Dienstleistungen - 193774-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Delft: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2019/S 081-193774

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hoogheemraadschap van Delfland
311875200
Phoenixstraat 32
Delft
2611 EL
Nederland
Contactpersoon: Eline Kevenaar
Telefoon: +316 51000314
E-mail: inhuurdeskdelfland@hetnic.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hhdelfland.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=116725

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur programmasecretaris

Referentienummer: 116725
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Inhuur programmasecretaris

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 97.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Delft

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Inhuur programmasecretaris

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst vangt aan met ingang van 25-3-2019 voor 16 uur per week. De looptijd van de overeenkomst bedraagt circa negen (9) maanden. Daarna kan Delfland de duur van de overeenkomst maximaal twee (2) keer verlengd worden met zes (6) tot twaalf (12) maanden, voor acht (8) tot zestien (16) uur per week.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Inhuur programmasecretaris

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HeadFirst BV
34091804
Hoofddorp
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 97.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Arrondissement Den Haag
Den Haag
Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019