Bauleistung - 199697-2020

29/04/2020    S84

Kroatien-Novalja: Bau von Anlandevorrichtungen

2020/S 084-199697

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 072-172982)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lučka uprava Novalja
Nationale Identifikationsnummer: 62485993187
Postanschrift: Dalmatinska bb
Ort: Novalja
NUTS-Code: HR032 Ličko-senjska županija
Postleitzahl: 53291
Land: Kroatien
Kontaktstelle(n): Igor Vidas
E-Mail: lucka.uprava.novalja@gs.ht.hr
Telefon: +385 993146250
Fax: +385 53663230

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lucka-uprava-novalja.com

Adresse des Beschafferprofils: www.lucka-uprava-novalja.com

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Izvođenje radova na izgradnji trajektnog pristaništa Žigljen, otok Pag

Referenznummer der Bekanntmachung: 04/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45241500 Bau von Anlandevorrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet ove nabave je izvođenje radova na izgradnji trajektnog pristaništa Žigljen na otoku Pagu.

Planirani zahvat na izgradnji trajektnog pristaništa Žigljen predviđa rekonstrukciju i dogradnju postojećeg trajektnog pristaništa Žigljen i to kroz ulaganje u produljenje i rekonstrukciju obale 1, obale 2 i obale 3, s osiguranjem prihvata plovila maksimalne dužine 120 m, zatim pristajanja plovila pri lošijim vremenskim uvjetima, te noćenja plovila u trajektnom pristaništu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/04/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 072-172982

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Tražena jamstva:
Anstatt:

Jamstvo za ozbiljnost ponude -

Na iznos od 1 000 000,00 HRK u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - u vrijednosti 10 % (deset posto) ugovorenog iznosa bez PDV-a, u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - u visini 10 % (deset posto) ukupno izvedenih radova (bez PDV-a), s rokom važenja minimalno jednakom ponuđenom jamstvenom roku u ponudi.

muss es heißen:

Jamstvo za ozbiljnost ponude -

Na iznos od 1 000 000,00 HRK u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - u vrijednosti 10 % (deset posto) ugovorenog iznosa bez PDV-a, u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - u visini 10 % (deset posto) ukupno izvedenih radova (bez PDV-a), s rokom važenja minimalno 30 dana duljim od ponuđenog jamstvenom roku u ponudi.

Abschnitt Nummer: III.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Uvjeti izvršenja ugovora:
Anstatt:

U svrhu praćenja rokova izvođenja, Izvođač je dužan a najkasnije u roku od 45 dana od izvršnosti odluke o odabiru izraditi i dostaviti naručitelju Plan izvođenja radova sa detaljno razrađenim terminskim i financijskim planom izvedbe ugovorenih radova za sve aktivnosti koje se planiraju u tijeku rekonstrukcije građevine. Radovi se smatraju završenim kada su izvedene sve ugovornim troškovnikom propisane stavke. Po završetku radova, naručitelj i Izvođač će bez odlaganja pristupiti primopredaji u roku ne duljem od 15 dana o čemu se sastavlja Zapisnik a potpisuju ga nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici naručitelja i izvođača. Ugovorna kazna se utvrđuje u visini 1‰ (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne može biti veća od 10 % (deset posto) od ugovorene vrijednosti radova. Za više vidi točku 7.14.

muss es heißen:

U svrhu praćenja rokova izvođenja, Izvođač je dužan a najkasnije u roku od 45 dana od izvršnosti odluke o odabiru izraditi i dostaviti naručitelju Plan izvođenja radova. Ugovorna kazna se utvrđuje u visini 5‰ od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne može biti veća od 10 % (deset posto) od ugovorene vrijednosti radova. Za više vidi točku 7.14 i Ugovor o izvođenju radova.

Abschnitt Nummer: III.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Popis i kratki opis pravila i kriterija:
Anstatt:

Svi gospodarski subjekti koji će sudjelovati u izvršenju ugovora, obvezni su zadovoljiti uvjete iz područja djelatnosti koju će obavljati, u skladu s važećim zakonima Republike Hrvatske koji se odnose na tu djelatnost.

Odabrani ponuditelj (gospodarski subjekt sa sjedištem u RH; strani gospodarski subjekt) dužan je, nakon izvršnosti odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora, na zahtjev naručitelja dostaviti adekvatan dokaz kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti građenja. Ukoliko adekvatan dokaz nije dostavljen u danom roku, smatrat će se da je odabrani ponuditelj, sukladno čl. 307. st. 7. t. 2 odustao od svoje ponude te će naručitelj postupiti sukladno članku 307. stavku 7. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) odnosno pristupiti ponovnom rangiranju ponuda i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

muss es heißen:

Svi gospodarski subjekti koji će sudjelovati u izvršenju ugovora, obvezni su zadovoljiti uvjete iz područja djelatnosti koju će obavljati, u skladu s važećim zakonima Republike Hrvatske koji se odnose na tu djelatnost.

Odabrani ponuditelj (gospodarski subjekt sa sjedištem u RH; strani gospodarski subjekt) dužan je, nakon izvršnosti odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora, na zahtjev naručitelja dostaviti adekvatan dokaz kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti građenja.

Stručne geodetske poslove propisane Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, br. 25/18) mogu obavljati ovlašteni inženjeri geodezije, zajednički geodetski ured i pravne osobe koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave.

Za obavljanje djelatnosti hidrografske izmjere, sukladno Zakonu o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 163/03,71/14) i odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba (NN 120/18), pravna osoba treba imati važeće Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Ukoliko uvjeti nisu ispunjeni tijekom Ugovora o izvođenju radova, naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Abschnitt Nummer: II.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Trajanje ugovora od sklapanja ugovora za grupu u mjesecima: [1]
Anstatt:

36

muss es heißen:

34

Abschnitt Nummer: II.2.13
Stelle des zu berichtigenden Textes: Uputa na projekt(e) i/ili program(e): [1]
Anstatt:
muss es heißen:

Nabava predmetnih usluga financira se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju u financijskom razdoblju 2014.-2020. (K.K.07.4.1.04.0011)

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Rok za dostavu ponuda
Anstatt:
Tag: 15/05/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 25/05/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Datum javnog otvaranja ponuda
Anstatt:
Tag: 15/05/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 25/05/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: