Dienstleistungen - 193824-2019

25/04/2019    S81    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Пловдив: Комплексни инженерни услуги

2019/S 081-193824

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Инсинератор Пловдив“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204844504
Пощенски адрес: пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Дончо Кацарев
Електронна поща: insineratorplovdiv@gmail.com
Телефон: +359 88950-6666
Факс: +359 88950-6666

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.insinerator-plovdiv.com

Адрес на профила на купувача: http://www.insinerator-plovdiv.com/?q=page&idd=index

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: управление на отпадъци

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Управление на проекта и упражняване на строителен надзор като консултант по смисъла на ЗУТ и инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти

II.1.2)Основен CPV код
71340000 Комплексни инженерни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Оценка на състоянието на изпълненото строителство и на доставеното технологично оборудване; изготвяне на документации за обществени поръчки по реда на ЗОП за изпълнение на дейностите по проекта; строителен надзор по време на строителството; изпълняване на функциите на инженер по ФИДИК (Червена книга), оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционни проекти, изготвени при условията на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, координатор по безопасност и здраве; контрол върху кадастралното заснемане на строежа, изготвяне на документация за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР; изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт за строежа; управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежа и по отстраняване на дефекти в срока за съобщаване на дефекти и в гаранционните срокове на строежа.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 487 973.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

УПИ ХХІV-656 „За производствени дейности и комунално обслужване“, кв. 9 — нов по плана на ЮИЗ — V част гр. Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В изпълнение на настоящата обществена поръчка изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на възложителя, следните дейности:

— оценка на състоянието на изпълненото строителство и на доставеното технологично оборудване и определяне на необходимите работи за доизграждането и въвеждането в експлоатация на строежа,

— изготвяне на документации за обществени поръчки по реда на ЗОП за изпълнение на дейностите, необходими за реализацията на проекта, и предоставяне на консултантски услуги и експертна помощ на възложителя при провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки,

— упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и другите относими нормативни документи,

— изпълняване на функциите на инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от възложителя (Червена книга), в съответствие със съдържанието на общите и специфичните условия на договорите за строителство и за доставка и монтаж на технологичното оборудване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Предложение за изпълнение на поръчката / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 129-294334
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 01
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Микс Инженер Консулт Пловдив“ ООД
Национален регистрационен номер: 200449564
Пощенски адрес: ул. „Капитан Райчо“ № 56, ет. 5, оф. 15
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Електронна поща: mix.group@mail.bg
Телефон: +359 32-275030
Факс: +359 32-275030

Интернет адрес: https://mixgroupbg.com

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 500 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 487 973.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019