Dienstleistungen - 194066-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Event-Organisation

2019/S 081-194066

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Tsentar za razvitie na choveshkite resursi
130047747
ul. „Graf Ignatiev“ No. 15, et. 4
Sofiya
1000
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Vasya Likova-Arsenova
Telefon: +359 29155010
E-Mail: hrdc@hrdc.bg
Fax: +359 29155049
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://hrdc.bg/bg

Adresse des Beschafferprofils: http://hrdc.bg/category/обществени-поръчки/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://hrdc.bg/category/обществени-поръчки/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Организиране и провеждане на събития (конференции, обучения, семинари и други) на територията на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на ЦРЧР

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79952000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка за провеждане на събития, свързани с изпълнението на дейностите на Център за развитие на човешките ресурси по програма „Еразъм+“, програма „Европейски корпус за солидарност“ и съпътстващите дейности. Събитията ще се провеждат на територията на страната и могат да бъдат в различен формат — конференции, обучения, семинари, обмяна на добри практики, информационни дни, конгреси, кръгли маси, работни срещи, заседания и др. Логистиката и организационно-техническата подготовка включват осигуряване на транспорт (с изключение на въздушен); хотелско настаняване; зали; техническо оборудване; озвучаване; регистрация на участниците; осигуряване/разпределяне на материали; осигуряване на хранене и кафе паузи; уеб стрийминг; изготвяне на видео- или звукозапис от събитието на електронен носител; изготвяне на снимков материал от събитието и други сходни съпътстващи дейности.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 967 506.54 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG
Hauptort der Ausführung:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка за провеждане на събития, свързани с изпълнението на дейностите на Център за развитие на човешките ресурси по програма „Еразъм+“, програма „Европейски корпус за солидарност“ и съпътстващите дейности. Събитията ще се провеждат на територията на страната и могат да бъдат в различен формат — конференции, обучения, семинари, обмяна на добри практики, информационни дни, конгреси, кръгли маси, работни срещи, заседания и др. Логистиката и организационно-техническата подготовка включват осигуряване на транспорт (с изключение на въздушен); хотелско настаняване; зали; техническо оборудване; озвучаване; регистрация на участниците; осигуряване/разпределяне на материали; осигуряване на хранене и кафе паузи; уеб стрийминг; изготвяне на видео- или звукозапис от събитието на електронен носител; изготвяне на снимков материал от събитието и други сходни съпътстващи дейности.

II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 967 506.54 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 24
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Обществената поръчка е финансирана със средства по Програма ЕРАЗЪМ+, Програма ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ и съпътстващите дейности.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Възложителят е определил по отношение на участниците в процедурата критерии за подбор съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП.

Годност (правоспособност) за упражняване на определена професия в съответствие с чл. 60, ал. 1 от ЗОП.

Икономическо и финансово състояния на участниците в съответствие с чл. 61, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП.

Технически и професионални способности на участниците в съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“, т. 5 и т. 10 от ЗОП...

Продължава в раздел VI.3).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от прогнозната стойност на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:

— парична сума, внесена по сметка на възложителя: банка ДСК, BIC: STSABGSF, IBAN: BG15STSA 9300 3396 2870 10.

— банкова гаранция със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на договора то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за обществената поръчка. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения в документацията.

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Критерият за възлагане на поръчката е съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП — оптимално съотношение качество/цена. Класирането на офертите се извършва съгласно комплексната оценка на всяка от тях, получена по следната формула: КО=ОАРх10 % + ОЦх90 %, където:

КО е комплексна оценка с максимален брой точки 100.

ОАР е показател „Оценка на административния разход“ с относителна тежест в крайната оценка 10 %.

ОЦ е показател „Обща цена“ с относителна тежест в крайната оценка 90 %.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 27/05/2019
Ortszeit: 17:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продължение от раздел III.1.4): Критериите за подбор са посочени в част III от документацията за участие на обществената поръчка. При подаване на офертата участниците посочват информацията относно критериите за подбор в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор”. В съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

Отварянето на офертите ще се осъществи на 28.5.2019 г. от 11:30 часа в сградата на Център за развитие на човешките ресурси с адрес гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 4. На отварянето на офертите могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019