Dienstleistungen - 201641-2022

15/04/2022    S75

Polen-Stettin: Anbieter von Internetdiensten (ISP)

2022/S 075-201641

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
Postanschrift: ul. Potulicka 2
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 70-230
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Prozner Kuciapska
E-Mail: dzp.sz@amw.com.pl
Telefon: +48 914472107
Fax: +48 914472001
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.amw.com.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie mieniem skarbu państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu w budynku internatu w Wałczu przy ul Kołobrzeskiej 24

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-OS.2610.116.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72411000 Anbieter von Internetdiensten (ISP)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu

w budynku internatu w Wałczu przy ul Kołobrzeskiej 24.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień

72411000-4 – usługi internetowe

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zawiera dokumentacja, którą stanowią: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 1 do SWZ.

4. Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że zamówienie nie zostało podzielone na części.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wałcz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego (symetrycznego lub niesymetrycznego) na potrzeby żołnierzy korzystających z lokali mieszkalnych w budynku internatu. Wszystkie wymagania ujęte w opisie przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi oraz dopuszcza się świadczenie usług o parametrach równoważnych lub lepszych bez utraty funkcjonalności i wydajności.

Stały dostęp do szerokopasmowego symetrycznego lub niesymetrycznego łącza internetowego z proponowaną prędkością transmisji do budynku internatu (download) i od budynku internatu (upload) z uwzględnieniem ilości lokali mieszkalnych w budynku. Zgodnie z dokumentacją techniczną budynku ilość gniazd wtyczkowych wynosi około 76 szt. W budynku jest usytuowana szafa rozdzielcza typu „Rac 19” jako główny punkt styku (GPS) w której są usytuowane urządzenia techniczne umożliwiające rozdział sygnału internetowego do poszczególnych lokali mieszkalnych

i biurowych. W każdym lokalu mieszkalnym w budynku internatowym jest usytuowane jedno gniazdko wtyczkowe multimedialne. Prędkość proponowanego łącza będzie weryfikowana poprzez uruchomienie testów dostępnych na stronach internetowych: http:/tester.netia.pl, http:/aplikacje.upc.pl, http:/test.mm.pl, pro.speedtest.pl (certyfikat UKE). Przepustowość łącza nie może być osiągnięta dzięki wykorzystaniu overbookingu. Wymagana minimalna przepustowość łącza internetowego 250 Mbit/s dla sygnału przychodzącego oraz 30 Mbit/s dla sygnału wychodzącego. Sygnał internetowy dostarczany do budynku powinien też być rozprowadzany przewodowo oraz za pomocą urządzeń Wi-Fi (ilość gniazd (punktów) 17szt.). W budynku wykonana jest sieć przewodowa oraz Wi-Fi. Operator powinien zapewnić kody dostępu przy korzystaniu

z urządzeń Wi-Fi w budynku przez użytkownika w taki sposób, aby nie było możliwości pobierania danych przez innego użytkownika

Operator przed przystąpieniem do złożenia oferty na usługę dostępu do szerokopasmowego internetu powinien dokonać w budynku internatu oględzin istniejącej instalacji teleinformatycznej, ustalić możliwości techniczne wykorzystania instalacji i urządzeń zainstalowanych w szafie „Rac 19” (GPS) do transmisji danych. Oględziny powinny wykazać w razie potrzeby konieczność zainstalowania w głównym punkcie styku GPS dodatkowego osprzętu np. router, dekoder lub inne niezbędne urządzenia techniczne umożliwiające funkcjonalność transmisji sygnału zgodnie

z wymogami. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie zainteresowanemu operatorowi wizji lokalnej w budynku internatu. W przypadku konieczności zainstalowania dodatkowych urządzeń technicznych do funkcjonowania usługi transmisji danych (internetu), zostaną one przekazane pisemnie Zamawiającemu, a po zakończeniu obowiązywania umowy zastaną zwrócone operatorowi.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia w razie konieczności ich zamontowania były wyposażone dodatkowo w niezbędne okablowanie, osprzęt wraz oprogramowaniem umożliwiającym realizowanie założonych funkcjonalności. Operator jest zobowiązany do pełnej konfiguracji urządzeń końcowych jak np. instalacja routera, dekodera oraz innych niezbędnych urządzeń sieciowych będących własnością operatora. Odpowiedzialność za fizyczne działanie zainstalowanych urządzeń leży po stronie operatora. Oferowane łącze musi zapewniać nielimitowany transfer danych (bez limitu) pobierania i wysyłania danych), nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usługi.

Wykonawca zapewni uruchomienie łącza internetowego w terminie maksymalnym do 5 dni od dnia obowiązywania umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: a) cena brutto / Gewichtung: 0,6
Kostenkriterium - Name: b) termin uruchomienia usługi / Gewichtung: 0,4
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do świadczenia usług telekomunikacyjnych w tym świadczenia usługi dostępu do sieci Internetu,

co udokumentuje wpisem w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej" lub innym dokumentem potwierdzającym, że Operator ma uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej tym zakresie;

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SIWZ.

2. Zmiana umowy będzie możliwa w przypadkach i na warunkach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/05/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/05/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej (https://amw.eb2b.com.pl).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

za 36 miesięcy

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 Warszawa;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych, spoczywający na Zamawiającym;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;

8. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

2) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679, prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,

3) na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 tego rozporządzenia. Ograniczenie nie dotyczy danych osobowych udostępnianych w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679, prawo do usunięcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679,

3) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c tego rozporządzenia.

10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 rozporządzenia 2016/679, względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 tego rozporządzenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzup.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego. 5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/04/2022