Dienstleistungen - 193733-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Koleczkowo: Recycling von Siedlungsabfällen

2019/S 081-193733

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
„Eko Dolina” Sp. z o.o.
19168071300000
Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99
Koleczkowo
84-207
Polen
Kontaktstelle(n): Pracownik Działu Zamówień Publicznych
Telefon: +48 586725000
E-Mail: przetargi@ekodolina.pl
Fax: +48 586727474
NUTS-Code: PL633

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://ekodolina.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://ekodolina.pl/kategorie-przetargow/aktualne-przetargi/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

(14) Usługa przetwarz. odpadów oznaczonych w klasyfik. odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane subst. i przedm.) z mech. obróbki odpadów inne niż wym. w 19 12 11 – RDF balast luz

Referenznummer der Bekanntmachung: OZP-P/14/2019/RDF balast(luz)
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90514000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - na warunkach opisanych w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy – przetwarzania Odpadów sklasyfikowanych pod kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja odpadów balastowych o wartości energetycznej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, o średnicy 80-160 mm – odpad luzem, w ilości łącznej nie większej niż 17 000 Mg (+/- 20 Mg), przy czym Odpady te mogą zostać poddane wyłącznie procesowi odzysku R12, zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz.U.2018.992 z późn. zm.)/załączniku IA do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.6.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. UE L 190/1 z późn. zm.) - przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – odpady o wartości energetycznej (odpad luzem) w przewidywanej ilości 8 500 Mg (+/-) 10 Mg

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Eko Dolina Sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Odpad sklasyfikowany pod kodem odpadu 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiący frakcję odpadów balastowych o wartości energetycznej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, o średnicy 80-160 mm, odpad luzem, w ilości łącznej nie większej niż 8 500 Mg (+/- 10 Mg) dla każdej z części (różnice ilościowe mogą wynikać z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych cyklu przetwarzania odpadów oraz systemu wagowego, a także z warunków magazynowych).

2. Odbiór odpadu:

a) Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma pod rygorem nieważności] zamówieniami Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi faksem, określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru. Zamawiający będzie składać zamówienie opisane powyżej w sytuacji, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów - przedmiotu przekazania będzie wynosiła min. 16 ton do odebrania w jednym dniu.

b) Wykonawca będzie odbierał Odpady z terenu zakładu prowadzonego przez Zamawiającego w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo, POLSKA [Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - RIPOK] w dni robocze [poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] w godzinach w godzinach od 7:00 do 14:00.

c) Odbiór Odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.

d) Odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie pojazdami spełniającymi łącznie następujące warunki:

— waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton

— odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, długość pojazdu nie może przekroczyć 18 m.

— pojazd musi posiadać możliwość załadunku ‘od góry’,

e) Załadunek Odpadów na podstawione przez Wykonawcę pojazdy jest obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający zważy pojazd Wykonawcy przed załadunkiem oraz po załadowaniu na niego Odpadów na wadze samochodowej z dokładnością do 40 kg, zlokalizowanej na terenie RIPOK. Waga ta będzie wagą wiążącą dla rozliczeń między Stronami.

f) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki oraz uszkodzenia Odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów od chwili wydania w zakładzie Zamawiającego oraz w trakcie rozładunku, magazynowania Odpadów do czasu zakończenia wykonania usługi stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia, np. Przewoźników.

g) Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy tj. wskazanemu przez niego Przewoźnikowi, na Wykonawcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane Odpady, za należyte zgodne z prawem postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.

3. Opakowanie odpadu:

Zamawiający nie dokona opakowania przekazywanych odpadów tj. będą one załadowane na pojazdy Wykonawcy luzem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Frakcja o średnicy 80-160 mm z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – odpady o wartości energetycznej (odpad luzem) w przewidywanej ilości 8 500 Mg (+/-) 10 Mg

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Eko Dolina Sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Odpad sklasyfikowany pod kodem odpadu 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiący frakcję odpadów balastowych o wartości energetycznej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, o średnicy 80-160 mm, odpad luzem, w ilości łącznej nie większej niż 8 500 Mg (+/- 10 Mg) dla każdej z części (różnice ilościowe mogą wynikać z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych cyklu przetwarzania odpadów oraz systemu wagowego, a także z warunków magazynowych).

2. Odbiór odpadu:

a) Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma pod rygorem nieważności] zamówieniami Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi faksem, określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru. Zamawiający będzie składać zamówienie opisane powyżej w sytuacji, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów - przedmiotu przekazania będzie wynosiła min. 16 ton do odebrania w jednym dniu.

b) Wykonawca będzie odbierał Odpady z terenu zakładu prowadzonego przez Zamawiającego w Łężycach, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo, POLSKA [Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - RIPOK] w dni robocze [poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] w godzinach w godzinach od 7:00 do 14:00.

c) Odbiór Odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.

d) Odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie pojazdami spełniającymi łącznie następujące warunki:

— waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton

— odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, długość pojazdu nie może przekroczyć 18 m.

— pojazd musi posiadać możliwość załadunku ‘od góry’,

e) Załadunek Odpadów na podstawione przez Wykonawcę pojazdy jest obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający zważy pojazd Wykonawcy przed załadunkiem oraz po załadowaniu na niego Odpadów na wadze samochodowej z dokładnością do 40 kg, zlokalizowanej na terenie RIPOK. Waga ta będzie wagą wiążącą dla rozliczeń między Stronami.

f) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki oraz uszkodzenia Odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów od chwili wydania w zakładzie Zamawiającego oraz w trakcie rozładunku, magazynowania Odpadów do czasu zakończenia wykonania usługi stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia, np. Przewoźników.

g) Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy tj. wskazanemu przez niego Przewoźnikowi, na Wykonawcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane Odpady, za należyte zgodne z prawem postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.

3. Opakowanie odpadu:

Zamawiający nie dokona opakowania przekazywanych odpadów tj. będą one załadowane na pojazdy Wykonawcy luzem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 15
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:

a) decyzję administracyjną, pozwalającą na przetwarzanie Odpadów w procesie odzysku R12, tzn.:

— pozwolenie zintegrowane, jeżeli instalacja, gdzie będzie przeprowadzany proces odzysku R12 objęta jest obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem 1.7.2015 r. i zawiadomienie zawierające numer rejestrowy nadany po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa,

lub

— zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeżeli instalacja gdzie będzie przeprowadzany proces odzysku R12 nie jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem 1.7.2015 r.

i zawiadomienie zawierające numer rejestrowy nadany po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa,

Uwaga:

Wykonawca posiadający instalację poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien przedstawić kopię zezwolenia równoważnego decyzjom wymienionym w lit. a) powyżej wystawianego w kraju, w którym ta instalacja się znajduje.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:

Osobno dla części 1 lub części 2 zamówienia (gdy Wykonawca składa ofertę na jedną część zamówienia):

a) środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 700 000,00 PLN;

Łącznie dla części 1 i części 2 zamówienia (gdy Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia):

a) środki finansowe w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 400 000,00 PLN;

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie:

Osobno dla części 1 lub części 2 zamówienia (gdy Wykonawca składa ofertę na jedną część zamówienia):

a) co najmniej jedną usługę związaną z odbiorem, transportem i odzyskiem w procesie R12 odpadów o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w ilości minimum 5 000 Mg (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami).

Łącznie dla części 1 i części 2 zamówienia (gdy Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia):

a) co najmniej jedną usługę związaną z odbiorem, transportem i odzyskiem w procesie R12 odpadów o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w ilości minimum 10 000 Mg (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami).

Ponadto, Wykonawca musi:

1) dysponować aktywnym numerem faksowym wraz z urządzeniem oraz pocztą elektroniczną e-mail,

2) dysponować instalacją do przetwarzania odpadów w procesie odzysku R12,

3) dysponować pojazdami spełniającymi warunki do transportu Odpadów, tj.:

— waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren RIPOK nie może przekraczać 18 ton

— odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a długość pojazdu nie przekroczy 18 metrów

— pojazd musi posiadać możliwość załadunku ‘od góry’,

2. Wartości i dane ekonomiczne i finansowe przedstawione przez Wykonawcę mają potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego powyżej w niniejszym punkcie. Jeżeli Wykonawca przedstawi wartości i dane ekonomiczne w innej walucie niż PLN, wówczas Zamawiający dokona przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć wpływ na realizację zamówienia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 13:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 14:00
Ort:

„Eko Dolina” Sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, POLSKA.

Budynek administracyjny – w Dziale Zamówień Publicznych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Termin wykonania zamówienia

1) jeżeli przemieszczanie odpadów będzie miało charakter krajowy:

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. Umowa zostanie zawarta na czas określony tzn. zamówienia jednostkowe oraz odbiory Odpadów będą odbywały się w okresie czasu, w którym Wykonawcy zostaną przekazane Odpady w ilości wskazanej w ofercie Wykonawcy to jest w łącznej ilości 8 500,00 Mg (+/-) 10 Mg dla każdej z części, jednakże nie dłużej niż w okresie:

— 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,

— obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o których mowa w §5 ust. 11 umowy (załącznik nr 5)

W zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

2) jeżeli przemieszczanie odpadów będzie miało charakter międzynarodowy

Umowa obowiązuje od dnia podpisania niniejszej umowy oraz Kontraktu, przy czym Zamawiający dokona pierwszego zamówienia, nie wcześniej niż po otrzymaniu ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowę zawarto na czas określony tzn. zamówienia jednostkowe oraz odbiory Odpadów będą odbywały się w okresie czasu, w którym Wykonawcy zostaną przekazane Odpady w ilości wskazanej w ofercie Wykonawcy to jest w łącznej ilości 8 500,00 Mg (+/-) 10 Mg dla każdej z części, jednakże nie dłużej niż w okresie:

— 15 miesięcy od daty zawarcia umowy,

— 12 miesięcy od daty otrzymania ostatecznej decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, o której mowa powyżej,

— obowiązywania Kontraktu,

— obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o których mowa w §5 ust. 12 umowy (załącznik nr 5A),

— obowiązywania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie Odpadów,

W zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Ustala się wadium łącznie dla wszystkich partii: 50 000,00 PLN, słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych w tym dla każdej z części w wysokości:

Cz. 1) Frakcja z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – odpady o wartości energetycznej (odpad luzem) w przewidywanej ilości 8 500 Mg (+/-) 10 Mg – 25 000,00 PLN, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych

Cz. 2) Frakcja z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – odpady o wartości energetycznej (odpad luzem) w przewidywanej ilości 8 500 Mg (+/-) 10 Mg – 25 000,00 PLN, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Oferty, dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wykonawca wypełniając JEDZ może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniającej wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016.1579). a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

1. Wraz z ofertą każdy wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (patrz: zał. nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące tych podmiotów.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - należy odpowiednio wypełnić Część IV: Kryteria kwalifikacji tabelę A: Kompetencje w pkt 1) oraz pkt

2) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - należy odpowiednio wypełnić Część IV: Kryteria kwalifikacji tabelę B:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa w pkt 5) oraz pkt 6) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ;

c) zdolności technicznej lub zawodowej

— należy odpowiednio wypełnić Część IV: Kryteria kwalifikacji tabelę C: Zdolność techniczna i zawodowa w pkt 3) oraz 9) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ – należy podać jakimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi będzie posługiwał się Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, w tym instalacją do przetwarzania odpadów w procesie odzysku R12 wraz z jej dokładnym adresem.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia należy odpowiednio wypełnić:

a) Część III: Podstawy wykluczenia tabelę A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ;

b) Część III: Podstawy wykluczenia tabelę B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ;

c) Część III: Podstawy wykluczenia tabelę C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ;

d) Część III: Podstawy wykluczenia tabelę D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) kopię decyzji administracyjnych zezwalających na przetwarzanie Odpadów w procesie odzysku R12, tzn.:

— pozwolenie zintegrowane, jeżeli instalacja gdzie będzie przeprowadzany proces odzysku R12 objęta jest obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem 1.7.2015 r.,

i zawiadomienie zawierające numer rejestrowy nadany po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa, lub

— zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeżeli instalacja gdzie będzie przeprowadzany proces odzysku R12 nie jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego z dniem 1.7.2015 r. i zawiadomienie zawierające numer rejestrowy nadany po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa,

Uwaga:

Wykonawca posiadający instalację poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien przedstawić kopię zezwolenia równoważnego decyzjom wymienionym powyżej w pkt 1), wystawianego w kraju, w którym ta instalacja się znajduje.

b) dowody określające, czy usługi wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie 3 lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną);

c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:

— co najmniej 500 000,00 PLN lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN - jeżeli Wykonawca złożył ofertę na jedną część zamówienia (część 1 lub część 2);

— co najmniej 1 000 000,00 PLN lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN - jeżeli Wykonawca złożył ofertę na całość zamówienia (część 1 i część 2)

d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum:

— 700 000,00 PLN - jeżeli Wykonawca złożył ofertę na jedną część zamówienia (część 1 lub część 2);

— 1 400 000,00 PLN - jeżeli Wykonawca złożył ofertę na całość zamówienia (część 1 i część 2);

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4.5.2017 r. (sygn. C-387/14), gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem (konsorcjum), doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.

Ponadto:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub świadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W tym celu Wykonawca będzie mógł wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 3, który wypełni inny podmiot, z którego zasobów będzie korzystał Wykonawca.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - zgodnie z załącznikiem nr 3B do SIWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - zgodnie z załącznikiem nr 3B do SIWZ;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016.716) – zgodnie z załącznikiem nr 3B do SIWZ;

3) W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

a) kopii rejestracji Przewoźnika w zakresie przewozu towarów (w przypadku gdy w przemieszczanie zaangażowany jest więcej niż jeden przewoźnik – wymagana jest kopia rejestracji każdego z tych przewoźników. W przypadku gdy transport odpadów organizowany jest przez agencję spedycyjną - wymagana jest kopia rejestracji tej firmy oraz wszystkich przewoźników) – dotyczy przypadku, gdy usługa będzie wykonywana poza terytorium Polski.

b) wykazu przewidywanych środków transportu sporządzonego przy użyciu skrótów wyszczególnionych w wykazie skrótów i kodów (załącznik IA do rozporządzenia (WE)1013/2006) – dotyczy przypadku, gdy usługa będzie wykonywana poza terytorium Polski.

c) kopię pozwolenia wydanego zgodnie z art. 4 i 5 Dyrektywy (wymagane, jeśli instalacja odzysku/unieszkodliwiania jest ujęta w załączniku I, kategoria 5 do Dyrektywy) – dotyczy przypadku, gdy usługa będzie wykonywana poza terytorium Polski.

d) dla instalacji wybudowanych/zamontowanych przed 2019 r.:

(i) fotografii przedstawiających istniejące instalacje do przetwarzania odpadów w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, którymi będzie dysponował Wykonawca (zgodnie z zał. nr 2) przy realizacji umowy zawartej na podstawie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

(ii) zbiorczego zestawienia danych za rok 2018 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8.12.2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U. 2010.249.1674) potwierdzającego odzysk odpadu w procesie R12 przez instalację, którą będzie dysponował Wykonawca w trakcie realizacji umowy lub równoważnego dokumentu wystawionego przez upoważnioną instytucję w kraju, w którym Wykonawca lub osoby trzecie z poza terytorium RP posiadają instalację do przetwarzania odpadów w procesie odzysku/unieszkodliwiania

i/lub (zgodnie z wyborem Wykonawcy)

(iii) pozwolenia na użytkowanie (o którym mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. prawo Budowlane – t.j. Dz.U. 2018.1202 ze zm.) instalacji do przetwarzania odpadów w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, którymi będzie dysponował Wykonawca przy realizacji umowy zawartej na podstawie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub równoważnego dokumentu wystawionego przez upoważnioną instytucję w kraju, w którym Wykonawca lub osoby trzecie z poza terytorium RP posiadają instalację do przetwarzania odpadów w procesie odzysku/ unieszkodliwiania.

e) dla instalacji wybudowanych/zamontowanych po 1.1.2019 r.:

(i) fotografii przedstawiających istniejące instalacje do przetwarzania odpadów w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, którymi będzie dysponował Wykonawca przy realizacji umowy zawartej na podstawie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

(ii) Karty Ewidencji Odpadu, potwierdzające przetwarzanie przedmiotu zamówienia tj. wykazujące proces R12 dla odpadu o kodzie 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 lub równoważnego dokumentu wystawionego przez upoważnioną instytucję w kraju, w którym Wykonawca lub osoby trzecie z poza terytorium RP posiadają instalację do przetwarzania odpadów w procesie odzysku/unieszkodliwiania; Karty Ewidencji Odpadu muszą być sporządzone zgodnie z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014.1973);

Wykonawca w przypadku rozpoczęcia przetwarzania odpadów w instalacji w roku 2019, zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów w postaci Kart Ewidencji Odpadu za cały okres przetwarzania przedmiotu zamówienia w tym roku.

i/lub (zgodnie z wyborem Wykonawcy)

(iii) pozwolenia na użytkowanie (o którym mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane – t.j. Dz.U. 2018.1202 ze zm.) instalacji do przetwarzania odpadów w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, którymi będzie dysponował Wykonawca (zgodnie z zał. nr 2) przy realizacji umowy zawartej na podstawie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub równoważnego dokumentu wystawionego przez upoważnioną instytucję w kraju, w którym Wykonawca lub osoby trzecie z poza terytorium RP posiadają instalację do przetwarzania odpadów w procesie odzysku/ unieszkodliwiania.

Ponadto:

— Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (zgodnie z zał. nr 3A do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2018.798). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

— Zamawiający zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dla potwierdzenia spełnienia braku podstaw do wykluczeniaskorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych.

— Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, tj.:

—— wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dn. 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dn. 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344);

—— wykonawcy który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

—— wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1-4 co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

—— który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

5. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę, elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

6. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8).

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

11. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. VIII. ust. 1, lit. b.-c., polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX. ust. 4 pkt 2 lit. a)-g).

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów o których mowa w rozdz. IX.ust.4 oraz ust. 14, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2017.570) Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

13. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

14. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 4, które pozostają w dyspozycji Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

15. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 4 pkt 2):

1) w zakresie dokumentów wskazanych w lit. d) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) w zakresie dokumentów wskazanych w lit. a) - c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) oraz pkt 2) lit. a) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) lit. b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

16. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.15, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wymienione w rozdz. IX ust. 15 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

18. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp.

20. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków:

Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia na dzień składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018.1986).

21. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (tzn. przed ogłoszeniem informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej) zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający, przewiduje możliwość, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986).(Dział VI art. 179 ÷ 198g Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018.1986).

1. Odwołanie.

1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązanych na podstawie Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018.1986).

1.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

1.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

1.5 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

1.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

1.7 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1.5 oraz 1.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się:

— w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019