Dienstleistungen - 194191-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Verhandlungsverfahren 

Bulgarien-Varna: Reinigungs- und Hygienedienste

2019/S 081-194191

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
„Elektrorazpredelenie Sever“ AD
104518621
rayon „Vladislav Varnenchik“, bul. „Vladislav Varnenchik“ No. 258
Varna
9000
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Petya Tsekova
Telefon: +359 52-577258
E-Mail: Petia.Tzekova@energo-pro.bg
Fax: +359 52-660855
NUTS-Code: BG33

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.erpsever.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://www.erpsever.bg/bg/Profil-na-kupuvacha

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/325/Kompleksno-pochistvane-na-sgradi-i-prilejashti-ploshti-za-nujdite-na-Elektrorazpredelenie-Sever-AD
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Комплексно почистване на сгради и прилежащи площи за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД

Referenznummer der Bekanntmachung: 48/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90900000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Настоящата поръчка предвижда да се извършва комплексно почистване на сгради и прилежащи площи състоящо се в почистване на обекти на „Електроразпределение Север“ АД на територията на разпределителни обслужващи центрове (РОЦ): РОЦ Варна, РОЦ Горна Оряховица и Габрово, РОЦ Русе и Разград, РОЦ Добрич и Силистра, РОЦ Шумен и Търговище, съгласно вида и обхвата на дейностите посочени в техническата спецификация към настоящата документация.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90900000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG32
NUTS-Code: BG33
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълн. на пор. е на лиц. територия на възложителя, обхващаща следните разпред, обсл. ц-ве: РОЦ Варна, РОЦ Г. Оряховица и Габрово, РОЦ Русе и Разград, РОЦ Добрич и Силистра, РОЦ Шумен и Търговище

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Възложителят прогнозира, че за целия период на действие на договора, включващ и предвидените възможни периоди на удължаване, ще бъдат почиствани ежемесечно обекти с обща площ 22 132 кв. м, подробно посочени в раздел IV „Сгради за почистване и прилежащи площи за косене“, представляваща неразделна част от документацията за участие.

Забележка: Обектите и съответните им площи за почистване са актуални към датата на обявяване на обществената поръчка и в тях може да настъпи промяна по преценка и съобразно нуждите на възложителя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 200 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност към кандидатите в обществената поръчка, включително изисквания във връзка с вписването в професионални регистри.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към кандидатите в обществената поръчка.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Кандидатът следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, с посочване на стойностите, датите и получателите.

Забележка: Под услуги, които са идентични или сходни с тези на поръчката, следва да се разбират услуги по почистване на сгради.

2. Кандидатът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 (или еквивалент).

Забележка: Обхватът на сертифицирането трябва да съответства на предмета на поръчката. Сертификатите следва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

3. Кандидатът следва да разполага с минимум 1 (един) ръководен служител, отговарящ за почистващата дейност на обектите на възложителя, както и с основен изпълнителски персонал от минимум 50 (петдесет) души хигиенисти/ки, свързани с дейността по предмета на поръчката.

4. Кандидатът следва да разполага със специализирано техническо оборудване, в т.ч. най-малко минимум 10 (десет) професионални прахосмукачки и най-малко 3 транспортни средства, осигуряващи качественото изпълнение на дейностите, свързани с предмета на поръчката.

Документи, доказващи техническите възможности на кандидата:

1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга — попълва се в ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, т. 1б).

Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

2. Сертификат/и по ISO 9001:2008 (или еквивалент) — заверено копие — попълва се в ЕЕДОП, в част ІV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

Забележка: Доказателството за наличието на сертификата се представя при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата — попълва се в ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, т. 6.

Забележка: Доказателствата се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

4. Декларация за наличие на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката — попълва се в ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, т. 9.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Право на участие в процедурата имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения. В случай че кандидатът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност.

Обединения:

Лице, което участва в обединение на друг кандидат, не може да представя самостоятелно заявление. В процедурата за възлагане на обществена поръчка 1 физическо или юридическо лице може да участва само в 1 обединение.

Подизпълнители:

Кандидатите могат свободно да ползват подизпълнители, но задължително следва да са посочили това обстоятелство в заявлението и дела от поръчката, който ще им възложат.

Участие на клонове на чуждестранно лице:

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат в настоящата процедура, ако може самостоятелно да подава заявления за участие и да сключва договори.

Изисквания по отношение на личното състояние на кандидатите: изисквания по чл. 54, ап.1 и чл. 55, ал. 1 (т. 2 не се прилага) от ЗОП.

Продължава в VI.3).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Разм. на гар. за изп. е в размер на 3 % от прогн. стойност на дог. Гар. за изпълнение може да се внесе по банков път по следната сметка на възложителя: IBAN: BG87TTBB94001527883262, BIC: TTBBBG22, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД или да се представи под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция или под формата на застраховка, която обезпечава изпълн. чрез покритие на отговорността на изпълн. Кандидатът избира сам формата на гар. за изпъл. Кандидатът, определен за изпълнител на наст. общ. пор., представя банковата гар. или застраховката или платежния док. за внесената по банков път гар. за изп. на дог. при неговото сключване. Когато кандид. избере гар. за изп. да бъде банк. гар., тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на „Електроразпределение Север“, че е валидна и при всички случаи изтича изцяло и авт. 30 дни, а когато е застрахователна полица — 30 дни след изтичане ср. за изп. на дог.

Прод. в VI.3).

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Всички видове услуги, извършени при изпълнение на договора, ще се изплащат от възложителя на изпълнителя в срока, договорен между страните на втори етап на процедурата, но не по-кратък от 30 (тридесет) дни, при изпълнение на условията: подписване на двустранно подписан приемно-предавателен протокол без забележки от страните и предоставена фактура от Изпълнителя.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

В случай че кандидатът, избран за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/05/2019
Ortszeit: 18:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 25/06/2019
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продълж.от III.1.4):

Кандид. да:

1. не е об. в несъст. или е в пр. по несъст., или е в проц. по ликв., или е сключил извънс. спор. с кредиторите си по смис. на чл. 740 от Търг. зак. или е преуст. дейността си, а в случай че канд.е чужд. лице — се намира в подобно полож., произт. от сх. проц., съгласно законод. на държ., в която е уст.;

2. скл. е спор. с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато наруш. е уст. с акт на комп. орган;

3. док. е, че е виновен за неизпълн. на договор за общ. пор. или на д-р за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекрат., изплащане на обезщ. или други подобни санкц., с изкл. на случ., когато неизпълн. засяга по-малко от 50 на 100 от ст-тта или обема на д-ра;

4. опитал е да:

а) повлияе на взем.на р-е от страна на възл., св. с отстр., подбора или възл., вкл. чрез предост. на невярна или заблужд. инф.; или

б) получи инф., която може да му даде неосн. предимство в проц. за възл. на ОП.

Изискв. за отстр., св. с нац. зак. — чл. 3, т. 8 от ЗИФОДПЮПДРСЛТДС. Изискв. съг. чл. 101, ал. 11 от ЗОП канд. да не е св. лице по смисъла на § 2, т. 45 от доп. разпор. на ЗОП с друг канд. в наст. проц.

Осн. за отстр. по чл. 107 от ЗОП.

1. Възл. отстр. от проц. канд., за когото са налице обст. по чл. 3, т. 8 от Зак. за икон. и фин. отн. с дружества, регистрирани в юрисдикции с префер. дан. режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако кандидатът не попада в изключенията по чл. 4 от Закона за икон. и фин. отношения с друж., регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

2. Изискв. съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП канд. да не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от доп. разпоредби на ЗОП с друг канд. в настоящата проц.

3. Възл. отстранява от проц. канд., за когото са налице обст. по чл.194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—255а, 256—260 от НК.

4. Възл. отстр. от проц. канд., за когото е уст. с влязло в сила нак. постан. или съд. р-е, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

5. Възл. отстр. от проц. канд., за когото е уст. с влязло в сила наказ. постан. или съд. р-е, нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за труд. миграция и труд. мобилност или аналогични задълж., уст. с акт на компет. орган, съгласно законодателството на държавата, в която канд. е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

Други осн. за отстр. от участие:

Съгл. чл. 107 от ЗОП освен на основанията по чл. 54 и чл. 55 (т. 2 в наст. случай не се прилага) от ЗОП възл. отстр. от проц.:

1. канд., който не отговаря на пост. критерий за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за общ. пор. или в документацията;

2. канд., който е предст. оферта, която не отг. на:

а) предв. обявените усл. за изпълн.на пор.;

б) правила и изискв., свързани с оп. на ок. среда, соц. и труд.право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на междунар. екологично, соц. и труд.право, които са изброени в приложение № 10;

3. канд., който не е предст. в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. кандидати, които са свързани лица;

5. кандидат, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

Продължение от III.1.6):

Застр. е по изискв. на възл., посочени в документацията.

Процедурата на договаряне с предварителна покана за участие се провежда на 2 етапа:

— І етап „Подаване на заявл. за участие и провеждане на предварителен подбор“, и

— ІІ етап „Подаване на първонач.оферти и провеждане на договаряне с канд.“.

В случай на неприсъствие в указания час на представляващия канд. (или надлежно упълном. представител) договарянето с този кандидат не се провежда и същият ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Усл. за отваряне на заявл. за уч.: дата: 28.5.2019 г., час: 10:00 часа, място: гр. Варна, Варна Тауърс — кула Г, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, ет. 12, зала Г1205.

Отвар. на заявл. за уч. се извършва на осн. чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019