Dienstleistungen - 194187-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Tarnów: Planungsleistungen im Bauwesen

2019/S 081-194187

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
525 24 96 411
Wojciecha Bandrowskiego 16
Tarnów
33-100
Polen
Kontaktstelle(n): Justyna Janukiewicz
Telefon: +48 895383153
E-Mail: justyna.janukiewicz@psgaz.pl
NUTS-Code: PL21

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.psgaz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zamowienia.psgaz.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągu wys. ciśnienia DN400 relacji Konopki-Ełk-Mrągowo wraz ze stacją gazową redukcyjno-regulacyjną wys. ciś.Q = 6 3000 Nm3/h w m. Konopki

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/WF00/WP-001570
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Zamówienia jest usługa w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na budowę: Gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 relacji Konopki-Ełk-Mrągowo wraz ze stacją gazową redukcyjno-regulacyjną wys. ciś. Q = 63 000 Nm3/h w m. Konopki zgodnie z „Warunkami technicznymi do projektowania znak:

— PSGOL/ZMSM/WT/763/018/2019/GS z dnia 18.2.2019 r,

— PSG-F00/DT/SSG/SOPG/20/2018/S z dnia 14.9.2018 r,

— PSGOL/ZMSM/WT/763/056/2018/S z dnia 14.9.2018 r.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 760 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62
Hauptort der Ausführung:

Konopki-Ełk-Mrągowo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem Zamówienia jest usługa w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na budowę: Gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 relacji Konopki-Ełk-Mrągowo wraz ze stacją gazową redukcyjno-regulacyjną wys. ciś. Q = 63 000 Nm3/h w m. Konopki zgodnie z „Warunkami technicznymi do projektowania znak:

— PSGOL/ZMSM/WT/763/018/2019/GS z dnia 18.2.2019 r,

— PSG-F00/DT/SSG/SOPG/20/2018/S z dnia 14.9.2018 r,

— PSGOL/ZMSM/WT/763/056/2018/S z dnia 14.9.2018 r.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:

— etap I: „Budowa gazociągu w/c DN400 od projektowanego ZZU wraz ze śluzą nadawczą i stacją gazową red.-reg. w/c w m. Konopki do projektowanego ZZU wraz z zespołem śluz w m. Orzysz”,

— etap II: „Budowa gazociągu w/c DN400 od projektowanego ZZU wraz z zespołem śluz w m. Orzysz do istniejącego ZZU Młynowo”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/06/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

1. posiada zdolności techniczne lub zawodowe, tj.

1) wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) co najmniej jedną (1) usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem zgłoszenia lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę lub remont gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy co najmniej DN150 o minimalnej długości wykonanej inwestycji L= 5 km;

b) co najmniej jedną (1) usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem zgłoszenia lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę lub remont stacji redukcyjnej wysokiego ciśnienia (składającej się co najmniej z układu redukcyjnego, kotłowni, kontenerów, systemu telemetrii, instalacji elektrycznych) o przepustowości co najmniej Q = 20 000 Nm3/h.

2. dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, osoby te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.

a) co najmniej 4 osobami z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wentylacyjnych, grzewczych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne;

b) co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne;

c) co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne;

d) co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane lub równoważne.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz.U.2016.1725 j.t. z dnia 20.10.2016).

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. 10 SIWZ, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 18 SIWZ, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru.

Końcowego. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ - wzór umowy, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 13:00
Ort:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A pok.118, 10-409 Olsztyn

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

s1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d – art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

2) Pkt 8 SIWZ zawiera Oświadczenia i Dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.

3) Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4) Jeżeli Wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

5) Do oferty Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 12.4 SIWZ. Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego.

6) Ofertę wraz z załącznikami w tym Jednolity dokument należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG.

7) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w punkcie 7.1.12. SIWZ (wg wzoru - Załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8) Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszystkie prace administracyjno-biurowe związane z wykonaniem zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666).

9) Komunikacja i wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy zachowaniu formy elektronicznej poprzez Platformę Zakupową PSG.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/+48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 179 i następne Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/+48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019