в електронен формат. Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица(ако е приложимо), ако има такива.

*Под услуга с предмет сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира: Охрана с технически средства /СОТ/ на сгради и/или обекти предназназначени за стопанска дейност.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът следва да е изпълнил за последните три години от датата на подаване на офертата най-малко една дейност с предмет, идентичен или сходен* с предмета на поръчката.

*Под услуга с предмет сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира: Охрана с технически средства /СОТ/ на сгради и/или обекти предназназначени за стопанска дейност.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията и обявлението за обществената поръчка относно лично състояние и критериите за подбор. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54 от ЗОП.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя на възложителя гаранция на изпълнение на договора в размер на 5 % от прогнозната стойност на съответната обособена позиция, в една от следните форми:

1. парична сума, внесена по банкова сметка на ЕСО ЕАД (посочена на https://app.eop.bg/buyer/2470, в меню „Публикувани документи“), или

2. банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, в съответствие с образеца на възложителя, част от документацията за участие, или

3. застраховка в полза на възложителя, със срок на валидност съгласно договора, както и документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е изцяло платена.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Възложителят заплаща със собствени средства на Изпълнителя и съгласно чл. 3 от проекта на договор от документацията за участие в процедурата.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е

неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена

поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от

удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи

съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/05/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/04/2022