Bauleistung - 194093-2019

25/04/2019    S81

România-Târgu Jiu: Lucrări de instalare electrică de echipament de filtrare

2019/S 081-194093

Anunț de participare – utilități

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 30267310
Adresă: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5
Localitate: Târgu Jiu
Cod NUTS: RO412 Gorj
Cod poștal: 210140
Țară: România
Persoană de contact: Dan Istrate
E-mail: dan.istrate@ceoltenia.ro
Telefon: +40 372819789
Fax: +40 253223248
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ceoltenia.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectare, furnizare, montare și punere in funcțiune instalaţie de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 30267310-2019-458.1
II.1.2)Cod CPV principal
45317400 Lucrări de instalare electrică de echipament de filtrare
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

„Proiectare, furnizare, montare si punere in functiune instalaţie de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare si control al arderii in cazan in vederea optimizarii, deplin functionale, independente si integrate cu instalatiile termocentralei" pentru:

(a) Lotul 1: Instalaţie de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupurile energetice nr. 3 si 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari,

(b) Lotul 2: Instalaţie de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupurile energetice nr. 3 si 4 de la Sucursala Electrocentrale Turceni, conform cerintelor tehnice din caietul de sarcini nr. ST 67/15.2.2019.

Nota.

În masura în care solicitarile de clarificari/informatii suplimentare vor fi adresate cu 17 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta va raspunde tuturor acestor solicitarile de clarificari/informatii suplimentare, o [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 45 207 820.68 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

(a) Atribuirea procedurii de achizitie se face pentru fiecare lot in parte, prin semnarea unui contract sectorial de lucrari,

(b) Contractul sectorial de lucrari se va incheia pentru fiecare lot in parte, chiar daca acelasi ofertant va castiga ambele loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Instalaţie de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupurile energetice nr. 3 si 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45317400 Lucrări de instalare electrică de echipament de filtrare
42164000 Instalaţii auxiliare pentru boilere
71321000 Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru construcţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Sucursala Electrocentrale Rovinari.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Proiectare, furnizare, montare si punere in functiune instalaţie de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare si control al arderii in cazan in vederea optimizarii, deplin functionale, independente si integrate cu instalatiile termocentralei'' pentru:

(a) Lotul 1: Instalaţie de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupurile energetice nr. 3 si 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari, conform cerintelor tehnice din caietul de sarcini nr. ST 67/15.2.2019.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Subcriteriul 2.1: Denumire subcriteriu 2.1: Consumul de reactiv (uree solida) [kg/oră] (estimat a se consuma pentru reducerea emisiilor de NOx sub valoarea de 200 mg/N [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 379 149.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Instalaţie de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupurile energetice nr. 3 si 4 de la Sucursala Electrocentrale Turceni

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45317400 Lucrări de instalare electrică de echipament de filtrare
42164000 Instalaţii auxiliare pentru boilere
71321000 Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru construcţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Sucursala Electrocentrale Turceni.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Proiectare, furnizare, montare si punere in functiune instalaţie de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare si control al arderii in cazan in vederea optimizarii, deplin functionale, independente si integrate cu instalatiile termocentralei'' pentru:

(b) Lotul 2: Instalaţie de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupurile energetice nr. 3 si 4 de la Sucursala Electrocentrale Turceni, conform cerintelor tehnice din caietul de sarcini nr. ST 67/15.2.2019.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Subcriteriul 2.1: Denumire subcriteriu 2.1: Consumul de reactiv (uree solida) [kg/oră] (estimat a se consuma pentru reducerea emisiilor de NOx sub valoarea de 200 mg/N [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 23 828 671.28 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Criteriul nr. 1.

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire: ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.

Nota. Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016].

Criteriul nr. 2.

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire: ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) cu informatiile aferente situatiei lui.

Nota. Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016].

Criteriul nr. 3.

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire: ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.

Note.

(a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016],

(b) Documentele justificative, prin care ofertantii pot indeplini cerintele 1, 2 si 3 sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:

(b.1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii,

(b.1.1) Certificatul de atestare fiscala (prin care se demonstreaza lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul de stat),

(b.1.2) Certificatul fiscal cu privire la impozitele si taxele locale (prin care se demonstreaza lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local);

(b.2) Certificate de cazier fiscal/judiciar,

(b.2.1) Certificat de cazier fiscal pentru ofertant,

(b.2.2) Certificat de cazier judiciar pentru ofertant,

(b.2.3) Certificat/e de cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(b.3) Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice,

(c) Entitatea contractantă va accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 2. Cifra de afaceri anuala generala. Ofertantul trebuie sa aiba o cifră de afaceri anuală de minim:

(a) Lot 1: 20 000 000,00 RON,

(b) Lot 2: 20 000 000,00 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator) va completa in DUAE inform afer sit lui. Nota: a) Docum justif actualiz care demon indeplin celor complet in DUAE urm a fi prez, la solicit EC, doar de OE clasat pe primul loc in urma aplic criter de atrib ofertelor admisibile (art 205, alin (2) L 99/2016); b.1) tert sustin, asociat si subcontractant - se va solicita tuturor OE, ca odata cu depun DUAE sa prez angajam tert sustin (impreuna cu docum anexe la angajam, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea), acord de asociere si acord de subcontract; b.2) Docum justif care prob cele asum in angajamente/acorduri vor fi prez, la solicit EC, doar de OE clasat pe primul loc in urma aplic crit de atrib ofertelor admisibile. c) Docum justif, prin care OE pot indeplini cerinta sunt urm, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: c.1.) cele mentionla art 190, alin (1) din L 99/2016, sau alte docum suport ca altenativa la declaratia in cauza. Inform cuprinse in declaratie sau docum suport trebuie sa fie reale si actuale la mom prezentarii; c.2.) pers fizice/juridice straine, vor depune docum echivalente, emise in conform cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Docum vor fi prez în traducere autorizata in limba romana, inform cuprinse in docum echival trebuie sa fie reale si actuale la mom prezentarii. d) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. e) Pentru tert sustin, asociat si subcontractant se solicita depunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajament ferm al tert sustin din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acord de subcontractare si/sau a acord de asociere.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 2. Proportia de subcontractare. Ofertantul trebuie sa precizeze, daca este cazul, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze.

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa fi executat si dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani, lucrari similare celor care fac obiectul achizitiei, in valoare cumulata de cel putin:

(a) Lot 1: 20 000 000,00 RON,

(b) Lot 2: 20 000 000,00 RON, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Note.

(a) Prin „lucrari executate si duse la bun sfarsit" se intelege:

(a.1) Lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie, intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului sau (a.2) Lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor sau

(a.3) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala,

(b) Prin „lucrari similare" se intelege lucrari care au fost realizate pentru cazane energetice cu ardere pulverizata a lignitului, cu puteri mai mari de 300 MWt, incadrate conform „Deciziei de punere in aplicare (UE) 2017/1442 a Comisiei din 31.7.2017 de stabilire a concluziilor privind cela mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului". Lucrarile realizate trebuie sa fie lucrari ce au impus proiectarea si executia,

(c) Perioada de referință, respectiv ultimii 5 ani, va fi întotdeauna calculată în sens invers, pornind de la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea ofertei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul (inclusiv fiecare subcontractant, daca este cazul) va completa in Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) informatiile aferente situatiei lui.

Note.

(a) Documentele justificative actualizate care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016],

(b) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru fiecare asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila,

(c) Pentru tertul sustinator, asociatul si subcontractantul (daca este cazul) se solicita depunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.

Ofertantul (inclusiv fiecare asociat/tert sustinator, daca este cazul) va completa in DUAE inform afer situatiei lui. Nota: a) Doc justif actualiz care demon indeplin DUAE urm a fi prez, la solicit EC, doar de OE clasat pe primul loc in urma aplic crit de atrib ofertelor admisibile (art 205, alin (2) L99/2016). b) in DUAE treb preciz: nr şi data contract, beneficiar şi date de contact, data şi nr docum de recepţie, ponderea şi/sau activ pt care a fost responsabil, împreună cu val acestora, fără T.V.A; c) pt tert sustin, asociat si subcontractant - se solicita OE, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajam tert sustin (impreuna cu docum anexe la angajament, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea), acord de asociere si acordde subcontract; d) Docum justif actualiz, prin care OE clasat pe primul loc poate indeplini cerinta sunt urm, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: d.1) copii ale unor parti relevante ale contractului/or pe care le-a/u indeplinit; d.2) certif de predare-primire; d.3) recomandari; d.4) PV de receptie; d.5) certificari de buna executie; d.6) certif constatatoare, sau alte docum suport ca altenativa la cele enumerate mai sus; e) pers fizice/juridice straine, vor depune docum echival emise in conform cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Docum vor fi prez în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in docum echival trebuie sa fie reale si actuale la mom prezentarii. f) pt contracte intocm in alta moneda, se va lua in consider curs mediu anual lei/valuta com de BNR: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. g) nedepunerea DUAE odata cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. h) pt tert sustin, asociat si subcontractant se solicita depun odata cu oferta, a DUAE, a angajament ferm al tert sustin din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acord de subcontractare si/sau a acordul de asociere.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

1) Garantia de participare:

(a) Lot 1: 213 000,00 RON,

(b) Lot 2: 238 000,00 RON;

2) Modul de constituire: conform art. 42 alin. (1) + (4) din HG nr. 394/2016.

Note.

(a) Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor [conform art. 42. alin. (7) HG nr. 394/2016],

(b) Comisia de evaluare va solicita clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă [conform art. 138 alin. (3) HG nr. 394/2016],

(c) In cazul constituirii printr-un instrument de garantare:

(c.1) Trebuie emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii,

(c.2) Se transmite în SICAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora limită de depunere a ofertelor şi trebuie să prevadă că plata garantiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate,

(d) Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila,

(e) Garantia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentatia de atribuire,

(f) Garantia de participare emisa in alta limba decat limba romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana,

(g) Cont lei: RO59RZBR0000060014652248, deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Târgu Jiu,

(h) Cont euro: RO68BACX0000000192851001, deschis la Unicredit Bank, Sucursala Târgu Jiu, cod SWIFT BACXROBUXXX;

3) Perioada de valabilitate: va fi de cel putin 120 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor [conform art. 41 alin. (3) lit. b) HG nr. 394/2016];

4) Retinerea: conform art. 43 din HG nr. 394/2016;

5) Eliberarea: conform art. 44 din HG nr. 394/2016.

1) Valoarea garantiei de buna executie a contractului sectorial este de 10 % din pretul contractului sectorial subsecvent ce urmeaza a fi prestat, fara T.V.A.

Note.

(a) În cazul asocierii, garantia de buna executie va fi constituita in numele asociatiei si se va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori,

(b) În cazul în care pe parcursul executarii contractului sectorial se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie, în corelatie cu noua valoare a contactului respectiv [art. 45 alin. (5) lit. b) din Hotarârea nr. 394/2016];

2) Perioada de valabilitate: in functie de clauzele contractuale;

3) Termenul de constituire: în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial subsecvent [conform art. 45 alin. (3) din Hotarârea nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare];

4) Modul de constituire: conform art. 46 din Hotarârea nr. 394/2016 (cu modificarile si completarile ulterioare).

Note.

(a) Garantiei de buna executie trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se constituie ca si anexa la contractul subsecvent [conform art. 46 alin. (1) coroborat cu art. 42 alin. (3)–(5) din Hotarârea nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare],

(b) În cazul în care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5 000 RON se accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar [conform art. 46 alin. (2) din Hotarârea nr. 394/2016];

5) Retinerea: conform art. 47 din Hotarârea nr. 394/2016 (cu modificarile si completarile ulterioare);

6) Eliberarea: conform art. 48 din Hotarârea nr. 394/2016 (cu modificarile si completarile ulterioare).

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/05/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/08/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/05/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE, în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta;

2) Ofertantul elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica motivat în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza prevederilor Legii nr. 182/2002 [conform art. 129 alin. (1) din Hotarârea nr. 394/2016];

3) Ofertantul depune oferta, DEAU, documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin mijloace electronice atunci când participa la o procedura de atribuire care se desfasoara prin intermediul SEAP [conform art. 129 alin. (2) din Hotarârea nr. 394/2016];

4) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute de prezenta lege, sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare, in SEAP [conform art. 76 alin. (1) din Legea nr. 99/2016];

5) Orice ofertant interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire [conform art. 108 alin. (1) din Hotarârea nr. 394/2016]. Acestea vor fi clarificate inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor (conform art. 172 si 173 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 29 si 108 din Hotarârea nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare);

6) în cazul în care comisia de evaluare solicita unui ofertant clarificari si dupa caz, completari ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificarile/completarile solicitate sau clarificarile/completarile transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata inacceptabila [conform art. 140 alin. (4) din Hotarârea nr. 394/2016].

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

5 zile, în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. — Serviciul Disciplină Contractuală
Adresă: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5
Localitate: Târgu Jiu
Cod poștal: 210227
Țară: România
Telefon: +40 253205497
Fax: +40 253223248
Adresă internet: www.ceoltenia.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/04/2019