Dienstleistungen - 193718-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Computer-Backup-Dienste

2019/S 081-193718

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Jastrzębie-Zdrój
al. J. Piłsudskiego 60
Jastrzębie-Zdrój
44-335
Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Kmita
Telefon: +48 324785319
E-Mail: gn@um.jastrzebie.pl
Fax: +48 324717070
NUTS-Code: PL227

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.jastrzebie.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK w ramach projektu CSJZ

Referenznummer der Bekanntmachung: G. 271.3.2.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72910000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i dostosowanie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego materiały zasobu zgromadzone w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jastrzębiu-Zdroju,do standardów prawnych wynikających z rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego oraz rejestru cen i wartości nieruchomości do standardów prawnych wynikających z rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które będą podlegały udostępnianiu w rezultacie projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego

I kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” (CSJZ), współfinansowanego ze środków EFRRPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 023 711.06 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72314000
72312100
79999100
72322000
72316000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227
Hauptort der Ausführung:

Jastrzębie-Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie polega na:

1) kwalifikacji analogowych materiałów zasobu zgromadzonych w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jastrzębiu-Zdroju do zaewidencjonowania w systemie PZGiK;

2) przetworzeniu do postaci elektronicznej (skanowaniu) analogowych materiałów zasobu, dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego oraz rejestru cen i wartości nieruchomości

A także innych dokumentów, które będą podlegały udostępnianiu w rezultacie projektu CSJZ;

3) zaewidencjonowaniu materiałów zasobu wraz z zasileniem dokumentami elektronicznymi dziedzinowego systemu PZGiK w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jastrzębiu-Zdroju,

W tym utworzenie lub zweryfikowanie i uzupełnienie metadanych;

4) zasileniu odpowiednich systemów dziedzinowych w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jastrzębiu-Zdroju dokumentami elektronicznymi uzasadniającymi wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, rejestru cen i wartości nieruchomości, a także innymi dokumentami, które będą podlegały udostępnianiu w rezultacie projektu CSJZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – warunki techniczne obejmuje Załącznik nr 7 do SIWZ.

Dodatkowe informacje:

1. Kryteria oceny ofert: Cena – 60 %; Kwalifikacje personelu – 30 %; Okres gwarancji – 10 %

2. Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia z dniem zawarcia umowy, zaś termin jego zakończenia nie może przekroczyć 12 miesięcy od zawarcia umowy, z uwzględnieniem uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy.

3. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu m.in. projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia, uwzględniającego kwartalne rozliczanie postępów w wykonaniu przedmiotu niniejszego zamówienia i zastrzeżenia pkt 5.3. OPZ, tj. że Wykonawca w okresie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy zrealizuje przedmiot zamówienia, na zasadach przyjętych w OPZ, w zakresie operatów technicznych z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, o których mowa w pkt 3.1.1.b)-c) OPZ, które zostaną wykorzystane w procesie modernizacji i dostosowania do standardów prawnych bazy EGiB oraz utworzenia baz BDOT500 i GESUT w projekcie CSJZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 295 100.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-RPSL.02.01.00-24-021B_17-004 - Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji (CSJZ), współfinansowanego ze środków EFRRPO W SL na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca:

1) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi, o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto każda, polegające na przetworzeniu do postaci elektronicznej materiałów zasobu oraz ich zaewidencjonowaniu w systemie PZGiK lub na dostosowaniu do obowiązujących standardów ewidencji materiałów zasobu w systemie PZGiK;

UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym Wykonawcą, należy wskazać, jaka część usług została wykonana stricte przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu.

2) skieruje do wykonania zamówienia osobę, która będzie kierowała pracami wyszczególnionymi w pkt 3.1. SIWZ, tj. Kierownika Zespołu, który posiada:

− wykształcenie wyższe geodezyjne lub

− wykształcenie wyższe informatyczne, geoinformatyczne lub równoważne,

− doświadczenie w kierowaniu (w roli kierownika projektu, kierownika zespołu lub równoważnej) realizacją co najmniej jednego zadania, polegającego na przetworzeniu do postaci elektronicznej materiałów zasobu oraz ich zaewidencjonowaniu w systemie PZGiK dla całego powiatu lub miasta na prawach powiatu lub na dostosowaniu do obowiązujących standardów ewidencji materiałów zasobu w systemie PZGiK dla całego powiatu lub miasta na prawach powiatu, zrealizowanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wyraźne wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP (dot. powyższych warunków udziału w postępowaniu):

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których [...] usługi zostały wykonane, zawierający informacje, o których mowa w pkt 8.2.1) SIWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ (Wykaz zadań wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat) wraz z dowodami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeśli z uzasadnionej przyczyny

O obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług [...] wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zawierający informacje, o których mowa w pkt 8.2.2) SIWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ (Wykaz osób, potwierdzający spełnienie warunku dotyczącego dysponowania zasobami zdolnymi do wykonania zadania).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem okoliczności zawartych w § 24 pkt. 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/06/2019
Ortszeit: 10:50
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/06/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, pok. 513A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wyraźne wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;

2) oświadczenie wymienione w pkt. 9.1. SIWZ (JEDZ), dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli Wykonawca polega na ich zdolnościach na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

3) pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem pkt. 10.7. SIWZ, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 8.4.2) SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego,

Z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

5) dowód wniesienia wadium.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100). Szczegółowe wymagania dot. wadium zostały opisane w pkt. 20 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień Publicznych. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/04/2019