Dienstleistungen - 194064-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Polen-Lesznowola: Hausmüllbeseitigung

2019/S 081-194064

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Lesznowola
PL
ul. Gminna 60
Lesznowola
05-506
Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Dziubak-Wysokiński
Telefon: +48 227579340
E-Mail: rzp@lesznowola.pl
Fax: +48 227579270
NUTS-Code: PL912

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lesznowola.eobip.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola

Referenznummer der Bekanntmachung: RZP.271.5.04.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000
90533000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL912
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Lesznowola

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk, recykling lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz koszy ulicznych, przystankowych i znajdujących się na placach zabaw i terenach obiektów sportowo-rekreacyjnych – w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola oraz innymi przepisami prawa miejscowego.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do odebrania każdej ilości odpadów komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ, który określa przedmiot zamówienia.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 02/01/2018
Ende: 31/12/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 242-503595

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: RZP.271.5.04.2017
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
12/12/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
PL
ul. Techniczna 6
Piaseczno
05-500
Polen
Telefon: +48 227371770
Fax: +48 227371770
NUTS-Code: PL9

Internet-Adresse: http://pukpiaseczno.pl/

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 15 683 181.12 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
90513100
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000
90533000
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL912
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Lesznowola

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z koszy ulicznych, przystankowych i znajdujących się na placach zabaw i obiektach sportowo-rekreacyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk, recykling lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz koszy ulicznych, przystankowych i znajdujących się na placach zabaw i terenach obiektów sportowo rekreacyjnych - w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola oraz innymi przepisami prawa miejscowego.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do odebrania każdej ilości odpadów komunalnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 02/01/2018
Ende: 31/07/2019
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 9 171 418.06 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
PL
ul. Techniczna 6
Piaseczno
05-500
Polen
Telefon: +48 227371770
E-Mail: pukpiaseczno@post.pl
Fax: +48 227371770
NUTS-Code: PL9

Internet-Adresse: http://pukpiaseczno.pl/

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Strony działając na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stwierdzając, że konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć a polegającymi na nieprzewidywalnym wcześniej znacznym wzroście kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, o czym mowa jest w pismach Wykonawcy z dnia 20.12.2018 roku i 18.3.2019 roku oraz działając na podstawie postanowień § 14 ust. 1 pkt 4 łączącej Strony umowy, a także mając na uwadze wniosek Wykonawcy zawarty w jego piśmie z dnia 18.3.2019 roku oraz czynności podejmowane w jego następstwie, Strony kierując się interesem publicznym, po przeprowadzeniu negocjacji, zgodnie postanowiły co następuje:

1. § 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem umowy w terminie: od dnia 2.1.2018 r. do dnia 31.7.2019 r.

2. § 8 ust. 1 i 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy nie przekroczy kwoty:

— netto (bez podatku VAT) w PLN: 9 171 418,06

(słownie złotych: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych 6/100),

— podatek VAT: 8 %

— wartość podatku VAT w PLN: 733 713,44

— brutto (łącznie z podatkiem VAT) w PLN: 9 905 131,50

(słownie złotych: dziewięć milionów dziewięćset pięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 50/100).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za jeden miesiąc świadczenia usługi wynosi:

— netto (bez podatku VAT) w PLN: 648 148,15

(słownie złotych: sześćset czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 15/100)

— podatek VAT: 8 %

— wartość podatku VAT w PLN: 51 851,85

— brutto (łącznie z podatkiem VAT) w PLN: 700 000,00

(słownie złotych: siedemset tysięcy złotych 00/100).

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Strony działając na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych stwierdzając, że konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć a polegającymi na nieprzewidywalnym wcześniej znacznym wzroście kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, o czym mowa jest w pismach Wykonawcy z dnia 20.12.2018 roku i 18.3.2019 roku oraz działając na podstawie postanowień § 14 ust. 1 pkt 4 łączącej Strony umowy, a także mając na uwadze wniosek Wykonawcy zawarty w jego piśmie z dnia 18.3.2019 roku oraz czynności podejmowane w jego następstwie, Strony kierując się interesem publicznym, po przeprowadzeniu negocjacji, postanowiły o zmianie umowy.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 16 036 514.40 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 9 171 418.06 PLN