Lieferungen - 199252-2022

15/04/2022    S75

Rumänien-București: Fleisch

2022/S 075-199252

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Clubul Sportiv "Olimpia"
Nationale Identifikationsnummer: 4266227
Postanschrift: Strada: Soseaua Iancului, nr. 128A
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021729
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Aurelian Ion
E-Mail: contact@olimpiabucuresti.ro
Telefon: +40 212505155
Fax: +40 212504545
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.olimpiabucuresti.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100140647
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru furnizare carne de pasare, peste si oua

Referenznummer der Bekanntmachung: 4266227202257
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15110000 Fleisch
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitie de carne de pasare, peste si oua, necesare cantinei din incinta Clubului Sportiv „Olimpia” Bucuresti, conform cerintelor minimale si obligatorii din caietul de sarcini, pentru o perioada de 18 luni, prin incheierea unui acord-cadru, cu maxim 3 operatori economici. Acordul-cadru se va incheia cu maxim 3 operatori economici, fara reluarea competitiei. Contractul/contractele-subsecvent/e se va/vor incheia cu ofertantul a carei oferta s-a clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In situatia in care Promitentul- Furnizor clasat pe locul I, declara ca nu mai are capacitatea de a-si asuma obligatiile contractului/contractelor subsecvent/subsecvente, total sau partial, pentru produsele prevazute la punctul IV din caietul de sarcini, Promitentul Achizitor va solicita Promitentului Furnizor clasat pe locul II semnarea contractului/contractelor subsecvent/subsecvente aferente livrarii produselor total sau partial. In situatia in care Promitentul Furnizor clasat pe locul II, declara ca nu mai are capacitatea de a-si asuma obligatiile contractului/contractelor subsecvent/subsecvente, total sau partial, pentru produsele prevazute la punctul IV din caietul de sarcini, Promitentul Achizitor va solicita Promitentului Furnizor clasat pe locul III semnarea contractului/contractelor subsecvent/subsecvente aferente livrarii produselor total sau partial.

Estimarile minime si maxime ale fiecarui lot in parte care ar putea fi solicitate pe intreaga perioada a acordului-cadru se regasesc in anexa la caietul de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, până în a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cara nu au fost adresate in termenul stabilit la punctul invocat mai sus.

Produsele vor fi livrate in baza contractelor subsecvente de furnizare si a anexelor acestora, ce se vor incheia in baza acordului-cadru si numai in baza comenzilor scrise (graficelor de livrare) emise de autoritatea contractanta, prin intermediul serviciului specializat. Cantitatile contractelor subsecvente vor fi in functie de necesitatile autoritatii contractante si de disponibilitatea fondurilor. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente (acestea contin anexe in care sunt detaliate cantitatea produselor si pretul produselor) va fi lunara. In momentul semnarii contractului se va emite de catre autoritatea contractanta un grafic de livrare al produselor, unde vor fi trecute comenzile aferente acestuia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 803 800.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

BUCURESTI, SOSEAUA IANCULUI NR. 128 A, SECTOR 2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE ACORDULUI-CADRU SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE CELUI MAI MIC SI CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI.

SE VOR OFERTA TOATE PRODUSELE LA NIVELUL CANTITATILOR MAXIME SOLICITATE ALE ACORDULUI CADRU.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

TIP DE FINANTARE: FONDURI BUGETARE SI VENITURI PROPRII.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art. 193, alin. 1 din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1.1. Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (MFP - ANAF) valabile la data prezentarii.

1.2. Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local la data prezentarii.

1.3. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv.

1.4. Alte documente edificatoare dupa caz.

Dupa caz, operatorul economic va prezenta documente prin care demonstreaza faptul ca poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2 , art. 167 alin. 2, art. 171 din Legea nr. 98/2016.

Nota: In cazul ofertantilor care sunt persoanele fizice/juridice straine vor prezenta certificate/documente echivalente care sa fie valabile la momentul prezentarii. In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165, si 167 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Ofertele depuse de catre operatorii economici au obligativitatea de a fi insotite de formularul DUAE, sub actiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137, alin.(2), lit.b) din H.G. nr. 395/2016.

Cerinta nr. 2

Declaratie pe proprie raspundere privind conflictul de interese. Modalitatea de indeplinire:

Declaratia pe proprie raspundere privind conflictul de interese (Formular nr. 12) se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator/subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si a ofertei in SEAP.

Avand in vedere prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, persoanele cu functie de decizie/persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire/persoanele ce pot influenta rezultatul procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Goga Traian Vasile-Director, Coman Daniela-Director Adjunct, Olteanu Daniela-Contabil Sef, Cenusaru Florentin-Sef Serviciu Admistrativ- Camin-Cantina-Cazare, Dobre Marilena – Sef Serviciu Logistica; Coordonator/Responsabil Camin-Cantina-Cazare, Ion Aurelian- Economist, Irimia Daniel – antrenor, Ene Nicoleta-Adriana–contabil, Chisescu Alexandru Daniel–referent de specialitate, Mihalache Georgeta–muncitor calificat (bucatar), Marcu Rozalia-Economist.

Cerinta nr. 1

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului de achizitie publica.

Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, suncontractanti, sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica cu informatiile solicitate de autoritatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 193, alin. 1 din Legea nr. 98/2016.

Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentul justificativ: Certificat constatator emis de ONRC, valabil la data accesarii ofertelor, prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie “conform cu originalul” semnata si stampilata de reprezentantul legal; Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia. In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract.

Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta, traduse in limba romana.

In situatia in care vor fi executate parti din contract de catre subcontractanti, dovada inregistrarii si corespondenta activitatilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizitiei se va prezenta obligatoriu si de catre subcontractanti, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Ofertele depuse de catre operatorii economici au obligativitatea de a fi insotite de formularul DUAE, sub actiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137, alin.(2), lit.b) din H.G. nr. 395/2016.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Experienta similara va fi justificata la nivelul a cel putin unui contract sau mai multor contracte, cu furnizari de produse similare obiectului prezentei achizitii, a caror valoare individuala sau cumulata a fost de cel putin 803.800 lei fara TVA.Ultimii 3 ani vor fi calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta in anuntul de participare (daca se decaleaza termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicandu-se in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp eferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii de produse similare in intervalul de timp nou rezultat). Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente, daca este cazul: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (Formular nr. 4), acordul de subcontractare (Formular nr. 5) si/sau acordul de asociere (Formular nr. 6). Persoana care asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016; in acest sens se va completa un DUAE distinct.-Se va completa DUAE conform fisierului „instructiuni catre ofertanti”.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193, alin. 1 din Legea nr. 98/2016.Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Documentul justificativ: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Dacă un grup de operatori economici depune o Ofertă comuna, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnică și/sau profesională a Ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea Contractului/Acordului-cadru si a Contractelor Subsecvente, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Ofertant și persoana respectivă. In cazul în care Ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM de susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție Ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament. Pentru calculul experientei similare exprimata in alta moneda decat lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/05/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/05/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ion Aurelian

Chisescu Alexandru

Ene Nicoleta-Adriana

Mihalache Georgeta

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

In cursul anului 2023.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, se va solicita printr-o clarificare prin intermediul SEAP ofertantilor respectivi, pana la departajare, o noua propunere financiara in format electronic, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara va avea pretul cel mai scazut. In cazul in care in urma reofertarii ofertele financiare raman egale, se va solicita o noua reofertare cu 3 zecimale, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta indeplineste criteriul de atribuire.

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respective procedura (ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator). Este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori ai sistemului.

Informatii privind subcontractantii (daca este cazul):

- Inainte de incheierea contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta acordurile de subcontractare (contractele) incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta;

- Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contract;

- Pe parcursul derularii contractului, executantul are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta sau de a declara noi subcontractanti cu acordul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire/implicare a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau a pretului contractului.

- In cazul inlocuirii sau declararii de noi subcontractanti, semnatarul contractului transmite documentele de calificare ale acestora conform fisei de date a achizitiei.

- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea dedicata acestora din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal tot in SEAP.

- Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse in SEAP. Operatorii economici vor transmite raspunsurile clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe siteurile furnizorilor de semnatura electronica.

Intrucat in noul formular DUAE, nu mai exista sectiunea in care se completeaza datele de identificare ale ofertantilor, acestia vor completa si introduce in oferta formularul de informatii generale care va fi semnat cu semnatura electronica (Formular nr. 12). Formularul de informatii generale se completeaza de operatorul economic si trebuie sa contina urmatoarele date: denumire firma, adresa, cod fiscal, numar de ordine in registrul comertului, telefon, fax, adresa e-mail.

DUAE se completeaza in limba romana. Optional, se poate trimite DUAE in format pdf., semnat cu semnatura electronica.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

CONFORM LEGII NR. 101/2016 PRIVIND REMEDIILE SI CAILE DE ATAC IN MATERIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA, A CONTRACTELOR SECTORIALE SI A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE LUCRARI SI CONCESIUNE DE SERVICII.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/04/2022