Lieferungen - 198962-2022

Submission deadline has been amended by:  254953-2022
15/04/2022    S75

Polen-Rzeszów: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2022/S 075-198962

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Postanschrift: ul. Dąbrowskiego 30
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 35-036
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Kopeć
E-Mail: zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl
Telefon: +48 478212199
Fax: +48 478212193
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.podkarpacka.policja.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://podkarpacka-policja.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://podkarpacka-policja.eb2b.com.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 18-tu Komór DFO i 16-tu Oświetlaczy Kryminalistycznych dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Laboratorium ....

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/17/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) w zakresie Części nr 1 - dostawa 18 - tu komór klimatycznych DFO/IND/Ninhydryna;

2) w zakresie Części nr 2 – dostawa 16 – tu laboratoryjnych oświetlaczy kryminalistycznych.

2. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 r., nieużywany, sprawny technicznie , kompletny i gotowy do pracy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – w zakresie Części nr 1 i Załącznik nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – w Zakresie Części nr 2.

4. Gwarancja

1) okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy. W tym czasie Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny serwis gwarancyjny;

2) przedłużony okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1 - Dostawa 18-tu komór klimatycznych DFO dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
38970000 Technischer Simulator für Forschung, Prüfungen und Wissenschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy i instalacji przedmiotu umowy wskazane zostały w paragrafie 4 ust. 2 SWZ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18-tu komór klimatycznych DFO/IND/Ninhydryna.

2 Sprzęt będący przedmiotem zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 r., nieużywany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1A do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu dostawy / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Okres przedłużenia gwarancji / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 98
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Strony ustalają termin realizacji:: maksymalny czas dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 14 tygodni od daty podpisania umowy.

2. Skrócony termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2 - Dostawa 16-tu oświetlaczy kryminalistycznych dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i Centralnego Laboratorium .....

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
38970000 Technischer Simulator für Forschung, Prüfungen und Wissenschaft
31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy i instalacji przedmiotu umowy wskazane zostały w paragrafie 4 ust. 2 SWZ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 - tu laboratoryjnych oświetlaczy kryminalistycznych.

2 Sprzęt będący przedmiotem zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2021 r., nieużywany, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1B do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia .

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu dostawy / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Okres przedłużenia gwarancji / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 154
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Strony ustalają termin realizacji:: maksymalny czas dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 22 tygodni od daty podpisania umowy.

2. Skrócony termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ze względu na okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1),4) i 7) ustawy Pzp i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę sprzętu laboratoryjnego wraz z jego instalacją o wartości minimum 300 000,00 zł brutto. Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej wykaże się dostawą sprzętu, której wartość wyrażona zostanie w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia wskazanej wartości według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) postępowania.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawarte są w Załączniku nr 3 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy .

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/05/2022
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/05/2022
Ortszeit: 09:45
Ort:

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przedmiotowe środki dowodowe:1) w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą odpowiednią Deklarację zgodności CE lub Certyfikat zgodności CE;

2) zgodnie z przepisem art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

2. W zakresie Części nr 1 – maksymalny czas dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 14 tygodni od daty podpisania umowy. W zakresie Części nr 2 – maksymalny czas dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 22 tygodni od daty podpisania umowy. Skrócony termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym Zamawiający zaznacza, że Wykonawca może skrócić czas dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia. Oferta przewidująca skrócenie terminu dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegółowe informacje odnośnie kryterium „skrócony terminu dostawy” zostały zamieszczone w § 18 SWZ.

3.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów;

• Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie sprawuje Inspektor ochrony danych:

adres: ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów,

e-mail: iod.kwp@rz.policja.gov.pl;

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w polu dodatkowe informacje odnośnie RODO znajdują się w paragrafie 24 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul.Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/04/2022