Dienstleistungen - 193785-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Reisedienste

2019/S 081-193785

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Institut za literatura kam Balgarska akademiya na naukite (IL — BAN)
000665509
bul. „Shipchenski prohod“ No. 52, bl. 17, etazh 7
Sofiya
1113
Bulgarien
Kontaktstelle(n): dots. d-r Elka Traykova — direktor na Institut za literatura — BAN
Telefon: +359 29717056
E-Mail: director@ilit.bas.bg
Fax: +359 29717056
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://ilit.bas.bg/bg/

Adresse des Beschafferprofils: http://ilit.bas.bg/bg/profil-na-kupuvacha.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: научна дейност

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63515000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН.

Почти всички пътувания се предвижда да бъдат до страни от Европа.

Прогнозно количество самолетни билети, които се предвижда да се закупят по поръчката: 45—75 билета за срок от 36 месеца.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 55 000.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63515000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

Място на доставка на самолетните билети: сградата на възложителя в гр. София, получав. от офиса на изпълнителя в гр. София или самол. билети могат да бъдат изпращани на посочена от възложителя ел. поща.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН.

Почти всички пътувания се предвижда да бъдат до страни от Европа.

Прогнозно количество самолетни билети, които се предвижда да се закупят по поръчката: 45—75 билета за срок от 36 месеца.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят включва опция за удължаване срока на договора с до 24 месеца. Така общият срок за изпълнение на поръчката може да бъде до 60 месеца.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Част от билетите ще се финансират по програма ERA NET RUS Plus към Фонд научни изследвания (МОН), проект „Южните и източните славяни: многообразие и взаимодействие на писмените култури ХІ-ХХІ век“.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 235-537423
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 07 / 25.03.2019 г.
Bezeichnung des Auftrags:

Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Атлас Травелс“ ЕООД
130026450
бул. „Симеоновско шосе“ № 276
София
1434
Bulgarien
Telefon: +359 29819993
E-Mail: admin@atlas-travels.net
Fax: +359 24233405
NUTS-Code: BG411
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 90 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 55 000.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Посочената по-горе в т. II.1.7) и в т. V.2.4) стойност на обществената поръчка от 55 000 BGN без ДДС представлява прогнозна стойност за изпълнение на обществената поръчка за срок от 36 месеца. За срок от 36 + 24 месеца прогнозната стойност на поръчката е 90 000 BGN без ДДС, посочена в т. V.2.4). Тези стойности не са нито минимални, нито максимални и по време на изпълнение на договора могат както да не бъдат достигнати, така и да бъдат надвишени.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се обжалва в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

2. Ред за подаване на жалби — съгласно глава 27 от ЗОП.

3. На обжалване по реда на глава 27 от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалбата по чл. 196, ал. 5 ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

4. В случаите по т. 1, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки (РОП) и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

5. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по т. 1.

6. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019