Bauleistung - 194099-2019

25/04/2019    S81    - - Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Estland-Kohila: Bau von Wasserreinigungsanlagen

2019/S 081-194099

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Osaühing Kohila Maja
10407814
Kuusiku tn 15
Kohila vald
79801
Estland
Kontaktstelle(n): Ranno Mellis
Telefon: +372 5131448
E-Mail: ranno@ekoekspert.ee
NUTS-Code: EE

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kohilamaja.ee

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1563293/general-info
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1563293/tenders
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aespa veehaarde ja veetöötlusjaama rajamine

Referenznummer der Bekanntmachung: 207383
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45252210
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Käesoleva riigihanke objektiks on Kohila valla Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi piirkonna kõikide tarbijate nõuetekohase joogiveega varustamiseks vajaliku veetöötlusjaama, veereservuaari (2 x 175 m3) ja II astme pumpla rajamine Aespa alevikus Suvila tee 27a kinnistul. Rajamisele kuulub lisaks veehaarde olemasolevale O-Cm puurkaevule teine puurkaev Cm-V veehorisonti.

Survefiltritel baseeruva veetöötlusjaama projekteeritud keskmine tootlikkus 36 m3/h, ette nähtud raua ja mangaani eraldamine.

Töö mahtu kuulub veel ka uhtevee avarii-kogumismahuti (30 m3) ning reovee pakettpumpla rajamine.

Töövõtja kohustuseks on tööprojekti koostamine ja selle kooskõlastamine inseneriga.

Tööle esitatavad nõuded ja ulatus on täpsemalt esitatud hanke alusdokumentide osas III Töökirjeldus ja selle lisades, HD osas IV Loendid ning HD osas V Joonised. HD osas II on esitatud lepingu tingimused.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45252210
42912330
45200000
45300000
45231300
45232423
45255110
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: EE
Hauptort der Ausführung:

Kohila vald, Aespa alevik

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Käesoleva riigihanke objektiks on Kohila valla Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi piirkonna kõikide tarbijate nõuetekohase joogiveega varustamiseks vajaliku veetöötlusjaama, veereservuaari (2 x 175 m3) ja II astme pumpla rajamine Aespa alevikus Suvila tee 27a kinnistul. Rajamisele kuulub lisaks veehaarde olemasolevale O-Cm puurkaevule teine puurkaev Cm-V veehorisonti.

Survefiltritel baseeruva veetöötlusjaama projekteeritud keskmine tootlikkus 36 m3/h, ette nähtud raua ja mangaani eraldamine.

Töö mahtu kuulub veel ka uhtevee avarii-kogumismahuti (30 m3) ning reovee pakettpumpla rajamine.

Töövõtja kohustuseks on tööprojekti koostamine ja selle kooskõlastamine inseneriga.

Tööle esitatavad nõuded ja ulatus on täpsemalt esitatud hanke alusdokumentide osas III Töökirjeldus ja selle lisades, HD osas IV Loendid ning HD osas V Joonised. HD osas II on esitatud lepingu tingimused.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 330
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

RHS §156 ja § 173 lg 5 sätestatud juhul

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

ÜF projekt nr 2014-2020.7.01.17-0035

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Hanke osadeks jagamine ei ole tehniliselt mõistlik ega õigustatud. Tegemist on tehnoloogiliselt kompleksse rajatisega.

Teisalt on tegemist ühe osaga suuremast projektist, mis määrab ka hankemenetluse liigi. ÜVK torustikud Viliveres ja Aespas rajatakse mitme hanke ja osana. Esimene puurkaev ja juurdepääsutee rajati eraldi hankega (vt riigihange 199266).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Pakkuja (iga ühispakkuja ja alltöövõtja, kelle võimekusele/pädevusele tuginetakse) peab oma

asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Pakkuja (ühispakkujate summaarne) viimase kolme majandusaasta (2016–2018) netokäive igal aastal peab olema minimaalselt 900 000 EUR.

Pakkuja esitab info viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta hankepassis.

Eduka pakkuja poolt esitatavad dokumendid: juriidilisest isikust Eesti Vabariigi pakkuja käibeandmeid kontrollib hankija avalike andmebaaside kaudu. Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab oma 2016., 2017. ja 2018. majandusaasta aruannete väljavõtted, millest nähtuvad nimetatud majandusaastate netokäibed. Juhul, kui 2018. aasta aruanne on veel kinnitamata, küsib hankija edukalt pakkujalt vastavaid tõendeid teabevahetuse korras.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Pakkuja (tuginedes enda, ühispakkuja ja/või pakkumuses osaleva alltöövõtja referentsidele) peab riigihanke algamisele eelneva 60 kuu jooksul olema teostanud ja lõpule viinud (tööde teostamine võib olla alanud enne ülalnimetatud perioodi; pärast ülalnimetatud perioodi võib kesta garantiiperiood) vähemalt alljärgnevad sarnased tööd:

1) vähemalt kahe (2) veetöötlusjaama rajamine või rekonstrueerimine (rekonstrueerimine peab sisaldama muuhulgas kõikide peamiste tehnoloogiliste seadmete väljavahetamist), mõlema võimsus vähemalt 30 m3/h;

2) vähemalt kahe (2) raudbetoonist joogiveereservuaari rajamine mõlema mahutavusega vähemalt 100 m3;

3) vähemalt kahe (2) joogiveepuurkaevu rajamine sügavusega vähemalt 100 m.

Ehitustööd peavad olema teostatud ja lõpule viidud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt.

Pakkuja esitab hankepassis nimekirja vastavatest lepingutest koos asjakohase teabega (ehitatud VTJ võimsus, reservuaaride maht, puurkaevude sügavus, tööde elluviimise aeg, tellija andmed jms). Hankija nõudmisel esitab pakkuja muud vajalikud dokumendid, mis tõendavad esitatud info tõepärasust.

2) Kui pakkuja tugineb kvalifitseerimistingimuste täitmisel alltöövõtja vahenditele/suutlikkusele,

Tuleb pakkumuse koosseisus esitada nimetatud alltöövõtja(te) poolt täidetud ja allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatud hankepass ning esitada info planeeritava alltöövõtu iseloomu kohta

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Pakkumuse tagatis on nõutud - vt HD osa I punkt 13.

Täitmistagatis 10 % heakskiidetud lepingusummast täitmisaja jooksul.

Puudustest teatamise ajavahemiku (PTA) täitmistagatis 4 %

Lepinguhinnast PTA jooksul (730 päeva).

Tööde ja töövõtja riskide kindlustus vastavalt lepingutingimustele.

Kolmanda osapoole kindlustus minimaalselt kindlustusjuhtumi kohta ja

kokku 100 000 EUR

tagatis kinnipeetava summa näol 5 %.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Lepingulised maksed teostatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 1.9.2014 määruses nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse

maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ sätestatud nõuete kohaselt.

Maksete teostamise tähtaeg on kuni 56 päeva alates maksukõlbliku arve esitamise päevast.

Ettemaksu ei maksta.

Vahemaksed vastavalt teostatud töödele ja lepingu tingimustele igakuiselt.

Lepingu täitmiseni kinnipeetavad summad 5 % igast vahemaksest.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Hankeleping põhineb nn. „punane FIDIC” lepingu üldtingimustel (FIDIC ehitustöövõtulepingu tingimused ehitus- ja inseneritöödeks tellija antud projektlahendi alusel, esimene väljaanne

1999)”, mille avaldas 1999. a. Rahvusvaheline Insenerkonsultantide Föderatsioon e. FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils), mille aadress on: World Trade Center II, PO Box 311, 1215 Geneva 15 (Switzerland), e-post: fidic@fidic.org; Internetilehekülg: www.fidic.org; tel.

+41 22 799 49 00, faks +41 22 799 49 01).

Lepingutingimustena kasutatakse ülalnimetatud dokumendi eestikeelset versiooni, mille paljundamist ja jagamist korraldab Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit (EKEL), Kalasadama 4, 10415 Tallinn; telefon 51 997 057; e-post: info@ekel.ee.

Tellija lepingu „Üldtingimusi“ ei jaga ega paljunda. Lepingu üldtingimused hangib huvitatud isik iseseisvalt.

Lepingu tingimused on esitatud hanke alusdokumentide osas II.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/06/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Estnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/06/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

Riigihangete registri e-keskkond

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Punktis II.2.7) esitatud lepingu kestusena on fikseeritud tööde täitmisaeg, mida arvestatakse alates alustamiskuupäevast. Lepingu kestvusele lisandub puudustest teatamise ajavahemik.

Iga viidet, mis on riigihanke alusdokumentides tehtud mõnele standardile või muule RHS § 88 lg 2 nimetatud alusele tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne".

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefon: +372 6113713
E-Mail: vako@fin.ee

Internet-Adresse: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefon: +372 6113713
E-Mail: vako@fin.ee

Internet-Adresse: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019