Lieferungen - 199226-2022

15/04/2022    S75

Polen-Chełm: Kerosinartige Flugturbinenkraftstoffe

2022/S 075-199226

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Postanschrift: ul. Pocztowa 54
Ort: Chełm
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postleitzahl: 22-100
Land: Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl
Telefon: +48 825640456
Fax: +48 825640456
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://pwszchelm.edu.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pwszchelm/proceedings
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100LL (bez akcyzy) w ilości 250.000 litrów na potrzeby OKL PWSZ w Chełmie

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09131100 Kerosinartige Flugturbinenkraftstoffe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę benzyny lotniczej AVGAS 100LL (bez akcyzy) w ilości 250.000 litrów do stacji paliw mieszczącej się na terenie lotniska szkoleniowego Ośrodka Kształcenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w miejscowości Depułtycze Królewskie. Zamawiający przewiduje maksymalnie 20 dostaw paliwa.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Lotnisko PWSZ w Chełmie w Depułtyczach Królewskich

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Benzyna lotnicza AVGAS 100 LL w ilości 250.000 litrów wraz z dostawą do stacji paliw lotniska w Depułtyczach Królewskich.

Benzyna lotnicza AVGAS 100LL zgodna z kartą charakterystyki produktu oraz warunkami technicznymi określonymi przez producenta. Zamawiający przewiduje 20 dostaw paliwa. Wymagany termin realizacji poszczególnych partii dostaw Zamawiający określa na 7 dni od złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby paliwo lotnicze dostarczane było samochodami - cysternami wyposażonymi w pompy przetaczające paliwo oraz przewód instalacji odpowietrzającej z końcówką fi 100 mm do połączenia się z instalacją odpowietrzającą zbiornika.

Rozliczenie nastąpi na podstawie dostarczonego Zamawiającemu paliwa.

Paliwo ma zostać dostarczone do stacji paliw Zamawiającego, przy użyciu cysterny z pompą.

Jednorazowa dostawa przewiduje min. 12.500 litrów, przewiduje się 20 dostaw.

Termin dostawy - do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

Termin realizacji umowy: do wyczerpania zapasów

Zamawiający dopuszcza możliwość włączenia kosztów dostawy w cenę paliwa.

Ceny paliw na fakturze będą odpowiadały cenom bieżącym pali publikowanym przez dostawcę.

Cena za litr paliwa musi zawierać wszystkie koszty.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Program Rozwojowy PWSZ w Chełmie na Rzecz Rozwoju Regionalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-ZR38/18-00.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku jeżeli wykaże, iż posiada Koncesję na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi zgodnie z art. 32 Prawa energetycznego (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z p. zm.). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie dołączonej do ofert koncesji na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 12:30
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

a. sprawy merytoryczne: Anna Oskierko– tel. +48 825621016; e-mail: aoskierko@pwszchelm.edu.pl ;

b. sprawy formalne: Krzysztof Łopuszyński – tel. +48 825640456, e-mail: klopuszynski@pwszchelm.edu.pl

Otwarcie ofert nastąpi za pomocą platformy zakupowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:

1) braku podstaw wykluczenia;

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

1) Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ należy go pobrać, ze strony prowadzonego postępowania, zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis ESPD dostępny pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl

2) Uzupełniony ESPD należy podpisać podpisem kwalifikowanym.

3) Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w języku polskim).

4) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. w formie konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W tym przypadku, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym odpowiednio dla każdego z Wykonawców.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które części przedmiotu zamówienia (dostawy lub usługi) wykonają poszczególni Wykonawcy.

4. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów udostępniających zasoby:

1) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. W tym przypadku, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej (odrębny plik) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, na którego zasoby się powołuje.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 4 ust. 2, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

4) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

5) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/04/2022