Dienstleistungen - 194246-2019

25/04/2019    S81    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi nadzoru budowlanego

2019/S 081-194246

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 023-049623)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w imieniu którego działa: Centrum Realizacji Inwestycji, Region Śląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Król
E-mail: jan.krol@plk-sa.pl
Tel.: +48 327104996
Faks: +48 327104883

Adresy internetowe:

Główny adres: www.plk-sa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65": LOT A, LOT B, LOT C, LOT D.

Numer referencyjny: IREZA4/1b-216-1/2018
II.1.2)Główny kod CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest: Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”, dla zadań inwestycyjnych pn.:

a) LOT A - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000),

b) LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800),

c) LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500),

d) LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212).

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany nazwy projektu przy zachowaniu zakresu prac.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 023-049623

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/04/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 28/07/2019
Powinno być:
Data: 11/09/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/04/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 14/06/2019
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: