Dienstleistungen - 194189-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen

2019/S 081-194189

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Societatea de Transport București STB S.A.
1589886
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
Bucureşti
7000
Rumänien
Kontaktstelle(n): Dicran Daniel Costache
Telefon: +40 213074133
E-Mail: nicoleta.tinca@stbsa.ro, gabriela.delegeanu@stbsa.ro, emanuela.jugureanu@stbsa.ro, cristina.ivan@stbsa.ro, dicran.costache@stbsa.ro
Fax: +40 213074555
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.stbsa.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de asigurare auto a vehiculelor, asigurare a călătorilor și a bagajelor acestora

Referenznummer der Bekanntmachung: 1589886 /2019 /AB06201
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66516100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de asigurare auto a vehiculelor, asigurare a calatorilor si a bagajelor acestora.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde numai solicitarilor transmise in termenul stabilit.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 10 995 099.95 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66512100
66514110
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Sediul prestatorului.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de asigurare auto a vehiculelor,asigurare a calatorilor si a bagajelor acestora.

Cantitatea minima: 1 854 polite, cantitatea maxima: 2 418 polite.

Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea maxima.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta calitativa / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Componenta calitativa / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: componenta calitativa / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73, 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Toti operatorii economici vor prezenta si declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 (Formularul 4) impreuna cu DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Informatiile cuprinse de aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii. La oferta se va depune DUAE (pentru ofertanti, subcontractanti, asociati, terti sustinatori, daca este cazul), angajament ferm al tertului sustinator (daca este cazul) din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.

Persoanele ce deţin funcţii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Creci Andrei George — Director General,

— Mitroi Marian — Director Economic,

— Aurel Mihai Sicoe — Director General Adjunct — Directia Transport si Mentenanta,

— Dabu Oprica-Geani — Director DTE,

— Savu Ileana Inginer — Sef DT,

— Delegeanu Gabriela Cecilia — Director Achizitii,

— Calin Liviu — Director DTM-DTA,

— Culea Valentin — Inginer Sef DTI,

— Ivan Cristina Irina — Sef Serviciu Contractare Derulare,

— Florin Ivanciu Nicolau — Sef Serviciu Juridic Contencios,

— Tanasescu Liana-Cristina — Sef Birou Contabilitate,

— Dicran Daniel Costache — Sef Birou Contracte,

— Ganea Dan — Sef Birou Infrastructura Parc Vehicule,

— Andrei Amalia Eugenia — Sef Serviciu Tehnic,

— Popica Florin — Sef Serviciu Plan Analiza Achizitii Sectoriale,

— Sora Mihaela Madalina — Referent de specialitate SPAAS,

— Cretu Gabriela — Sef Birou Contracte si Avize de Legalitate,

— Chitu Marilena — Economist Serviciul Tehnic,

— Titu Daniel — Inginer Sef DTA,

— Cristache Eduard — Sef Birou DTA,

— Rosu Jenica — Inginer DTA BAETA,

— Voinea Nicu — Inginer Sef DTE,

— Ivan Sorin — Sef BAETE,

— Chitu Daniela — Tehnician DTE BAETE,

— Ivanovici George — Sef Sectie Intretinere si Reparatii,

— Bunea Constantin — Sef AITI,

— Dumitru Dorian Inginer — Sef Linii,

— Doman Daniel Florentin — Inginer Sef DTE-SIRV,

— Radu Monica — Sef Birou BDT,

— Gheorghe Visinoiu Ruxandra — Inginer BDT,

— Mandreanu Radu — Sef Serviciu Programare,

— Pirjol-Popescu Cosmin — Expert SCD,

— Tinca Nicoleta Angela — Expert SCD,

— Ileana Aurelia Rusu — Expert SCD,

— Lambru Ana Maria — Consilier juridic SJC,

— Antonescu Viorel — Consilier juridic SJC,

— Lavinia Ambrus — Consilier juridic SJC,

— Emanuela Dumbrava — Consilier juridic SJC,

— Catalina Mogos — Consilier juridic SJC,

— Vlad Verginica — Consilier juridic SJC,

— Sandu Doru — Consilier juridic SJC,

— Popa Iulia Borcea — Consilier Juridic SJC,

— Rada Adriana — Consilier Juridic SJC.

Persoanele care aproba bugetul sunt directorul general si directorul economic.

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantia de participare = 109 900 RON. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea entitatii contractante. Mod de constituire: virament bancar sau instrument de garantare, irevocabil, emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat ori de o societate de asigurari, in conditiile legii; lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante, doar pentru sume pana la 5 000 RON. In cazul instrumentelor de garantare, se vor mentiona in cuprinsul acestora, sumele aferente fiecarui lot in parte. Contul bancar al entitatii contractante: RO50BRDE410SV84247194100, deschis la BRD Ag. Stirbei Voda–Buc. Dovada constituirii garantiei de participare se ataseaza in SEAP la sectiunea „Documente de calificare”, pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare,ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii:

(a) si-a retras oferta, în perioada de valabilitate a acesteia,

(b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Garantia de participare se elibereaza conform art. 44 din HG 394/2016. In vederea restituirii garantiei ofertantul va comunica la STB SA-SCD nr. de cont si banca unde se vor vira banii si denumirea procedurii. Echivalenta pentru garantia depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA si se va constitui conform art. 46 din HG 394/2016. Pentru sume reduse ca valoare garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea sumei la casieria STB. Garantia de buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/05/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/08/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/05/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire, respectiv „raport calitate-pret”. Propunerea tehnica va fi întocmita în conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini si se va completa formularul Propunere Tehnica din documentatia de atribuire. Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit. Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor. Oferta declarată câștigătoare este oferta clasată pe primul loc care, după aplicarea criteriului de atribuire, a obținut punctajul cel mai mare. În cazul în care 2 sau mai multe oferte se clasează pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordine descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta desemnată câștigătoare va fi cea cu propunerea financiară cea mai scăzută. Noua propunere financiară nu va influența în nici un caz propunerea tehnică, aceasta rămânând neschimbată. Operatorii economici vor accesa DUAE in vederea completarii in SEAP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele pentru procedurile de contestare sunt cele prezentate in Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Societatea de Transport București STB S.A. — Serviciul Juridic Contencios
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
București
010861
Rumänien
Telefon: +40 213074000

Internet-Adresse: www.stbsa.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019